גיטין דף סו. א

אמר לשנים או לשלשה לשונות דלהלן, מה דינם?

כשאמר לשנים כשאמר לשלשה
אמר "תנו" גט לאשתי הרי אלו יכתבו
ויתנו בעצמם [1]
לר"מ ור"ע: יכולים לומר לאחרים שיחתמו
לר' יוסי: הרי אלו יכתבו ויתנו בעצמם [2]
אמר "כתבו ותנו" גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו בעצמם [3]
-------------------------------------------------

[1] פי', הם בעצמם צריכים לחתום על הגט כיון שעשה אותם עדים ואינם יכולים להיות ב"ד ולכן אינם יכולים למנות שליח אחר. ולגבי כתיבת הגט אם יכולים לומר בסופר, הוא נידון בגמ' אם כתובו פירושו "כתב ידן" - דהיינו חתימה, או "כתב הגט".

[2] ס"ל דהוי רק מילי "ומילי לא ממסרן לשליח" - ולכן לא יכולים למנות אחרים אלא הם בעצמם צריכים לכתוב ולתת.

[3] דכיון שהתנה הבעל כן בפירוש שיכתבו - הם צריכים לחתום בעצמם ולא יכולים לומר לאחרים אפי' שהם ב"ד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף