1)

TOSFOS DH Amar Rav Nachman Amar Shmuel Chachamim Tiknu v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רב נחמן אמר שמואל חכמים תיקנו כו'

(SUMMARY: Tosfos concludes that Kesuvah is mid'Oraisa.)

משמע דכתובה דרבנן

(a)

Inference: Kesuvah is mid'Rabanan.

וכן בהאשה רבה (יבמות פט. ושם) גבי אין לה כתובה קאמר מאי טעמא תקינו לה רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה כו'

(b)

Support: Also in Yevamos (89a) regarding [a woman who heard that her husband died and remarried, and her husband returned] "she has no Kesuvah", we say that this is because Chachamim enacted Kesuvah lest it be light in his eyes to divorce her [and here, he must divorce her]!

אלמא סתמא דהש"ס סבר דכתובה דרבנן

1.

Inference: The Stam Gemara holds that Kesuvah is mid'Rabanan.

וקשה דנהגו לכתוב בכתובה כסף זוזי מאתן דחזו ליכי מדאורייתא

(c)

Question: The custom is to write in the Kesuvah "200 Zuz that are proper for you mid'Oraisa"!

ואור"ת דסמכינן ארשב"ג דמתני' דפרק בתרא (דף קי:) דמייתי לה נמי בסמוך דאמר נותן לה ממעות קפוטקיא דקסבר כתובה דאורייתא

(d)

Answer #1 (R. Tam): We rely on R. Shimon ben Gamliel in our Mishnah (below 110b), which is brought below, who says that he pays with the [bigger] coins of Kaputkiya, for he holds that Kesuvah is mid'Oraisa.

וקי"ל כרשב"ג במשנתנו

1.

We [always] hold like R. Shimon ben Gamliel in our Mishnah [with only three exceptions, and this is not one of them].

ועוד אור"י דלא קיימא לן כר"נ דאשכחנא רב אשי דהוא בתראה דפליג עליה

(e)

Answer #2 (Ri): We do not hold like Rav Nachman, for we find that Rav Ashi, who is Basra, argues with him;

כדמתרץ לקמן ברייתא (דף יב.) תני כל שלא מושמש אינו יכול לטעון טענת בתולים

1.

[Rav Ashi] resolves a Beraisa below (12a) to say "anyone who was attended (did not ask Shushbinim to guard the cloth on which they had Bi'ah) cannot make Ta'anas Besulim."

אלמא דחייש לשמא משקר ולא אמרינן חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה

2.

Inference: He is concerned lest he lie. We do not say that there is a Chazakah that a man does not make a party and ruin it.

וכן פי' רבינו יצחק בן רבינו מאיר דרב אשי פליג אדרב נחמן

(f)

Support: Also Rivam says that Rav Ashi argues with Rav Nachman.

והא דאמרינן בהאשה רבה (יבמות פט. ושם) מ"ט תקינו רבנן כתובה

(g)

Implied question: It says in Yevamos (89a) "why did Chachamim enact Kesuvah?"

ה"פ מ"ט תקינו רבנן כתובה היכא דתקינו כגון באלמנה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה

(h)

Answer: This means "why did Chachamim enact Kesuvah where they enacted it, e.g. for a widow? It is lest it be light in his eyes to divorce her";

ה"נ תקינו שלא יהא לה כדי שתהא קלה בעיניו להוציאה.

1.

Likewise, here (when she remarried, and her husband returned) they enacted that she has no [Kesuvah], so it will be easy in his eyes to divorce her!

2)

TOSFOS DH Chazakah Ein Adam Tore'ach v'Chulei

תוספות ד"ה חזקה אין אדם טורח כו'

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is only according to one opinion.)

תימה תינח באשת כהן או בפחותה מג' דמיתסרא עליה הילכך כיון דמפסידה נאמן

(a)

Question: Granted, for a Kohen's wife or one who became Mekudeshes before three years, she becomes forbidden to him [through his claim of Pesach Pas'uach]. Therefore, since [due to his claim he must divorce her, and] he ruins [the party], he is believed;

ולמ"ד נמי לקמן כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כתובה כלל ניחא

1.

Also according to the opinion below that if he made Nisu'in b'Chezkas (she told him that she is a) Besulah, and she was found to be Be'ulah, she has no Kesuvah at all, this is fine;

דהשתא נמי מפסידה שהרי מקח טעות הוא

i.

Also now, he ruins [the party], for [this opinion holds that] it (the Kidushin) was a Mekach Ta'os.

