הלכה א' (כב. - כג.)
הלכה ב' (כג. - כג:)
הלכה ג' (כג: - כד.)
הלכה ד' (כד.)
הלכה ה' (כד. - כד:)
הלכה ו' (כד: - כה.)
הלכה ז' (כה. - כה:)
הלכה ח' (כה: - כו:)
הלכה א' (כב. - כג.)

חזור לראש הדף
אין שמחת בית השואבה ביו"ט ושבת [שמא יתקן כלי שיר]

משנתנו כר' יוסי בר"י דחליל על הקרבן דוחה שבת, וחכמים חולקין [אינו מדאו' דעיקר שירה בפה]

חליל על הקרבן בימים שגומרין הלל [השיר הזה יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל]

הלל כל ז' ימי החג [כנגד הלולב]

מח' אם המחלק שתי הלחם ולחם הפנים מקדים הילך מצה [תדיר] או הילך חמץ [חביב]

משם שואבים רוה"ק, יונה (אמו מאשר ואביו מזבולון) נכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש [רוה"ק שורה על לב שמח];

כבוד ישראל באיצטבא של אלכסנדריא - אמן כשמניף בסודרין, כל אומנות ישבו בפנ"ע;

חזרו למצרים ונהרגו בימי סנחריב כשהלכו לבקש עזרה, בימי יוחנן בן קרח, בימי טרוגיינוס הרשע שההחריב אלכסנדריא

הלכה ב' (כג. - כג:)

חזור לראש הדף
לא טעמו טעם שינה אלא מתנמנמין

נשים בפני עצמן ע"ג גזוזטראות [ק"ו מוספדה הארץ (על משיח בן יוסף/יצה"ר) משפחות משפחות לבד]

מקום המנורות וסולמותיהן מעשה ניסים היו

ספק אי לכל ילד ק"כ לוג שמן או בין כולם

הלכה ג' (כג: - כד.)

חזור לראש הדף
פתילות מנורה מבלאי מכנסי כהן גדול [שלהבת מפשתן],
ומנורות שמחת בית השואבה ממכנסי כהן הדיוט

אשה מבררת חיטים לאור המערכה [אין מעילה] (לבבלי איסורא איכא)

ו' קולות והזכרת השם ביו"כ וריח פיטום הקטרת עד יריחו

הלכה ד' (כד.)

חזור לראש הדף
שבח שאמרו אנשי מעשה ובעלי תשובה; כשעשו בפחז אמר הִלל אם אנו כאן מי כאן, וכשעשו בכשרות אמר אם אין אנו כאן מי כאן; כריעה ובריכה;

לא נראה עקב וגודל מבית שאול, ותחס עליך צניעותך; יתרעם נולד למיכל ביום מותה

הלכה ה' (כד. - כד:)

חזור לראש הדף
תקעו הריעו ותקעו בשער העליון כשהכריז הממונה ועל מעלה עשירית (ספק אי מלמעלה או מלמטה) ובעזרת נשים עד שער המזרח (וכן בשער המים לניסוך המים)

בשער המזרח הפכו פניהן למערב - אבותינו השתחוו לחמה ולהיכל (אחוריהם; שיתוף) ואנו לי-ה

הלכה ו' (כד: - כה.)

חזור לראש הדף
תקעו הריעו ותקעו כל יום לפתיחת שערי עזרה, ג"פ לפרקים בשיר לתמידים ומוספין,
ובע"ש להפטיר ממלאכה ולהבדיל בין קודש לחול

במסעות בנ"י תקעו הריעו ותקעו לכל שבט (לברייתא דמלאכת המשכן - לכל דגל (ג' שבטים) לרבנן דר"י)

מח' אי תקעו על מעלה עשירית או בזקיפת ערבה ע"ג מזבח

תוקעין לפי המוספין - להו"א מח' אם על כל מוסף, לר' יעקב בר אחא לכו"ע פעם אחת אלא שמוסיפין חצוצרות

נטלו התיקון וחזר לכמות שהיה: חליל וצלצל ומכתשת של משה, שילוח

להו"א דר' ירמיה מוסף ר"ח קודם למוסף שבת, לר' יוסה מוסף שבת קודם [תדיר] ואומר עליו שיר של ר"ח [לפרסם ר"ח]

הלכה ז' (כה. - כה:)

חזור לראש הדף
הקרבת פרי החג חוזרין חלילה לכ"ד משמרות, למשנתנו בשמיני ולרגל הבא חזרו לפייס

לר' נתן אין פייס בשמיני (אלא למשמר הבא) וספק ברגל הבא

הלכה ח' (כה: - כו:)

חזור לראש הדף
ברגל כל המשמרות מחלקין קרבנות הרגל ולחם הפנים [חלק כחלק יאכלו]

חילוק לחם הפנים: משמר הנכנס 6, לר"י 7, כשחל יו"ט ביום ה' או' ב' - המתעכב 2

הנכנסין חולקין בצפון [כבוד; נכנסין דרך ימין] (חוץ מבלגה) והיוצאין בדרום [דרך יציאה]

בלגה חולקת בדרום, טבעתן קבועה, וחלון בית החליפות סתומה [קנסוה מפני מרים שהמירה דתה, שלא עלו בזמנה בשבתה]

יסד דוד ושמואל באומנותם כ"ד משמרות [שיטלו כולם שדה אחוזה בכ"ד יובלות]