גמ' לה: - לו:
גמ' לז. - לט:
גמ' מ. - מ:
גמ' לה: - לו:

חזור לראש הדף
משילין פירות בארובה ביו"ט [רש"י - אין טרחא יתירא]

וספק בגמ' אם עד ד' וה' קופות, אם כולן לא [דלמא משוי גומות]

ולא מגג לגג ולא בחלונות ולא דרך סולמות [טירחא] ולא בשבת [שבות]
ולא לב"ש [שלא לצורך]

בשבת מפנין ד' וה' קופות לדבר מצוה וספק בטורח יותר

מכסין פירות בכלי [רש"י - הפסד ממון התירו טרחא שלא לצורך] (לרש"י ביו"ט)

ר' יצחק - כלי רק ניטל לדבר הניטל, ועולא חולק (להל')

נותנין כלי תחת הדלף ושופך ושונה

מוציאין גרף (רש"י - משום כבודו) ומחזירו אגב מים

לב"ש אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש

אסור להקדיש וכו' [מקח וממכר (רש"י - מוציא לרשות הקדש)]

נעשה טבל ביו"ט (עיסה) מפריש ונותן

טלטול צורך הוצאה ולב"ש אסור שלא לצורך

רש"י לו: - לז.

לרש"י - לר"ש מותר לכסות כל חלונות הכוורת

לרש"י - אסור לדון אף כשאין עדיף מיניה, אין מקדשין אף כשאין לו אשה ובנים, אין מיבמין אף לגדול

איסור מקח וממכר: רש"י כז: - תוכחה למוכרים בשבת בנחמיה; ממצוא חפצך; אתי לכתוב שטר

גמ' לז. - לט:

חזור לראש הדף
תחומין:

כלי כרגלי האח שהכלי מיוחד לו

מסר או הבטיח לשואל קודם יו"ט - כרגלי המקבל, תוך יו"ט - כמשאיל

ר' דוסא - רועה א' בעיר - כרגלי הרועה אפי' ביו"ט,
ב' רועין - כבעלים [רש"י - ספק דעת בעלים]

שותפות - ר' הושעיא, רב - יש ברירה בדרבנן, לרב חוץ מבהמה [ינקי תחומין מהדדי]

ר' יוחנן, שמואל - אין ברירה

בהמה למכירה - של פטם כרגלי כל אדם [רש"י - מאתמול אוקמי' ברשות מי שיקנה]

של רועה כרגלי אותה העיר [רש"י - מאתמול ברשותם]

שואל מים ומלח לעיסה - כרגלי שתיהן [ר' אבא - לא בטל שם בעלים [כילא חסריה, אפי' אין לה תובעין חשיבי - כהפקר], אביי - גזרה שתעשה עיסה בשותפות, רבא - טעם לא בטיל (לרש"י אביי ורבא לא פליגי), רב אשי - דבר שיש לו מתירין]

ר"י - מים ומלח סדומית בטל בעיסה ובקדרה עבה [לא ניכר]

הפקר - ר' יוחנן ב"נ - אלפיים משביתתה, רבנן - כרגלי המוצא

שלהבת בכ"מ [אין בו ממש]

שלהבת אסור בהנאה מדרבנן בהקדש [לא בדילי] ומותר בע"ז ומודר הנאה
וחייב בהוצאה כשהוציאו בקיסם, על חרס כל שהוא [רש"י - חשובה היא]

בור של יחיד מכונסין כיחיד, המושכין ככל אדם [אין שביתה לנייד]

של עיר כאותה העיר (רש"י - אלפיים)

של עולי בבל כהממלא [רש"י - יש ברירה להחמיר] (רש"י - לריב"נ במקומן),
ואם מילא לחבירו - ר"נ - כהנתמלאו לו, רב ששת - כהממלא
[מח' להו"א אם בור שותפין או בור הפקר; במגביה מציאה לחבירו]

פירות כעירוב הבעלים, המארח

פקדון - רב - כנפקד, חוץ: מיחד לו קרן זוית, מזכה לבעל ע"י אחר

שמואל - כמפקיד [לא ניחא לאוקים פירות ברשותו]

יורשים שחלקו גדיים כנגד גדיים ונשתתפו - לרב ענן עדיין תפיסת הבית וחייבין במעשר בהמה ופטורין מקלבון, ור"נ חולק [מח' אם יש ברירה או לא]

רש"י לז: - מ.

בהמת שותפין - לרש"י - כ"א אקצי דעתי' מחלק חבירו ומ"מ לאו מוקצה

לרש"י - לכו"ע מגביה לחבירו לא קנה - ר"נ - וחבירו קנה במשיכה ושוב אין לממלא זכות,
רב ששת - קנה מגביה תחלה

ל"ב ברש"י - מסיח דעת מבשר הוי מוקצה

גמ' מ. - מ:

חזור לראש הדף
בהמות מדבריות מוקצות - ת"ק - היוצאות בפסח ונכנסות בחשון

רבי - אין נכנסות כלל (ספק בגמ' אי אפי' לר"ש)

ספק בגמ' אי רבי כר"ש במוקצה

רש"י מ.

פצעילי תמרה לאו מוקצה לר"ש דלא דחה בידים - לרש"י - דיש דאוכלין מהן

הדרן עלך מסכת ביצה

עוד חומר לימוד
למסכת ביצה