אבל למ"ד יש לה כתובה מנה לא מפסיד מידי אלא שבא להפסידה מכתובתה מנה אבל הסעודה לא מפסיד ואמאי מהימן

2.

However, according to the opinion that she has a Kesuvah of 100, he does not lose anything. He merely seeks to make her lose 100 from her Kesuvah, but he does not lose the party. Why is he believed?

ונראה דלא מהימן.

(b)

Answer: It seems that [according to that opinion] he is not believed.

3)

TOSFOS DH Ho'il v'Takanas Chachamim Hi Lo Tigveh v'Chulei

תוספות ד"ה הואיל ותקנת חכמים היא לא תגבה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why no one holds that it is collected from Idis.)

תימה דר"מ אית ליה לקמן בפרק אף על פי (נו: ושם) דכתובה דאורייתא ובפ' הניזקין (גיטין מח: ושם) אמרי' דקסבר ר"מ דכתובת אשה בבינונית משום חינא

(a)

Question #1: R. Meir holds below (56b) that Kesuvah is mid'Oraisa, and in Gitin (48b) we say that R. Meir holds that a Kesuvah is collected from Beinonis, due to Chen (to encourage marriage);

וכיון דהויא דאורייתא דינה בעידית כדנפקא לן בריש ב"ק (דף ה.) וכולן כאבות לשלם ממיטב

1.

Since it is mid'Oraisa, it is collected from Idis, like we derive in Bava Kama (5a) "all of them (the 24 damages) are [called] Avos to pay from Idis"! (If Kesuvah is mid'Oraisa, we learn it from enticement of a Besulah, which is one of the 24);

דאתיא תחת נתינה ישלם כסף

i.

We learn from "Tachas Nesinah Yeshalem Kesef." (This is an extended Gezeirah Shavah. Regarding all 24 damages, one of these words is written.)

ואמאי הפקיעו דינה

2.

Summation of question: Why did Chachamim uproot her law [to collect from Idis]?

ועוד דלא מישתמיט תנא בשום מקום דאית ליה כתובת אשה ממטלטלי אלא לר"מ כדאמרינן בכל דוכתין (יבמות צט.) הא מני ר"מ היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה

(b)

Question #2: We never find any Tana other than R. Meir who holds that a Kesuvah [has a lien to collect] from Metaltelim. We say everywhere (e.g. Yevamos 99a) "who is this? It is R. Meir, who holds that there is a lien on Metaltelim for the Kesuvah."

ולמ"ד דאורייתא אמאי לא גבי ממטלטלי כמו ניזקין כיון דמהתם ילפינן

1.

According to the opinion that Kesuvah is mid'Oraisa, why isn't [there a lien] to collect from Metaltelim, just like damages, since we learn from there?

וי"ל דטעמא שלא יפרשו מהן בני אדם אם יצטרכו למכור עידית או מטלטלים וחשו כדי שיקפצו עליהן בני אדם.

(c)

Answer: The reason is lest men refrain from [marrying] women, if they would need to sell Idis or Metaltelim. Chachamim were concerned that men be eager to marry women.

4)

TOSFOS DH Nosen Lah mi'Ma'os Kaputkiya

תוספות ד"ה נותן לה ממעות קפוטקיא

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is really better for her.)

תימה לר"י מה ריוח הוא לה שנותן לה מאותם המעות מ"מ אינו נותן לה אלא שוה נ' שקלים

(a)

Question (Ri): How does it help her to give to her from those coins? In any case, he gives to her only the value of 50 Shekalim!

ואם היינו אומרים דלעולם צריך ליתן לה שקלים שעומדין שם בקפוטקיא נ' שקלי קפוטקיא ובארץ ישראל נ' שקלים של ארץ ישראל הוה ניחא

(b)

Answer: If we say that really, he must give to her 50 Shekalim of where they stand [when he accepted the obligations of the Kesuvah, i.e. if it was] in Kaputkiya, 50 Shekalim of Kaputkiya, and in Eretz Yisrael, 50 Shekalim of Eretz Yisrael, this would answer the question.

כדאמרינן גבי ה' סלעים דפדיון בכור בפ' יש בכור (בכורות נ. ושם) לישדר מר תלתא (הגהת הרש"ש) אחרינא דאוסיפו עלייהו ושדר להו

1.

This is like we say regarding five Shekalim of Pidyon [ha'Ben] of a firstborn in Bechoros (50a) "the master should send another three [Zuz], for they increased [the coins]", and he sent to them.

מיהו אין נראה דהתם כשהוסיפו בכל מקום הוסיפו אבל כשמוסיפין במקום אחד אין נראה שבכך תשתנה מדה דאורייתא

(c)

Objection: It seems that this is not true. There (in Bechoros), they increased everywhere. However, when they increase in one place, it does not seem that a Torah measure changes.

ומיהו בירושלמי דפירקין גרסינן אמתניתין דכתובה מאתים רבי מונא בשם שמואל אמר בשקל הקדש רבי אבא בר בונא אמר מטבע יוצא וכן מסקי התם כמה אמוראי.

(d)

Defense: However, in the Yerushalmi in our Perek, the text says regarding the [coming] Mishnah [that teaches that] the Kesuvah is 200 "R. Muna in the name of Shmuel says that this is in Shekel ha'Kodesh. R. Aba bar Buna says that it is in coins that are accepted", and several Amora'im there conclude like this (R. Aba's opinion).

5)

TOSFOS DH mi'Birkesa Chavita Lei

תוספות ד"ה מברכתא חביטא ליה

(SUMMARY: Tosfos gives two ways to explain these words.)

פירוש הלקוהו שמוציא ש"ר על בת ישראל שהרי משקר וכי זונות חבוטות לפניו שיהיה בקי הלכך לא מהימן

(a)

Explanation #1: Lash him, for he is Motzi Shem Ra (falsely accuses of Zenus) against a Bas Yisrael, for he lies. Do harlots lie in front of him, that he is expert [to know that Pesach Pas'uach]? Therefore, he is not believed;

והא אמר רב נחמן מהימן ומשני מהימן ומסבינן ליה כופרי

1.

[The Gemara asks that] Rav Nachman said that he is believed, and answers that he is believed, and we lash him with palm branches.

ורב נחמן דאמר אסבוהו לא משום שלא היה מאמינו אלא היה מאמינו ואמר להלקותו לפי שחשוד על הזנות

i.

Rav Nachman said that we lash him, but not because he did not believe him. Rather, he believed him, and said to lash him because he is suspected of Zenus.

ורב אחא משני כדסבירא לן מעיקרא דלא מהימן ואיירי בבחור

2.

Rav Acha answered like we initially held, that he is not believed. He discusses a bachelor (he was not married before).

ועי"ל בניחותא מברכתא חביטא ליה אף על פי שהוא נאמן הלקוהו לפי שחשוד על הזנות

(b)

Explanation #2: "Harlots lie in front of him" was said b'Nichusa (not in astonishment). Even though he is believed, lash him, for he is suspected of Zenus.

והאמר רב נחמן נאמן ולא פירש להלקותו

1.

[We ask that] Rav Nachman said that he is believed, and did not specify that we lash him!

ומשני מהימן ומסבינן ליה ורב נחמן לא איירי במלקות

i.

We answer that he is believed, and we lash him. Rav Nachman did not discuss lashes.

רב אחא אמר לעולם נאמן דאמר רב נחמן היינו בלא מלקות ובנשוי.

2.

Rav Acha says that really, Rav Nachman meant that he is believed, and he is not lashed. This refers to one who was [previously] married.

10b----------------------------------------10b

6)

TOSFOS DH Besulah Almanah Gerushah Chalutzah

תוספות ד"ה בתולה אלמנה גרושה חלוצה

(SUMMARY: Tosfos explains why it mentioned Chalutzah.)

נראה לפרש דלרבותא נקט חלוצה

(a)

Explanation: It seems that it mentioned Chalutzah for a Chidush;

דסלקא דעתך אמינא כיון דשומרת יבם לא מיחסרא כניסה לחופה שהרי יבמה יבא עליה בעל כרחה וה"א דכנשואה דמיא קמ"ל.

1.

Since a Shomeres Yavam is not lacking entering Chupah, for her Yavam can have Bi'ah with her b'Al Korchah (against her will), one might have thought that she is like a Nesu'ah! The Mishnah teaches that this is not so.

7)

TOSFOS DH Almanah di'Chsiva b'Oraisa Mai Ika Lemeimar

תוספות ד"ה אלמנה דכתיבא באורייתא מאי איכא למימר

(SUMMARY: Tosfos points out that there was no unit of currency called Maneh at the time of Matan Torah.)

והא ליכא למימר דתפשוט מהכא דכתובת אלמנה מנה מדאורייתא

(a)

Suggestion: We can resolve from here that a widow's Kesuvah is 100 [Zuz] mid'Oraisa.

דהא מנה לא היה בימי משה דלא הזכירה תורה אלא ככר

(b)

Rejection: There was no Maneh in the days of Moshe. The Torah mentions only Kikar (60 Maneh, which equal 1500 Shekalim, but no other unit of currency above a Shekel).

והא דאמרינן בבכורות (דף ה. ושם) משה רבינו נאמן היה ובקי בחשבונות אלא שמנה של קודש כפול היה

(c)

Implied question: It says in Bechoros (5a) that Moshe Rabbeinu was trustworthy and expert in calculations. [He collected over 300,000 Shekalim, and almost all were used for the Adanim, which weighed 100 Kikarim in all, for] the Maneh of Kodesh was double! (This implies that there was a Maneh in his days.)

לא שהיה מנה בימי משה אלא כלומר כמו שמנה של קודש בימי יחזקאל כפול היה כך היה ככר של קודש כפול בימי משה.

(d)

Answer: There was no Maneh in the days of Moshe. Rather, just like the Maneh of Kodesh in the days of Yechezkeil was double, also the Kikar of Kodesh in the days of Moshe was double.

8)

TOSFOS DH v'Tana Rav Yosef Ashur Zu Salika u'Mi Havai

תוספות ד"ה ותנא רב יוסף אשור זו סליקא ומי הואי

(SUMMARY: Tosfos explains why the question depends on Rav Yosef's Beraisa.)

פי' בקונטרס ומי הואי בבריאת עולם

(a)

Explanation #1 (Rashi): Was there [such a city] when the world was created?!

ובלא רב יוסף מאשור וכן מכוש לא מצי למיפרך

(b)

Implied question: Even without Rav Yosef's teaching, we could have asked from Ashur and Kush!

1.

Note: We do not find a city named Kush. It seems that Tosfos asks, like Tosfos ha'Rosh, that presumably, the region was named so later after Cham's son Kush.)

דמצינן למימר דאשור וכוש שם המחוז ולא שם העיר ומימות עולם היה שמם כך

(c)

Answer: We could have said that Ashur and Kush were the names of the region, and [Ashur was] not the name of the city, and these were always their names.

אבל קשה דמאי מייתי מאשור דאשור אף על גב דלא הוה בבריאת עולם כיון דהוה בימי משה שפיר הוה ליה למכתב

(d)

Question: What [proof] do we bring from Ashur? Even though there was no [such city] when the world was created, since it was in the days of Moshe, it is proper that the Torah writes it;

אבל מנה לא היה לו לכתוב כיון שעדיין לא היה בדורו

1.

However, the Torah should not have written [Almanah, which is based on the word] Maneh, since it was not yet [existent] in the days of Moshe!

ונראה לר"י לפרש דסליקא בימי משה מי הואי דקים ליה דסליקא לא היה בימי משה

(e)

Answer (Ri): We ask "was there Salika in the days of Moshe?!" [The Makshan] knew that it was not yet [existent] in the days of Moshe;

וסביב סליקא הולך חדקל ולא אצל אשור שהיה בימי משה.

1.

The Chidekel river goes around Salika, but not near Ashur that was in the days of Moshe. (This is a proper proof that the Torah writes based on the future.)

9)

TOSFOS DH Amar Rav Achal Temarim Al Yoreh

תוספות ד"ה אמר רב אכל תמרים אל יורה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with Rav's ruling about Avodah.)

ואם תאמר דבפ"ג דכריתות (דף יג: ושם) אמר רב הלכה כר' אלעזר דאינו מחייב על שאר משכרין אלא על היין בלבד

(a)

Question: In Kerisus (13b), Rav taught that the Halachah follows R. Elazar, that one is not liable [for Avodah when intoxicated] due to other intoxicants, only for wine!

וי"ל אף על גב דלא מחייב על ביאת מקדש אסור להורות

(b)

Answer: Even though he is not liable for Bi'as Mikdash, it is forbidden to give rulings.

1.

Note: Tosfos in Kerisus brings from Toras Kohanim that there is no Chiyuv for entering the Mikdash drunk, unless he served. Perhaps "Bi'as Mikdash" refers to Avodah. If our Tosfos holds like the Rambam, who says that a Kohen who enters the Heichal while drunk is lashed, we need not say so.

וה"נ משמע בס"פ אלו מומין (בכורות מה:) דפסול לעבודה למאן דלא מחייב אשאר משכרין אף על גב דעבודה לא אחיל

(c)

Support: Bechoros (45b) connotes like this. According to the opinion that is not Mechayev for other intoxicants, he is Pasul for Avodah, even though he does not profane the Avodah;

הוא הדין נמי דאל יורה.

1.

Likewise, he may not give rulings.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF