הוריות דף י"ג ע"א

בדברים דלהלן, מתי האיש קודם לאשה, ומתי האשה לאיש?

להחיות ולהשבת אבידה לכסות ולהוצאה מבית אסורים כשעומדים שניהם לקלון (זנות)
האיש קודם אינו קודם קודם
האשה אינה קודמת קודמת אינה קודמת [1]

משוח מלמה וסגן כהן גדול, לענינים דלהלן מי קודם?

לענין להטמא למת מצוה לענין להחיותו
סגן אל יטמא אינו קודם
משוח מלחמה יטמא קודם
סליק מסכת הוריות בס"ד

-------------------------------------------------

[1] אפי' היא אשת איש או נערה המאורסה, דפגם האיש למשכב זכור גדול יותר.

עוד חומר לימוד על הדף