כריתות דף ג. א

הבא על הזכור והביא זכור עליו, כמה חייב ומנלן?

כמה חייב? מנלן שחייב בבא על הזכור? מנלן שחייב בהביא זכור עליו
לר' ישמעאל חייב שתים (ויקרא יח:כב) וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב (דברים כג:יח) וְלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל - אזהרה לנשכב
לר' עקיבא חייב אחת לֹא תִשְׁכַּב - וקרינן לא תשכִּיב

האומר מותר לעבוד עבודת כוכבים באופנים דלהלן האם חייב חטאת?

כשיודע שבעלמא אסור, וחושב שמותר מחמת אהבה או יראה (ולא קבלה לאלהות) כשאומר מותר לעבוד ע"ז לגמרי (וקבלה לאלהות)
לאביי חייב חייב
לרבא פטור [1] חייב

כריתות דף ג: א

בשתי מיתות ולאו אחד, ועשה בשוגג כמה חטאות חייב?

בעלמא באוב וידעוני
לר' יוחנן חייב אחת [2] חייב אחת
לריש לקיש חייב שתים חייב אחת [3]

האם בעל אוב דמתניתין הוא גם אליבא דרבנן דבעינן מעשה?

האם בעל אוב הוי מעשה אליבא דרבנן?
לר' יוחנן הוי מעשה זוטא
לריש לקיש לא הוי מעשה
לעולא במקטר לשד: הוי מעשה
במדבר משחיו: לא הוי מעשה

-------------------------------------------------

[1] מבואר ברש"י בסנהדרין (דף סא:), דבין במזיד ובין בשוגג לאו כלום עבד, כיון שעשה כן מאהבת אדם או מיראת אדם לא חשובה בלבו לאלהות.

[2] דס"ל דשתי מיתות ולאו אחד אינו חייב אלא חטאת אחת. אכן מצד מה שאין בידעוני מעשה - לא איכפת לן, כיון דמשנתנו היא אליבא דר"ע, שמחייב חטאת גם בלאו שאין בו מעשה.

[3] דאף שס"ל לר"ל שמצד מה שהם חלוקים במיתות יש לנו לחייב שתים, מ"מ שאני ידעוני דאין בו מעשה ולכן אין בו חטאת, וחייב חטאת אחת רק על בעל אוב.

עוד חומר לימוד על הדף