KERISUS 14 (4 Elul) - Dedicated l'Iluy Nishmas Chaim Yisachar (ben Yaakov) Smulewitz of Cleveland on his Yahrzeit, by his son in law, Dr. Eli Turkel of Raanana, Israel.

כריתות דף יד. א

חתיכת חלב שנתרבו עליה איסורים דלהלן, האם נחשבים איסור כולל או איסור מוסיף?

מה הם נחשבים? מה הם כוללים / מוסיפים?
כשנטמא האדם איסור כולל - דבגברא נתרבה שנאסר בשאר חתיכות קודש
כשהקדיש הבהמה איסור מוסיף - דבחפצא נתרבה שנאסרה גם בהנאה
כשנעשה נותר איסור מוסיף - דבחפצא נתרבה שנאסרה גם לגבוה להקרבה
חל יום כיפור איסור כולל - דבגברא נתרבה שנאסר בשאר אוכלים דחולין

המשנה מנתה ארבעה חטאות (ואשם מעילות אחד), בטמא שאכל חלב נותר מן המוקדשים ביוה"כ, האם שייך למנות גם איסור פיגול (ויהיה ה' חטאות), או איסור דם (ויהיה ו')?

למנות פיגול למנות דם
לתנא דמתניתין לא שייך [1] לא שייך
לרב אדא בר אחא שייך [2] לא שייך [3]

כריתות דף יד: א

חמותו ונעשית אשת איש, או אשת איש ונעשית חמותו, במה נידון?

חמותו ונעשית אשת איש אשת איש ונעשית חמותו
לתנא קמא - נידון בחמורה נידון בשריפה (על חמותו [4])
לר' יוסי - נידון בזיקה ראשונה נידון בשריפה (על חמותו) נידון בחנק (על אשת איש [5])

-------------------------------------------------

[1] הנה איסור פיגול ונותר לא יכול להיות באותו כזית, דכיון שכבר נעשה פיגול במחשבת חוץ לזמנו באחת מד' עבודות הדם, לא יכול להעלות אותו למזבח, וכיון שאינו ראוי לא לאכילת אדם ולא לאכילת מזבח לא שייך בו איסור נותר, והרי שאין איסור פיגול ונותר חל באותו כזית. והסיקה הגמ' דמשנתנו בכזית אחד של חלב קמיירי ולא בב' כזיתים, ואף שודאי שהיה באכילה זו שני כזיתים שהוא שיעור ככותבת - דבפחות מזה אינו חייב ביוה"כ (והכזית השני הוא או שהיה כוליא בחלבא או שהשלימו בתמרי), מ"מ בזית אחד א"א שיהיו את שני האיסורים פיגול ונותר.

[2] וס"ל שהמשנה מיירי אפי' בב' בהמות, או שני אברים או שני כזיתים, שאז יכול להיות כזית אחד של פיגול ואחד של נותר.

[3] והקשתה הגמ' לשיטתו דנימני גם לדם - שאכל כזית ג' של דם. ותירצה דמיירי באכילה אחת, וב' הבליעה מחזיק רק ב' זיתים ולא יותר.

[4] דהיינו דאיסור חל על איסור, ולכך אפי' בא"א ונעשית חמותו אינו נידון בחנק אלא בשריפה.

[5] ס"ל דאין איסור חל על איסור, וכיון שהזיקה הראשונה שהיתה לו היא איסור אשת איש לכן נידון בו. והגם שמודה ר' יוסי באיסור מוסיף, כולל ובבת אחת, מ"מ כאן לא משנה את הדין, דבחמותו ונעשית אשת איש הגם דאה"נ שחל גם איסור אשת איש - באיסור כולל דכולל לכל אינשי דעלמא באיסורו, מ"מ לא בשביל זה נקל עליו, ולכן נידון בחמורה (בשריפה כדין חמותו). ובאשת איש ונעשית חמותו, נידון בחנק כדין אשת איש, כיון שאין איסור חמותו כולל או מוסיף - ואינו חל על איסור אשת איש, ולכך אינו נידון בשריפה אלא בחנק כדין אשת איש.

עוד חומר לימוד על הדף