1)

EXEMPTION FROM OLEH V'YORED (Yerushalmi Halachah 6 Daf 10b)

מתני' אין חייבין על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו והנשיא כיוצא בהן דברי רבי יוסי הגלילי

(a)

(Mishnah): [Beis Din is not liable for Hora'ah about Shevu'as ha'Edus (the oath that one does not know testimony), Shevu'as Bituy (that one will or will not do an action), or Tum'ah of the Mikdash and Kodshim. A Nasi has the same law. R. Yosi ha'Galili says so;

רבי עקיבה אומר הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת קול שהמלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו:

(b)

R. Akiva says, the Nasi is liable for all of these except for Shevu'as ha'Edus, because he does not judge and is not judged, and he does not testify and we do not testify about him.

גמ' אמר רבי יוחנן טעמא (דרבי יוסי הגלילי) [צ"ל ר"ע - הגהות ר' יוסף דיננער] [ויקרא יד כא] ואם (דל הוא ואין ידו משגת) [צ"ל לא תגיע ידו - פני משה] את שהוא ראוי לבוא לידי דלות יצא משיח שאינו ראוי לבוא לידי דלות

(c)

(Gemara - R. Yochanan) Opinion #1: (In a Beraisa, R. Akiva teaches that a Mashi'ach is exempt from all of these.) R. Akiva learns from "v'Im Lo Sagi'a Yado" - one who is proper to come to poverty. This excludes a Mashi'ach, who is not proper to come to poverty;

רשב"ל אמר [שם ה ה] והיה כי יאשם לאחת מאלה את שהוא חייב על כולן חייב על מקצתן ואת שאינו חייב על כולן אינו חייב על מקצתן

(d)

Opinion #2 (Reish Lakish): [he learns from] "v'Hayah Ki Yesham l'Achas me'Eleh" - one who [cannot be] liable for all of them is liable for some of them. One who is not liable for all of them is not liable for some (i.e. any) of them.

רבי יצחק שאל מעתה לא יטמא בצרעת שאינו ראוי לבוא (בקלות וכן) [צ"ל לידי - נוסח הירושלמי נדפס בסוף הבבלי] דלות

(e)

Question (against R. Yochanan - R. Yitzchak): If so, he should not become Tamei through Tzara'as, for he is not proper to to come to poverty! (Since Korban Metzora Oni does not apply to him, he is totally excluded from the Parshah. If he cannot become Tahor, he should not become Tamei!)

וכן דלי דלות.

(f)

Answer: [R. Akiva agrees that he brings Korban Oni, and also] like a very poor person [in other cases of Oleh v'Yored. Dalei Dalos does not apply to Metzora. (We explained like HAR EFRAYIM, based on the RAMBAM, who explained in our Mishnah that R. Akiva exempts only from a bull.)

רב הושעיה בעי מעתה אשה לא תהא חייבת על ביאת המקדש. (אין האשה מביאה) [צ"ל שאין האשה מעידה - הגהות ר' יוסף דיננער]

(g)

Question (against Reish Lakish - R. Hoshayah): If so, a woman should not be liable for Bi'as Mikdash [b'Tum'ah], for a woman cannot testify (so Shevu'as ha'Edus does not apply to her! We explained the Gemara like HAGAHOS R. DINAR.)

רבי יוסי בשם רבי יוחנן טעמא דרבי עקיבה [שם ו יג] זה קרבן אהרן ובניו זה הוא מביא אינו מביא עשירית האיפה אחרת

(h)

Opinion #3 (R. Yosi citing R. Yochanan): R. Akiva learns from "Zeh Korban Aharon u'Vanav" - he brings this [Chavitei Kohen Gadol], but he does not bring another Asiris ha'Eifah (Minchas Chotei for a very poor person).

רבי זעירא בעא קומי רבי יסא ואינו מביא נדבה

(i)

Question (R. Ze'ira, to R. Yosa): Can he not bring [Asiris ha'Eifah] voluntarily?!

א"ל אין חובה אינו מביא נדבה הוא מביא

(j)

Answer (R. Yosa): Yes [he can]. He does not bring [Asiris ha'Eifah] for a Chiyuv (Minchas Chotei), but he brings it voluntarily.

כיני מתניתא שהמלך לא מעיד ולא מעידין אותו:

(k)

Our Mishnah should say [that R. Akiva says that] a king does not testify, and we do not testify about him. (This is why he is exempt from Shevu'as ha'Edus. After this, it teaches Agav that he does not judge and he is not judged.)

