הלכה א' (יז: - יח.)
הלכה ב' (יח. - יח:)
הלכה ג' (יח: - יט.)
הלכה ד' (יט: - יט:)
הלכה ה' (יט: - כ.)
הלכה ו' (כ. - כא:)
הלכה ז' (כא: - כב.)
הלכה א' (יז: - יח.)

חזור לראש הדף
לולב דוחה שבת רק ביו"ט ראשון [בבלי - בגבולין דאו' לכן לא גזרו שמא יעבירנו],

ערבה אינה דוחה שבת [בבלי - שלא אתי לזלזל בלולב] אלא בשביעי [לפרסם שהוא מדאו' [הללמ"ס; לאבא שאול - וערבי נחל]]

ניסוך המים [לר' יוחנן הללמ"ס, לר"ע ונסכיהם ונסכיה כמשפטם =מי"ם]

הללמ"ס בתוספת שביעית שחורשין בית סאה לעשר נטיעות או כשיש צורך גם לזקנות (ברשות ב"ד)

ריק הוא - מכם; כי הוא חייכם - תלוי ביגיעה

מנהגים מבבל - בתענית נופלים בפישוט ידים ורגלים; ערבה ביום ז';
מקזתה (גר"א - דילוג בהלל ר"ח)

מעברין חדשים שלא תפול ערבה בשבת ולכתחלה ר"ה בשבת

הלכה ב' (יח. - יח:)

חזור לראש הדף
כשראו ב"ד סכנה מחיטוף לולבים בשבת במקדש, תיקנו שיטול בביתו

חשש שילקטו עניים אף מעומרים - לר' דוסא בשחרית מתנה שכל מה שילקטו הפקר [יש ברירה]

לר"י יאמר בערב [יכול להפקיר דבר שאינו ברשותו]

לחכמים אינו הפקר [אינו בלב שלם, איננו אחראין לרמאים]

משנתנו דהוי מתנה למי שהגיע לולב לידו כר"י או חכמים [מדעתו - דחילופיו בידו]

צריך לתת האתרוג במתנה גמורה (לא רק כדי לצאת)

הלכה ג' (יח: - יט.)

חזור לראש הדף
ערבות י"א אמה כפופין ע"ג המזבח

ערבה בגבולין בעי ברכה, ניטלת בפנ"ע,
מח' אי בעי ג' בדי עלין (לרש"י ענפים, לתוס' בדים בכל ענף) או אחד

בהקפה לת"ק אומרים אנא הושיעה/הצליחה נא,

לר"י אני והוא הושיעה נא [כביכול עמנו בגלות ובישועה]

בשעבוד ותחת רגליו כלבנת הספיר (עם כלי עבודתה וטיט וכו') ומשנגאלו כעצם השמים לטוהר; שעבודה של בבל קשה משל מצרים

הלכה ד' (יט: - יט:)

חזור לראש הדף
לר' יוחנן בן ברוקה חריות דקל חובטין ע"ג המזבח [בבלי - כפות - ללולב ולמזבח]

אתרוג אסור באכילה כל יום ז' [חזי למצותו לאחרים] משא"כ נפסל

הלכה ה' (יט: - כ.)

חזור לראש הדף
גומרים הלל י"ח יום ולילה אחד

אינו יוצא בחגיגה ששחט ערב יו"ט [אך שמח למעט ליל יו"ט ראשון - דבעינן זביחה בשעת שמחה, ושמחת בחגך - משמתחייב בחגיגה]

חוץ מערב שמיני עצרת [והיית אך שמח לרבות ליל יו"ט אחרון]

יו"ט ראשון בשבת - קיום שמחה רק לכהנים משעירי רגלים

מוריד הכלים לביתו מן המנחה ולמעלה

אוכל בסוכה ביו"ט אחרון: אם פוסלה מבעוד יום,

לריב"ל ורב ע"י שמקדש בביתו [היכרא] - לר' מנא שמואל חולק [בעי קידוש במקום סעודה] לר' אבין לכו"ע [דעתו לאכול בסוכה (חשיב קידוש במקום סעודה)]

הלכה ו' (כ. - כא:)

חזור לראש הדף
ניסוך המים לת"ק ג' לוגין [לפי' א' - כר"ע דהוקש לנסכי יין] ז' ימים

לר"י לוג ג' ימים

תקעו הריעו ותקעו בשער המים [לפרסום שהוא מן התורה]

לר' אלעזר בן שמוע ניסך מים בחוץ חייב משום שחוטי חוץ [כר"ע - כנסכי יין]

מחח' אי לר' אלעזר בעי מילוי לשם החג [כר"ע] או לא [כרבנן דהוי הללמ"ס לשמחה (איתותב)]

מח' אם יכול להוסיף טפי מג' לוגין (נ"מ דחייב בניסך ג' בפנים וג' בחוץ [ראוי לבפנים])

ספלים ע"ג מזבח לת"ק של כסף, לר"י סיד

לר"ל פקוקים בשעת הניסוך [נסך שכר - כגרון מלא ושבע]

לר"י שיתין עד התהום [וגם יקב (מזבח) חצב בו], ור' אלעזר בי ר' צדוק חולק (לול היה להעלות היין קרוש ולשורפו בקדושה בעזרה [היקש בקודש (שריפה) הסך (נסכים)])

נקב עבה למים ונקב דק ליין [יותר מתחלק], ולר"י להיפך [רק לוג א']

ניסך לפני תמיד של שחר או בלילה (אחר תמיד של בין הערבים) כשר

אין תשלומין לניסוך המים [עבר קרבנו (חובת היום)]

נפגמה קרן מזבח מאתרוגים לסקול הצדוקי ונפסלה לעבודה

מלאך יכול להכנס לאוה"מ כשצדוקי מקטיר קטורת שלא כדין

הלכה ז' (כא: - כב.)

חזור לראש הדף
ע"ש מילו מים לשבת בכלי שאינה מקודשת [שלא יפסלו בלינה]

ולא די אדעתא שלא לקדש [חזקי' - יאמרו שנתמלאו לקידוש ידים ונפסלו; ר' ינאי - יאמרו שנתמלאו לדעת]

לר' פדת בשם ר' הושעיה מי סוטה נפסלין בלינה [מים קדושים],

ור' אחא בשם ר' אבונה חולק [אינו עולה למזבח (ואף מי כיור)]

מגולים פסול למזבח [מים - ממשקה ישראל - המותר לישראל, יין - המשמח אלקים ואנשים (המשמח ולא רק הנאת זילוף)] ואז מילו מים בשבת מן הכיור