1)

TOSFOS DH ha'Omer Pesach Pas'uach Matzasi v'Chulei

תוספות ד"ה האומר פתח פתוח מצאתי כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this applies to a Bogeres.)

פירש בקונטרס דטענת דמים לא קאמר כגון שנאבדה המפה או שהיא ממשפחת דורקטי שאין להם דמים

(a)

Explanation #1 (Rashi): He did not say Ta'anas Damim, e.g. the cloth was lost, or she is from a Dorteki family, which have no blood.

ור"ח מפרש דבוגרת ומוכת עץ אין להם דמים אבל אין פתחן פתוח ויכול לטעון טענת פתח פתוח

(b)

Explanation #2 (R. Chananel): He discusses a Bogeres or a Mukas Etz. They have no blood, but the Pesach is not Pas'uach, and he can claim Pesach Pas'uach (i.e. this shows that she was a Be'ulah).

וקשה לפר"ח דאמרי' באלו נערות (לקמן לו. ושם:) ובוגרת אין לה טענת בתולים והאמר רב בוגרת נותנים לה לילה ראשונה

(c)

Question (against R. Chananel): It says below (36a) that a Bogeres has no Ta'anas Besulim. We question this, for Rav taught that we give a Bogeres the first night (we attribute any blood she sees that night to Dam Besulim);

ומשני אי דקא טעין טענת דמים ה"נ הב"ע דקטעין טענת פתח פתוח

1.

Citation (36a) Answer: Indeed, if he claimed Ta'anas Damim (he has Ta'anas Besulim. The Beraisa does not discuss this. Rather,) the case is, he claimed Pesach Pas'uach.

משמע דפתחה פתוח ויש לה דמים

2.

Inference: [If a Bogeres is a Besulah, it is possible that], her Pesach is Pas'uach (so his claim is not a claim), and she has blood! (I.e. he has a proper claim if she has no blood. This is opposite to R. Chananel's Perush!)

וי"ל דר"ח גריס כגירסא ראשונה שהיתה בספרים אי דקא טעין טענת פתח פתוח הכי נמי הב"ע דקא טעין טענת דמים

(d)

Answer: R. Chananel had the original text that was in Seforim "indeed, if he claimed Pesach Pas'uach (he has Ta'anas Besulim. The Beraisa does not discuss this. Rather,) the case is, he claimed Ta'anas Damim.

וה"פ והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשונה

(e)

Explanation: We ask that Rav taught that we give a Bogeres the first night...

ומדתלינן כל הלילה בדם בתולים משמע דאיכא בוגרת דאית לה דם בתולים טובא אם כן אי אפשר לשום בוגרת שלא יהא פתחה סתום אפילו אין לה דמים

1.

Inference: Since we attribute [any blood she sees] the entire night to Dam Besulim, i.e. there is a Bogeres who has much Dam Besulim. If so, there cannot be any Bogeres whose opening is not closed, even if she has no blood;

וא"כ יש לה טענת בתולים בפתח פתוח

i.

If so, there is Ta'anas Besulim of Pesach Pas'uach!

ומשני אי דקטעין פתח פתוח ה"נ דיש לה טענת בתולים הב"ע דלית לה טענת בתולים בטענת דמים משום דאיכא בוגרת דדמיה כלין

2.

The Gemara answers that indeed, if he claimed Pesach Pas'uach (he has Ta'anas Besulim). What is the case in which he has no Ta'anas Besulim? When he makes Ta'anas Damim, for there is a Bogeres whose Dam [Besulim] finished [without Bi'ah].

ומיהו בירושלמי משמע לא כפר"ח דקאמר התם ר' יונה בשם ר' קריספא בוגרת כחבית פתוחה של יין

(f)

Question: However, the Yerushalmi connotes unlike R. Chananel. R. Yonah said there in the name of R. Krispa that a Bogeres is like an open barrel of wine (i.e. her Pesach is Pas'uach).

ויש ליישב דלענין דמים קאמר משום דסתם חבית סתומה לעולם יש בה יין שאין דרך לסתום חבית ריקנית

(g)

Answer: We can say that this is regarding blood, for a Stam sealed barrel has wine in it. It is not normal to seal an empty barrel;

אבל חבית פתוחה פעמים יש בה יין פעמים אין בה יין כך בוגרת פעמים אין לה דמים פעמים יש לה ומשום הכי אין לה טענת דמים כדפר"ח

1.

However, an open barrel, sometimes it has wine in it, and sometimes it has no wine. Also a Bogeres, sometimes she has no blood, and sometimes she has. Therefore, there is no Ta'anas Damim, like R. Chananel explained.

וכדאמר בפרק הבא על יבמתו (יבמות נט. ושם) פרט לבוגרת שכלו בתוליה.

2.

This is like it says in Yevamos (59a), "this excludes a Bogeres, whose Besulim were finished."

2)

TOSFOS DH Lo Tzericha b'Eshes Kohen

תוספות ד"ה לא צריכא באשת כהן

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not permit due to Chazakah.)

וא"ת ונוקמה אחזקתה שהיא כשרה לכהונה ונימא דלאו תחתיו זינתה

(a)

Question: Why don't we leave her on her Chazakah that she is Kosher to Kehunah, and say that the Zenus was before Eirusin?

וי"ל דאדרבה אית לן למימר דהשתא נבעלה דאוקמה אחזקת הגוף שהיתה בתולה.

(b)

Answer: Just the contrary, we should say that [close to] now she had Bi'ah, and leave her body in its Chazakah, that she was a Besulah.

3)

TOSFOS DH v'Iy Bo'is Eima b'Eshes Yisrael d'Kabil Bah Aviha Kidushin Pachusah mi'Bas Gimel Shanim

תוספות ד"ה ואי בעית אימא באשת ישראל דקביל בה אביה קידושין פחותה מבת ג' שנים

(SUMMARY: Tosfos explains why it is a single Safek.)

וא"ת אכתי איכא ספק ספיקא ספק באונס ספק ברצון

(a)

Question: There is still a Sefek-Sefeka! It is a Safek that she was forced, and a Safek that she consented;

ואת"ל ברצון ספק כשהיא קטנה ופתוי קטנה אונס הוא כדאמרינן בהבא על יבמתו (שם סא:)

1.

And even if you will say that she consented, perhaps it was when she was a minor, and enticement of a minor is considered Ones, like it says in Yevamos (61b)!

וי"ל דשם אונס חד הוא

(b)

Answer: (These are just two possible ways of Ones.) Ones is one name (Safek).

וא"ת ונוקמה בחזקת היתר לבעלה

(c)

Question: Why don't we leave her on her Chazakah that she is permitted to her husband?

וי"ל דאונסא קלא אית לה כדאמרינן בירושלמי [אונסא יש לו קול]

(d)

Answer: There is publicity about Ones, like it says in the Yerushalmi, that rape has publicity;

והשתא דליכא קלא הוי ליה רצון רובא ומיעוט אונס ורובא וחזקה רובא עדיף

1.

Now that there was no publicity, consent is the majority (most likely case), and rape is the Mi'ut. When a majority opposes a Chazakah, the majority is preferable (we follow it).

וא"ת א"כ בספק ספיקא נמי תיאסר דספק אונס כמאן דליתיה דמי ולא נשאר אלא חד ספק ספק תחתיו ובהא לא שייך לאוקמה בחזקת היתר כדפי'

(e)

Question: If so, also regarding a Sefek-Sefeka, she should be forbidden, for it is as if there is no Safek of rape (because there was no publicity, so it is like the minority). Only one Safek remains, whether the Zenus was before Eirusin. Regarding this, it is not relevant to leave her on her Chazakah, like I explained (that the majority is stronger than Chazakah)!

ואומר ר"י דהאי רובא דברצון אינו רוב גמור אלא הוי מדרבנן והלכך במקום ספק ספיקא שרי ובמקום חד ספיקא חשבי רבנן רצון לגבי אונס רובא

(f)

Answer (Ri): The majority of consent is not a proper majority. Rather, it is mid'Rabanan. Therefore, in a situation of Sefek-Sefeka, it is permitted. In a situation of one Safek, Rabanan considered consent to be the majority over Ones.

ואשכחן כי האי גוונא גבי תינוק שנמצא בצד העיסה (קדושין דף פ.) דלא הוי רובא אלא מדרבנן

(g)

Support: We find like this regarding a child found next to a dough (Kidushin 80a. Chachamim say that the majority of children, who touch, overpowers Chezkas Taharah of the dough, and we are Metamei). The majority is only mid'Rabanan;

ולהכי קאמר ר' יוחנן התם דאין שורפין עליו את התרומה

1.

This is why R. Yochanan says there that we do not burn Terumah due to this.

וא"ת אכתי באשת כהן ובקיבל אביה קדושין פחותה מבת שלש לישראל איכא ספק ספיקא דספק מוכת עץ ספק דרוסת איש

(h)

Question: Still, for a Kohen's wife, or if a man accepted Kidushin for his daughter before she was three, it is a Sefek-Sefeka. It is a Safek if she is a Mukas Etz or Be'ulah;

[באשת כהן אית לן למימר את"ל דאינה מוכת עץ מ"מ ספק תחתיו ספק אין תחתיו

1.

For a Kohen's wife, we can say that even if you will say that she is not a Mukas Etz, it is a Safek whether the Bi'ah was Tachtav (while married to him, i.e. after Eirusin), or before it;

אשת ישראל את"ל דאינה מוכת עץ ספק באונס ספק ברצון]

2.

For a Yisrael's wife, even if you will say that she is not a Mukas Etz, it is a Safek if the Bi'ah was b'Ones, or willingly.

ואין לומר דמוכת עץ לא שכיח

3.

Suggestion: Mukas Etz is not common (therefore it is not considered another Safek).

דהא אמרינן באלו נערות (לקמן לו:) גבי סומא שאין לה טענת בתולין מפני שנחבטה על גבי קרקע ופריך כולהו נמי חבוטי מיחבטן א"כ שכיח

4.

Rejection: We say below (36b) regarding a blind girl, who has no Ta'anas Besulim, because she [falls and] is banged on the ground, the Gemara asks "all girls get banged"! This shows that it is common.

ולפירוש ר"ח דמוכת עץ פתחה סתום אתי שפיר

(i)

Answer #1: This is fine for R. Chananel, who says that the Pesach of a Mukas Etz is closed. (When he claims Pesach Pas'uach, there is no concern for Mukas Etz.)

וי"ל דאם איתא דמוכת עץ היא הויא טוענת דאין גנאי בכך כמו בביאת אונס ומדלא טענה אין להסתפק בכך.

(j)

Answer #2: If she were truly Mukas Etz, she would have claimed this, for it is not disgraceful like rape is. Since she did not claim, we have no Safek about this.

4)

TOSFOS DH u'Mi Amar R. Elazar Hachi veha'Amar R. Elazar v'Chulei

תוספות ד"ה ומי אמר ר' אלעזר הכי והאמר ר"א כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask from a Mishnah.)

תימה השתא דבעי למימר דלא מהימן אפי' לשוייה עליה חתיכה דאיסורא

(a)

Question: Here we wanted to say that he is not believed even to make her [forbidden] to himself like a piece of Isur [due to his admission];

תיקשי ליה מתני' דהאומר לאשה קידשתיך אסור בקרובותיה

1.

If so, the Mishnah of "one who says to a woman 'I was Mekadesh you' is forbidden to her relatives" is difficult!

וי"ל דסבירא ליה למקשן דאין דבר שבערוה פחות משנים ואפי' ראה אדם שזינתה אשתו רק שלא היה שם עדים לא היתה נאסרת עליו

(b)

Answer: The Makshan holds that Ein Devar sheb'Ervah Pachos mi'Shnayim, and even if a man saw that his wife was Mezanah, but there were not witnesses there, she is not forbidden to him;

והלכך ממתני' לא קשיא ליה מידי דקדשתיך בעדים קאמר דמקדש אפי' בעד אחד אין חוששין לקדושיו

1.

Therefore, the Mishnah is not difficult for him. He means 'I was Mekadesh you with witnesses', for one who was Mekadesh even with one witness, we are not concerned for his Kidushin.

אבל אהא דאמר ר' אלעזר דנאמן בלא עדים לומר דמצא פתח פתוח פריך שפיר.

2.

However, we ask properly against R. Elazar's teaching that he is believed without witnesses to say that he found Pesach Pas'uach.

5)

TOSFOS DH Kinuy v'Stirah Iyn Edim Lo

תוספות ד"ה קינוי וסתירה אין עדים לא

(SUMMARY: Tosfos explains that likewise, we do not exclude him.)

הכי נמי דלא אתא למעוטי על פי עצמו

(a)

Explanation: We do not come to exclude through himself (i.e. to say that he cannot forbid her to himself);

דכעדים דמי כיון דקים ליה.

1.

His claim is like witnesses, since he knows [what is Pesach Pas'uach].

6)

TOSFOS DH Mipnei Mah Lo Asruha

תוספות ד"ה מפני מה לא אסרוה

(SUMMARY: Tosfos explains the Hava Amina to forbid her.)

פירש הקונטרס והלא אותו מעשה בעדים הוה

(a)

Explanation #1 (Rashi): There were witnesses about the episode.

ואין נראה דנהי דידוע לרבים הוה שהביאה לביתו מ"מ לא ראו כמכחול בשפופרת שבפני בני אדם לא שמש

(b)

Objection: Granted, it was known to many that he took her into his house. In any case, they did not see [the act of Bi'ah explicitly] like a mascara stick entering the tube. [David] did not have Bi'ah in front of other people!

ונראה לר"י לפרש וא"ת דפתח פתוח כשני עדים דמי אמאי לא אסרוה לדוד דדוד היה יודע בודאי שנבעלה

(c)

Explanation #2 (Ri): The Gemara means that if you will say that Pesach Pas'uach is like two witnesses, why didn't they forbid [Bas Sheva] to David? David knew for sure that she had Bi'ah [with him];

ואף על פי שעשה תשובה מכל מקום עיכבה ואם היתה אסורה לו לא היה אותו צדיק לוקחה לו לאשה.

1.

Even though David did Teshuvah, he kept her. If she was forbidden to him, that Tzadik would not have taken her for a wife.

9b----------------------------------------9b

7)

TOSFOS DH Kol ha'Yotzei l'Milchamas Beis David Get Kerisus Kosev l'Ishto

תוספות ד"ה כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו

(SUMMARY: Tosfos discusses when the Get takes effect.)

פי' בקונטרס שאם ימות במלחמה יהא גט משעת כתיבתו

(a)

Explanation #1 (Rashi): If he will die in war, it will be a Get from when he wrote it.

1.

Note: Surely he means when it is given (normally, one writes a Get on the day he will give it - Gitin 18a). Obviously, it cannot take effect before it is given!

וקשה לר"ת דא"כ מאי כל היוצא אם לא מהני אלא למי שאין לו בנים ויש לה (כן הוא בדפוס ונציה) יבם

(b)

Question #1 (R. Tam): If so, why does it say "everyone who goes to war", if it helps only for one who has no children and she has a Yavam [to prevent her from falling to Yibum]?

ועוד דתנן במי שאחזו (גיטין עג. ושם) מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה

(c)

Question #2 - Citation (Gitin 73a - Mishnah): What is her status during those days? R. Yehudah says, she is like an Eshes Ish in every way.

וקאי אמאי דקתני לעיל מינה הרי זה גיטך מהיום אם מתי וכן משמע בתוספתא

1.

He refers to what was taught above, "this is your Get from today if I die [from this illness]. Also the Tosefta connotes like this.

אלמא אף על גב דאמר מהיום הויא אשת איש גמורה

2.

Inference: Even though he said "from today", she is a full Eshes Ish.

ודמפרש (הגהת הרש"ש) בגמרא באומר מעת שאני בעולם

3.

Citation (73a): This is when he said "from the time that I am in the world."

פירוש דהאי דאמר מהיום לא שיחול מיד אלא דעתו שיחול שעה אחת קודם מיתתו דהיינו מעת שהוא בעולם

4.

Explanation: This that he said "from today" does not mean that it takes effect immediately. Rather, his intent is that it will take effect a short time before he dies, i.e. from the time that he is in the world;

ולא אמר מהיום אלא למעוטי לאחר מיתה כלומר מאותו יום שאני בעולם יהא גט

i.

He said "from today" only to exclude after death. I.e. from that day that I am in the world, it will be a Get.

ומיהו יש לחלק בין מהיום לפירש בהדיא שיחול משעת כתיבה דע"כ משעת כתיבה קאמר שיהא גט

(d)

Answer #1 (to Question #2): However, we can distinguish between [one who said Stam] "today", and one who explicitly specified that it take effect from the time he wrote it. [Then,] you are forced to say that he said that it should be a Get from when he wrote it

ועוד נראה דאפי' אמר מהיום יש ליישב פי' הקונטרס דלאו דוקא פירש שאם ימות במלחמה אלא היו מתנים אם לא יחזור מן המלחמה

(e)

Answer #2: Even if he said [only] "from today", we can resolve Rashi. He was not precise to explain that [it will take effect] if he dies in war. Rather, they stipulated if he will not return from the war;

ואגב ריהטיה נקט בקונטרס אם ימות דסתם מי שאינו חוזר מן המלחמה אינו חוזר לפי שמת אלא ה"ה אם נשבה

1.

Rashi hastily wrote "if he will die", for Stam, one who does not return from war, he does not return because he died. However, the same applies if he was captured.

והשתא מהיום דהכא אין שייך לומר מעת שאני בעולם כההוא דמי שאחזו אלא מהיום מיום כתיבה קאמר

2.

Now, "from today" here cannot mean "from when I am in the world" like in Gitin 73a. Rather, "from today" means from the day he wrote it.

ואם תאמר והרי חזר אוריה ונתבטל הגט

(f)

Question: Uriyah returned, so the Get was Batel!

ויש לומר שהיה מתנה אם לא יחזור בסוף המלחמה והרי לא חזר לבסוף

(g)

Answer: He would stipulate if he will not return from the war." Uriyah did not return at the end.

וניחא לפירוש זה הא דאמרינן בפרק הזהב (ב"מ נט. ושם) נוח לו לאדם שיבעול ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים

(h)

Support: According to this, we understand (Bava Metzi'a 59a) "it is better to have Bi'ah with a Safek Eshes Ish than to [humiliate, and] whiten someone's face in public;

ומפיק ליה מהאי מעשה דבת שבע דספק אשת איש הואי דדלמא יחזור מן המלחמה

1.

We learn this from the episode of Bas Sheva, who was a Safek Eshes Ish, for perhaps Uriyah would return from the war.

ור"ת מפרש כותב גט כריתות לגמרי בלא שום תנאי

(i)

Explanation #2 (R. Tam): He used to write an absolute Get without any stipulation.

ולפי' קשה אמאי קרי לה ספק אשת איש הא הואי גרושה גמורה

(j)

Question: Why is she called a Safek Eshes Ish? She is a total divorcee!

ואר"ת דקרי לה ספק אשת איש לפי שהיו מגרשין בצינעא שלא יהא נודע ויקפצו עליהם בני אדם לקדשם

(k)

Answer (R. Tam): She is called a Safek Eshes Ish because they used to divorce covertly, so it will not become known, and people will rush to be Mekadesh the women.

ולפי' הקונטרס קשה קצת איך בא עליה למה לא היה ירא שמא יחזור.

(l)

Question: According to Rashi, how did David have Bi'ah with her? Why wasn't he afraid lest Uriyah return?

8)

TOSFOS DH Iy Lemisav Lah Kesuvah v'Chulei

תוספות ד"ה אי למיתב לה כתובה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he is believed to make her lose her Kesuvah.)

משמע אם היה בא לב"ד היה נאמן להפסידה כתובתה אף על פי שלאוסרה עליו לא היה נאמן

(a)

Inference: If he would come to Beis Din, he would be believed to make her lose her Kesuvah, even though he is not believed to forbid her to himself;

משום דאית לן למימר דשמא אינו בקי בפתח פתוח ואוקמה בחזקת היתר אבל מ"מ כתובתה הפסידה

1.

This is because we can say that perhaps he is not expert about Pesach Pas'uach. We establish her in Chezkas Heter. However, in any case she loses her Kesuvah.

אף על פי שיש לנו לומר שהוא טועה בפתח פתוח

(b)

Implied question: We should say that he errs about Pesach Pas'uach!

דאית לן למימר אוקי ממונא בחזקת מריה

(c)

Answer: We should establish money in the Chazakah of its owner (him. Therefore, he need not pay a Kesuvah.)

וקשה דאמאי מפסידה כתובתה והא הוה ספק ספיקא ספק אי הוא בקי בפתח פתוח אם לאו

(d)

Question: Why does she lose her Kesuvah? This is a Sefek-Sefeka. It is a Safek whether or not he is expert about Pesach Pas'uach;

ואם תמצא לומר פתח פתוח הוה ספק באונס ספק ברצון דאפי' אשת כהן באונס לא מפסדה כתובתה

1.

And [even] if you will say that the Pesach was Pas'uach, it is a Safek if the Bi'ah was b'Ones or willingly! Even a Kohen's wife does not lose her Kesuvah if it was Ones.

ואין לומר דאפי' בספק ספיקא מפסדה כתובתה משום דמוקמינן ממונא בחזקתיה

2.

Suggestion: She loses her Kesuvah even if there is a Sefek-Sefeka, for we leave the money in his Chazakah.

דהא לקמן (דף יב:) גבי משארסתני נאנסתי והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך נאנסת והיה מקחי מקח טעות

3.

Rejection: Below (12b), regarding "I was raped after Eirusin", and he says "no, you were raped before Eirusin, and my Kidushin was Mekach Ta'os (mistaken)"...

ואיכא מאן דמפרש לקמן (דף יא:) מקח טעות ממאתים אבל מנה אית לה

4.

There is an opinion (11b) that it is a Mekach Ta'os from [a Chiyuv to pay a Kesuvah of] 200 [Zuz], but she has 100.

אלמא משום דבאותו מנה הוי ספק ספיקא לא מפסדה דספק קודם שנתארסה ספק אחר שנתארסה ואם תמצא לומר אחר שנתארסה אימור באונס הוה

5.

Inference: Because the 100 is a Sefek-Sefeka, she does not lose it. It is a Safek whether the Bi'ah was before Eirusin or after Eirusin, and if you will say that it was after Eirusin, perhaps it was Ones.

דאי אמרת דאפי' בספק ספיקא מפסדה אמאי אית לה אפי' מנה

i.

If you would say that she loses even due to a Sefek-Sefeka, why does she get even 100?

וי"ל דלא חשיב ספק ספיקא כהאי גוונא משום דהאי ספיקא שמא באונס היה לא חשיב ספיקא גמורה למיתב לה כתובה דאימור קודם שנתארסה נאנסה

(e)

Answer: Such a case is not considered Sefek-Sefeka, because the Safek perhaps it was Ones is not considered a full Safek to give to her a Kesuvah, for we can say that she was raped before Eirusin.

1.

Note: According to the opinion that it is a Mekach Ta'os from 200, but she has 100, here she gets 100. She totally loses the Kesuvah only if Bi'ah was after Eirusin, and she consented. This is a proper Sefek-Sefeka. She gets at least 100 in any case of Ones, and in any case before Eirusin!

והשתא אתי שפיר הא דתנן במתני' (לקמן דף יג.) היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את וקאמר ר' יהושע שאינה נאמנת ומפסדת כתובתה

(f)

Support: This explains the Mishnah (below 13a). She says "I am Mukas Etz", and he says "no, you are Be'ulah", and R. Yehoshua says that she is not believed, and she loses her Kesuvah ;

אי לר' יוחנן מנה אי לר' אלעזר ולא כלום

1.

According to R. Yehudah she gets 100. According to R. Elazar, she gets nothing.

ואף על גב דהוי ספק ספיקא ספק מוכת עץ ויש לה כתובה ואפי' אם תמצא לומר דרוסת איש אימור תחתיו נאנסה ונסתחפה שדהו ויש לה כתובה

2.

Implied question: It is a Sefek-Sefeka! It is a Safek if she is a Mukas Etz, and she has a Kesuvah. Even if you will say that she is a Besulah, perhaps she was raped after Eirusin, and his field was ruined, and she has a Kesuvah.

אלא ודאי ספק באונס לא חשיב ספק דאימור קודם שנתארסה נאנסה

(g)

Answer #1: Rather, surely the Safek of Ones is not considered a Safek, for perhaps she was raped before Eirusin.

ועוד אומר רבינו יצחק דמוכת עץ לא שכיח דהא דאמרינן (לקמן לו:) כולהו נמי חבוטי מיחבטן היינו אליבא דר"ג אבל רבי יהושע שמעינן דלית ליה טעמא דמיחבטן

(h)

Answer #2 (R. Yitzchak): Mukas Etz is not common. We say below (36b) "all girls get banged" according to R. Gamliel, but we know that R. Yehoshua holds that they do not get banged [even regarding a lunatic];

דקאמר התם (לקמן לו.) חרשת ושוטה יש להן טענת בתולין והיינו משום דס"ל דחבטא לא שכיחא.

1.

He said there that a Chereshes, lunatic or child has Ta'anas Besulim. This is because it is not common that they get banged.

9)

TOSFOS DH Mai Lav d'Ka Ta'in Ta'anas Pesach Pas'uach

תוספות ד"ה מאי לאו דקא טעין טענת פתח פתוח

(SUMMARY: Tosfos explains why we assumed that he claims Pesach Pas'uach.)

נראה לפרש דקס"ד דבטענת דמים ליכא למיחש לאיקרורי דעתא דכיון דליכא דם לבו נוקפו ואין מתקרר

(a)

Explanation: It seems that the Hava Amina was that regarding Ta'anas Damim, there is no concern lest he calm down. Since there is no blood, his heart bothers him (he suspects that she is forbidden to him), and he does not calm down;

אבל בפתח פתוח איכא למיחש שמא יתקרר.

1.

Regarding Pesach Pas'uach, there is concern lest he calm down.

10)

TOSFOS DH Ne'eman Lehafsidah Kesuvasah

תוספות ד"ה נאמן להפסידה כתובתה

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Elazar and Shmuel could agree with each other.)

אור"י דשמואל מודה שפיר דנאמן לאוסרה עליו ולהפסידה כתובתה איצטריך ליה לאשמעינן דלא תימא דלא יהא נאמן

(a)

Explanation (Ri): Shmuel agrees that he is believed to forbid her to himself. He needed to teach that he is believed to make her lose her Kesuvah, lest we say that he is not believed;

אף על גב דקים ליה בפתח פתוח דנימא במזיד משקר להפסידה כתובתה

1.

Even though he knows when the Pesach is Pas'uach, one might have thought that he lies intentionally to make her lose her Kesuvah.

ור"א נמי מצי סבר דנאמן להפסידה ונקט לאוסרה לרבותא וכ"ש דנאמן להפסיד כתובתה כדמוכח הסוגיא דלעיל

2.

Also R. Elazar can hold that he is believed to make her lose her Kesuvah. He mentioned [that he is believed] to forbid her to himself for a bigger Chidush, and all the more so he is believed to make her lose her Kesuvah. This is clear from the Sugya above.

[ומיהו בירושלמי משמע דלר"א אינו נאמן להפסיד כתובתה].

3.

However, the Yerushalmi connotes that R. Elazar holds that he is not believed to make her lose her Kesuvah.

11)

TOSFOS DH Aval b'Galil Matzi Ta'in

תוספות ד"ה אבל בגליל מצי טעין

(SUMMARY: Tosfos explains why she is never believed in Galil.)

וא"ת מנא ליה דלמא ביהודה נאמנת לומר שבא עליה באירוסין ולא בגליל אבל כשטוענת בתולה הייתי בגליל נמי מהימנא

(a)

Question: What is his source for this? Perhaps in Yehudah she is believed to say that he had Bi'ah with her during Eirusin, but not in Galil, but when she claims "I was a Besulah", she is believed also in Galil!

וי"ל דמשמע ליה אינו יכול לטעון טענת בתולים בכל ענין בין שאומרת שבא עליה מן האירוסין בין שאומרת פתח נעול מצא

(b)

Answer: He understands that he has no Ta'anas Besulim in any case, whether she says that he had Bi'ah with her during Eirusin, or she says that he found a closed Pesach;

דביהודה נאמנת במגו דאי בעיא אמרה באירוסין בא עליה ולא בגליל דליכא מגו

1.

In Yehudah she is believed due to a Migo. If she wanted, she could have said that he had Bi'ah with her during Eirusin. She is not believed in Galil, for she has no Migo.

אבל קשה דמייתי מדיוקא והוה ליה לאתויי מרישא דקתני (לקמן דף י:) בתולה אלמנה מן האירוסין כו' ויש להן טענת בתולין

(c)

Question: Why did he bring an inference? He should have brought from the Reisha, which taught (below 10b) "a Besulah widow from Eirusin... they have Ta'anas Besulim"!

וע"כ לענין כתובה איירי דלאוסרה עליו אפילו מן הנשואין נמי יש לה טענת בתולין כיון דכנסה בחזקת בתולה

1.

You are forced to say that it refers to Kesuvah, for to forbid her to him, even from Nisu'in there is Ta'anas Besulim, since he (her new husband) made Nisu'in b'Chezkas Besulah (she told him that she never had Bi'ah with her first husband)!

כדמוכח לקמן (דף יב.) דפריך וניחוש שמא תחתיו זינתה.

2.

Source: Below (12a), the Gemara asks "we should be concerned lest she was Mezanah after Eirusin!"

12)

TOSFOS DH Mai Lav d'Ka Ta'in Ta'anas Pesach Pas'uach

תוספות ד"ה מאי לאו דקא טעין טענת פתח פתוח

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations why he is not believed in Yehudah.)

וביהודה אף על גב דאיכא חזקה לא מהימן כדפי' בקונטרס

(a)

Explanation #1: In Yehudah, even though there is a Chazakah [that a man does not make a party and ruin it, i.e. divorce her immediately], he is not believed, like Rashi explained. (Perhaps he forgot, or did only Ha'ara'ah and does not realize that he broke the Besulim.)

א"נ כיון דמתייחד עמה ודאי בא עליה דלא מוקי איניש אנפשיה

(b)

Explanation #2: Since he is secluded with her, surely he had Bi'ah with her, for a man cannot restrain himself.

ואף על גב דגבי יבמה אמרינן (יבמות דף קיא:) דעד ל' יום מוקי אנפשיה

(c)

Implied question: Regarding a Yevamah, we say Yevamos (111b) that a man can restrain himself for 30 days!

רוב פעמים לא מוקי אנפשיה אפי' שעה אחת דעל דעת כן מתייחד [עמה] ואיתרע חזקה.

(d)

Answer: Most times, he cannot restrain himself even for a short time. This is why they are secluded. The Chazakah is weakened.

13)

TOSFOS DH Lo d'Ka Ta'in Ta'anas Damim

תוספות ד"ה לא דקא טעין טענת דמים

(SUMMARY: Tosfos explains why she does not have a Migo.)

דהויא טענה ברורה מדאין סדינין מלוכלכים בדם

(a)

Explanation: This is a clear claim, since the sheets are not dirty with blood.

ונראה דבטענת פתח פתוח וטענת דמים דשמעתין איירי שהיא טוענת שהוא בא עליה באירוסין או אומרת בתולה הייתי

(b)

Assertion: The claim of Pesach Pas'uach and Ta'anas Damim in our Sugya is when she claims that he had Bi'ah with her during Eirusin, or she says "I was a Besulah."

וא"ת ונהימנא לדידה במגו דאי בעיא אמרה משארסתני נאנסתי דנאמנת לר"ג דפסקינן לקמן (דף יג.) כוותיה

(c)

Question: We should believe her through a Migo. If she wanted, she could say "I was raped after Eirusin." She is believed according to R. Gamliel, like whom we rule below (13a)!

וי"ל דאינה מודה ברצון שנבעלה מאחר

(d)

Answer #1: She would not willingly say that she had Bi'ah with someone else.

ועוד דאין זה מגו דמיפסלא נפשה מכהונה

(e)

Answer #2: This is not a Migo, for she disqualifies herself to Kehunah.

אבל קשה דליהמנה במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני

(f)

Question: We should believe her through a Migo. If she wanted, she could say "I am a Mukas Etz"!

אפי' לרבנן דלקמן (דף יא:) דאמרי מוכת עץ כתובתה מנה דאין זה מגו דאינה רוצה להפסיד כלום מכתובתה

1.

Suggestion: According to Rabanan below (11b), who say that the Kesuvah of a Mukas Etz is 100, this is not a Migo, for she does not want to lose anything from her Kesuvah.

מ"מ נאמנת במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתיך ונסתחפה שדהו

2.

Rejection: In any case she [should be] believed, for if she wanted, she could say "I became a Mukas Etz after Eirusin, and his field was ruined"!

לכך נראה דהוי מגו במקום חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה

(g)

Answer: This is a Migo against a Chazakah that a man does not make a party and ruin it.

אף על גב דבעי' היא בפ"ק דבבא בתרא (דף ה: ושם) אי אמרינן מגו במקום חזקה או לא

(h)

Implied question: This was a question in Bava Basra (5b), whether or not we say a Migo against a Chazakah!

שמא חזקה דהכא עדיפא

(i)

Answer #1: Perhaps the Chazakah here is stronger [than the Chazakah we asked about there, that a man does not pay before he must].

ואי לא אמרינן מגו להוציא אתי נמי שפיר.

(j)

Answer #2: If we do not say a Migo to be Motzi, this is fine.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF