זבחים דף ב' ע"א

כל הזבחים שנזבחו באופנים דלהלן [מלבד חטאת ופסח בזמנו ולר"א גם אשם], מה דינם?

נזבחו שלא לשמן נזבחו לשם חטאת או פסח (בי"ד)
לתנא קמא כשרים ולא עלו לשם חובה כשרים ולא עלו לשם חובה
ליוסי בן חוני כשרים ולא עלו לשם חובה פסולים

כל הזבחים שנזבחו באופנים דלהלן [מלבד חטאת ופסח בזמנו ולר"א גם אשם], מה דינם?

שחטן לשם גבוה מהם שחטן לשם נמוך מהם
לתנא קמא כשרים ולא עלו לשם חובה כשרים ולא עלו לשם חובה
לשמעון אחי עזריה איבעיא בגמרא [1] פסולים [2]

זבחים דף ב' ע"ב

בדברים דלהלן, האם אמרינן בהם סתמא לשמה, או צריך שיפרש לשמה? [תד"ה סתם].

האם אמרינן סתמא לשמה? האם צריך שיפרש לשמה?
בסתם זבחים אמרינן לא צריך [3]
בגרושי אשה לא אמרינן צריך
בגרושי אשה שזינתה לא אמרינן [4] צריך
במילה אמרינן [5] לא צריך

-------------------------------------------------

[1] ר"ל דבעי ר' זירא [לקמן דף י"א ע"ב] האם חולק שמעון אחי עזריה על ת"ק גם כאן, וס"ל שכשרים לגמרי, ועלו לבעלים גם לשם חובה. או שחולק רק בלשם נמוך מהן, אבל בלשם גבוה מהן מודה לת"ק שכשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה.

[2] וביארו בתד"ה לשם, דבהכרח לומר שפסולים לגמרי ולא פסולים רק לענין שלא עלו לבעלים לשם חובה. והוא, דילפינן מקרא דולא יחללו, וחילול משמע פסול גמור.

[3] ואדרבא אתנו ב"ד שלא יפרש לשמה כדי שלא יבוא לטעות.

[4] וביארו התוס', דאשה אינה עומדת לגירושין דוקא בגט זה. ועוד אם ירצה לא יגרשנה, אלא תעמוד תחתיו ולא תשמשנו.

[5] ולכך אם מל עכו"ם מילתו כשרה - אף דעביד בסתם - דסתם מילה כשרה.

עוד חומר לימוד על הדף