2)

KORBANOS OF A NASI AND MASHI'ACH (Yerushalmi Halachah 7 Daf 10b)

מתני' כל מצות שבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת היחיד מביא [דף יא עמוד א] כשבה ושעירה

(a)

(Mishnah): A commoner brings a Se'irah or Kisvah for any Mitzvah punishable by Kares (b'Mezid) and a Chatas (b'Shogeg);

והנשיא שעיר ומשיח ובית דין מביאין פר

1.

The Nasi brings a (male) Sa'ir. A Mashi'ach or Beis Din brings a Par.

ובעבודה זרה היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה ובית דין פר ושעיר פר לעולה ושעיר לחטאת

2.

For idolatry, a commoner, Nasi or Mashi'ach brings a Se'irah. Beis Din brings a Par and a [male] Sa'ir. The Par is an Olah, and the Sa'ir is a Chatas.

אשם תלוי הנשיא והיחיד חייבין ומשיח ובית דין פטורין

(b)

A Nasi or commoner brings Asham Taluy. A Mashi'ach or Beis Din is exempt.

אשם וודאי היחיד והנשיא והמשיח חייבין ובית דין פטורין

(c)

A commoner, Nasi or Mashi'ach brings Asham Vadai. Beis Din is exempt.

על שמיעת הקול וביטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו ב"ד פטורין היחיד והנשיא והמשיח חייבין

(d)

[R. Shimon says,] for Shevu'as ha'Edus, Shevu'as Bituy, or Tum'as Mikdash v'Kodoshav, Beis Din is exempt, and a commoner, Nasi or Mashi'ach is liable;

1.

Note: A Nasi cannot testify. Shevu'as ha'Edus does not apply to him! OHR SOMAYACH (Shegagos 10:7) answers that he swore falsely before he was appointed Nasi. R. Shimon holds that since his law did not change, he brings the Korban even after he was appointed Nasi.

אלא שאין כהן גדול [צ"ל משיח, כגירסת המשנה בבבלי] חייב על טומאת מקדש וקדשיו דברי רבי שמעון

2.

However, a Kohen Gadol Mashi'ach is not liable for Tum'as Mikdash v'Kodoshav. R. Shimon says so.

i.

Note: Even though our text in the Mishnayos says only "Kohen Gadol", it seems that it should say "Mashi'ach", like the text of the Mishnah in the Bavli. The rest of our Perek mentions only a Mashi'ach. If here it says just Kohen Gadol, it must include Merubah Begadim. Below, R. Yochanan's source to exempt applies to any Kohen Gadol, but it is rejected. Chizkiyah's source, which is accepted, applies only to a Mashi'ach. Perhaps they argued about the text of our Mishnah! (PF)

ומה הן מביאין קרבן עולה ויורד

(e)

What do [those who are liable] bring? They bring Oleh v'Yored;

רבי אליעזר אומר הנשיא מביא שעיר:

1.

R. Eliezer says, a Nasi brings a Sa'ir.

גמ' [ויקרא ה יז] נפש לרבות הנשיא

(f)

(Gemara): "Nefesh" includes a Nasi [for Asham Taluy].

ירבה המשיח

1.

Suggestion: We should say that it includes a Mashi'ach!

(בחטאה בשגגה) [צ"ל על שגגתו אשר שגג - הגהות ר' יוסף דיננער] את שהוא בשגגת המעשה יצא משיח שאינו בשגגת המעשה

2.

Rejection: "Al Shigegaso Asher Shagag" discusses one who brings for Shigegas Ma'aseh. This excludes a Mashi'ach, who [brings for Hora'ah, but] not for Shigegas Ma'aseh.

וכרבי דו אמר משיח בשגגת המעשה הוא

3.

Implied question: According to Rebbi, who says that a Mashi'ach [brings for idolatry] for Shigegas Ma'aseh [how can we answer]?

את שהוא בשגגת מעשה לכל הדברים יצא משיח שאינו בשגגת מעשה לכל הדברים.

4.

Answer: "[Al Shigegaso..." discusses] one who brings for Shigegas Ma'aseh for all matters. This excludes a Mashi'ach, who does not bring for Shigegas Ma'aseh for all matters (only for idolatry).

נפש לרבות הנשיא ומשיח.

(g)

"Nefesh" includes a Nasi and Mashi'ach [for Asham Vadai].

הכא את מר לרבות הנשיא וכא את מר לרבות משיח.

(h)

Question: Here (Asham Taluy) you include [only] a Nasi. Here (Asham Vadai, why do) you include [even] a Mashi'ach? (Also in Parshas Asham Me'ilos it says bi'Shgagah!)

כחטאת (אשם) [צ"ל כאשם - פני משה] מה חטאת מכפרת וממרקת אף אשם מכפר וממרק יצא אשם תלוי שהוא מכפר ומשייר.

(i)

Answer: "Ka'Chatas ka'Asham" [teaches that one who brings Chatas, he brings Asham]. Just like Chatas atones and [totally] cleanses, also Asham atones and cleanses. This excludes Asham Taluy, which atones and leaves over (if he finds out later that he truly sinned, he must bring a Chatas).

כיני מתניתא אלא שאין כהן גדול חייב על טומאת מקדש וקדשיו דברי הכל והנשיא על שמיעת קול דברי רבי שמעון.

(j)

Our Mishnah should say "but all hold that a Kohen Gadol is not liable for Tum'as Mikdash v'Kodoshav, and a Nasi [is exempt] for Shevu'as ha'Edus according to R. Shimon."

אמר ר' יוחנן [שם כא יב] מן המקדש לא יצא ולא יחלל הא אם יצא אינו מחלל.

(k)

Explanation #1 (R. Yochanan): "Min ha'Mikdash Lo Yetzei v'Lo Yechalel" - but if he would leave [and become Tamei and enter the Mikdash], he is not Mechalel (Chayav Korban. This teaches that he is exempt for Tum'as Mikdash v'Kodoshav.)

רבי אשיאן רבי יונה רבי בון בר כהנא מקשי והכתיב [שם יד] אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח הא אם לקח אינו מחלל

(l)

Rebuttal (R. Ashi'an citing R. Yonah citing R. Bun bar Kahana): It says "Almanah u'Gerushah v'Chalalah Zonah Es Eleh Lo Yikach" - will you say that if [a Kohen Gadol] married one of them, he was not Mechalel?! (She and the child are Chalalim!)

[דף יא עמוד ב] מאי כדון

(m)

Question: How can we answer [why he is exempt for Tum'as Mikdash v'Kodoshav]?

אמר חזקיה [במדבר יט כ] ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל את שקרבנו שוה לקהל יצא משיח שלא שוה קרבנו לקהל.

(n)

Answer (and Explanation #2 - Chizkiyah): "V'Nichresah ha'Nefesh ha'Hi Mitoch ha'Kahal" refers to one whose Korban is the same as that of the Kahal. It excludes a Mashi'ach, whose Korban is unlike that of the Kahal.

התיבון הרי נשיא לא שוה קרבנו לקהל

(o)

Question: A Nasi's Korban [is a male; it is] not the same as that of the Kahal (and R. Shimon obligates him for Tum'as Mikdash v'Kodoshav)!

שוה ביוה"כ

(p)

Answer #1: A Nasi is the same on Yom Kipur (he gets Kaparah through the Se'irim, like other Yisraelim).

הרי אחיו הכהנים לא שוו ביום הכיפורים

1.

Question: [The Kohen Gadol's] bretheren Kohanim are not the same on Yom Kipur (they get Kaparah through Par Yom Kipur)!

שוו בשאר ימות השנה

2.

Answer: They are the same the rest of the year (for Chatas Yachid. A Kohen Gadol is never the same as Yisrael.)

אמר רבי יודן בר שלום שוו במתן דמים בחוץ

(q)

Answer #2 (R. Yudan bar Shalom): [The Korban of] a Nasi has the same Matanos of blood, on the outer [Mizbe'ach like that of Yisrael. Blood of a Mashi'ach's Korban is put in the Heichal.]

אמר ר' יוחנן לא אמר רבי ליעזר אלא מפני כריתות.

(r)

(R. Yochanan): R. Eliezer said [in our Mishnah that a Nasi brings a Sa'ir] only [for Tum'as Mikdash v'Kodoshav] because there is Kares (it is like Chatas Kavu'a, but not for Shevu'as ha'Edus and Shevu'as Bituy, which have no Kares).

רב הושעיה בעי מעתה אפילו (בקבועה) [צ"ל כקבועה - גליון אפרים]

(s)

Question (R. Hoshayah): If so (since there is Kares, he should bring Asham Taluy for Tum'as Mikdash v'Kodoshav, since) it is like [Chatas] Kavu'a!

אמר ר' יונה מיסבור סבר רבי הושעיה שנעקר מכל הפרשה אלא כהדיוט עשיר עביד ליה רבי ליעזר

(t)

(R. Yonah): R. Hoshayah holds that [a Nasi] is uprooted from the entire Parshah. Rather, R. Eliezer considers him like a rich commoner (Oleh v'Yored does not apply to him, so he brings his usual Korban.

אמר רבי מנא אין כהדיוט עשיר עביד ליה רבי ליעזר אפילו על שמיעת קול ועל ביטוי שפתים

(u)

Objection (R. Mana): If [R. Eliezer] considers him like a rich commoner, even for Shevu'as ha'Edus and Shevu'as Bituy [he should bring a Sa'ir]!

דתני לא נחלקו ר"א וחכמים לשמיעת קול ועל ביטוי שפתים שאינו מביא שעיר אלא שעירה

1.

(Beraisa): R. Eliezer and Chachamim did not argue about Shevu'as ha'Edus and Shevu'as Bituy. [They agree] that he does not bring a Sa'ir, rather, a Se'irah;

ועל מה נחלקו על טומאת מקדש וקדשיו שרבי ליעזר אומר הואיל והוא בהיכרת

2.

What do they argue about? Tum'as Mikdash v'Kodoshav - R. Eliezer says that because there is Kares [he brings a Sa'ir].

(למה אינו מביא שעיר אלא שעירה) [צ"ל התיבון למה אינו מביא שעירה אלא שעיר - גליון אפרים]

(v)

Question #1: If he is like a rich commoner, why does he not bring a Se'irah, rather, a Sa'ir?

(התיבון הרי משיח) [צ"ל הרי נשיא - גליון אפרים] וע"ז הרי אינו מביא שעיר אלא שעירה:

(w)

Question #2: A Nasi for idolatry - he does not bring a Sa'ir, rather, a Se'irah! (We do not say that he is uprooted from the Parshah.)

הדרן עלך הורה כהן משיח

פרק כבן משיח

3)

DEPOSING A KOHEN MASHI'ACH OR NASI (Yerushalmi Halachah 1 Daf 11b)

מתני' כהן משיח שחטא ואח"כ עבר ממשיחותו וכן נשיא שחטא ואח"כ עבר מגדולתו כהן משיח מביא פר והנשיא מביא שעיר

(a)

(Mishnah): If a Kohen Mashi'ach sinned, and then he was removed from his position, or if a Nasi sinned and was dethroned, the Kohen brings a Par, and the Nasi brings a Sa'ir;

כהן משיח שעבר ממשיחותו ואח"כ חטא וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואח"כ חטא כהן משיח מביא פר והנשיא כהדיוט:

(b)

If a Mashi'ach was demoted and then sinned, and similarly if a Nasi was demoted and then sinned, the Kohen brings a Par, and the Nasi is like a commoner.

גמ' אמר רבי לעזר כהן גדול שחטא מלקין אותו ואין מעבירין אותו מגדולתו.

(c)

(Gemara - R. Lazar): If a Kohen Gadol sinned, we lash him, and we do not remove him from his greatness.

אמר רבי מנא כתיב [ויקרא כא יב] כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני ה' כביכול מה אני בגדולתי אף אהרן בגדולתו

(d)

Source #1 (R. Mana): It says "Ki Nezer Shemen Mishchas Elokav Alav Ani Hash-m" - it is as if just like I (Hash-m) am in My greatness, Aharon is in his greatness.

אמר רבי אבון [שם ח] קדוש יהיה לך כביכול אני בקדושתי אף אהרן בקדושתו.

(e)

Source #2 (R. Avun): "Kadosh Yihyeh Lach" - it is as if just like I am in My Kedushah, Aharon is in his Kedushah.

רבי חנינה כתובה רבי אחא בשם ר"ש בן לקיש כהן משיח שחטא מלקין אותו בבית דין של שלשה אין תימר בבית דין של כ"ג נמצא עלייתו ירידה לו.

(f)

(R. Chanina Kesovah citing R. Acha citing Reish Lakish): If a Kohen Mashi'ach ohen Gadol sinned, we lash him [through a Beis Din of three]. If you would say 23, it turns out that his rise [to greatness] is his descent (he would be disgraced in front of many).

רשב"ל אמר נשיא שחטא מלקין אותו בב"ד של שלשה

(g)

(Reish Lakish): If a Nasi sinned, we lash him through a Beis Din of three.

[צ"ל ור"י אמר אף מעבירים אותו - עלי תמר]

(h)

(R. Yochanan): We even depose him. (We explained this like ALEI TAMAR.)

מה מחזרין ליה

(i)

Question: Do we return him [to his greatness afterwards]?

אמר רבי חגיי מוטב דינון מחזירין ליה דו קטלון ליה

(j)

Answer (R. Chagai): It is better not to return him (people would disgrace him. It would be a great shame for him, as if) they kill him! (We explained this like KESEF MISHNEH, Hilchos Sanhedrin 17:8.)

שמע רבי יודה נשיאה וכעס שלח גותיין למיתפש ית רשב"ל וערק בדא דמוגדלא ואית דאמרין בדא דכפר חיטיא.

(k)

R. Yudan the Nasi heard (that Rish Lakish said that a Nasi is lashed through a Beis Din of three) and was angry. He sent officers (PERUSH under the Yerushalmi printed in the Bavli) to seize Reish Lakish. He fled to a tower. Some say [that he fled] to the village Chitiya.

סליק רבי יוחנן לבית וועדא סליק רבי יודה נשייא לבית וועדא א"ל (ליה) למה לית מרי אמר לן מילא דאורייא

1.

The next day, R. Yochanan went to the Beis Midrash, and R. Yudan the Nasi went to the Beis Midrash. [R. Yudan] said "why don't you say Divrei Torah to us?"

שרי טפח בחדא ידיה א"ל ובחדא ידא טפחין

2.

[R. Yochanan] started to make a clapping noise with one hand. [R. Yudan] asked "do we clap with one hand?!"

א"ל לאו. (אין לא) [צ"ל א"ל אין - רידב"ז] בן לקיש לא א"ל

3.

[R. Yochanan]: No. (Similarly, without Reish Lakish, I cannot teach. Reish Lakish would ask 24 challenges to every teaching, and R. Yochanan found 24 answers. When Reish Lakish died, R. Yochanan could not be consoled, for no one could replace him, and his Torah did not increase like it used to - Bava Metzi'a 84a. R. Yudan) asked "where is Ben Lakish?" R. Yochanan did not tell.

(לא א"ל אנו) [צ"ל א"ל אנא - רידב"ז] מפתחה א"ל בדא דמוגדלא אמר ליה אנא ואת נפיק לקדמיה שלח רבי יוחנן גבי [דף יב עמוד א] ר"ש בן לקיש עתיד לך מילה דאורייא דנשייא נפיק לקדמך

4.

[R. Yudan] said "I will free him." [R. Yochanan] said "he is in this tower." [R. Yudan] said "tomorrow, I and you will go to greet him." R. Yochanan sent to Reish Lakish "prepare a Devar Torah, for the Nasi will come to greet you." (We explained this like RIDVAZ.)

נפק לקדמון מר דוגמא דידכון דמי לברייכן. כד אתא רחמנא למיפרקיה ישראל ממצרים לא שלח לא שליח ולא מלאך אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו

5.

[Reish Lakish] went out to greet them, and said "you resemble your Creator - when Hash-m went to redeem Yisrael, He did not send a Shali'ach or angel, rather, He Himself";

דכתיב [שמות יב יב] ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה ולא עוד אלא הוא וכל דורגון דידיה אשר הלך אלהים אין כתיב כאן אלא [שמואל ב ז כג] אשר הלכו אלהים

i.

It says "v'Avarti b'Eretz Mitzrayim", and [further, He came with] His entire entourage. (It does not say 'Asher Halach Elokim', rather, "Asher Halchu Elokim." ALEI TAMAR in Sanhedrin - also R. Yudan came with his entourage. Hash-m Himself redeemed Yisrael, i.e. everything was under His supervision.)

אמרין ליה מה חמיתה מימור לון הדא מילתא

6.

[R. Yudan]: Why did you say the teaching [about a Nasi who sinned? It shames me!]

אמר לון מה אתון סברין מידחיל מינכון הוינא מנע אולפניה דרחמנא. אמר רב שמואל בר רב יצחק [שמואל א ב כד] אל בניי כי לא טובה השמועה וגו' מעבירים עם ה' מעבירין אותו:

7.

[Reish Lakish]: Do you think that due to fear of you, I would refrain from teaching [a law of] Torah?! R. Shmuel bar Rav Yitzchak said "Al Banai Ki Lo Tovah ha'Shemu'ah... Ma'avirim" - Am Hash-m (Yisrael) depose him.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF