גיטין דף ע: א

צוה לכתוב לו גט כשהוא בן דעת ונעשה כדלהלן האם כותבים לו, או צריך לחכות?

כשהוא ישן כשאחזו קורדייקוס נעשה שוטה
לריש לקיש כותבים מיד כותבים מיד מחכה שישתפה
לר' יוחנן כותבים מיד מחכה שישתפה [1] מחכה שישתפה

שחט בחברו שנים או רוב שנים, אינו גולה על ידו, האם שונה הדין באופנים דלהלן?

שחטיה בביתא דשישא
- שאין רוח
דשחטיה בחוץ ולא פירכס -
שאין קירוב מיתה
לטעם חיישינן שמא הרוח בלבלתו חייב פטור
לטעם הוא קירב את מיתתו פטור חייב
-------------------------------------------------

[1] אכן כשנשתפה לא צריך לשאול אותו שוב אם רוצה שיכתבו לו גט, אלא סומכים על אמירתו הראשונה שאמר קודם שאחזו קורדייקוס. דסברת ר' יוחנן לדמות מי שאחזו קורדייקוס לשוטה, וכמו ששוטה אי אפשר לכתוב לו גט בזמן שהוא שוטה, אפי' כשצוה שיכתבו לו כשהוא בריא, כך כאן. ואילו ר"ל מדמהו לישן, דכמו שישן אפשר לכתוב לו כשהוא ישן ולא צריך לחכות שיתעורר, כך כאן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף