גמ' כג: - כו:
גמ' כו: - כח.
גמ' כג: - כו:

חזור לראש הדף
נודע לו לפני שחיטת אשם תלוי: לר"מ חולין, לחכמים (ובהפריש שני לאחריות אף לר"מ) דמיו לנדבה [לבו נוקפו וגמר ומקדיש] לרב יהודה ור' אלעזר חוץ מהוזמו [סבר דמזמי]
(ורבא ור' יוחנן חולקין),
לר"א יקרב נדבה \ לשום חטאת אחר

לפני שחיטת אשם ודאי - לכו"ע חולין [רש"י - טעות]

נודע לו משנשחט: אשם תלוי - לת"ק בשר ישרף [גמר ומקדש] (לר' אלעזר י"א יקבר), משנזרק יאכל [לא ידע (בשעת) ונסלח],
לר' יוסי יזרק ויאכל [כזרוק דמי; כלי שרת מקדש]

אשם ודאי - יקבר [חולין בעזרה (לר' אלעזר ורבה י"א ישרף)]
לרב אשי לכו"ע משנזרק ישרף [מחזי כזבח שנפסל]

חטאת עוף - יקבר מדרבנן [רש"י - יאמרו נהנין מחטאת עוף ספק, ומדאו' מליקת חולין בעזרה מותר]

משנסקל השור - מותר בהנאה; נמצא ההורג משנערפה העגלה תקבר [כיפרה ספקה]

שור הנסקל \ עיר הנדחת והוזמו הפקר, חוץ מרבע הוא שורו [יודע וטרח להזימם]

קיבל מתנה (רש"י - מטלטלין) ואמר אי אפשי = הפקר, לפני שקיבל - הדרא למרה

זיכה נכסיו והמקבל שתק ולבסוף צווח

לת"ק = קנה והפקיר - ועבד מעוכב גט שחרור ואוכל תרומה

לרשב"ג ליורשי הנותן [נתן אדעתא שיקבל]

עגלה נאסרת לרב המנונא ותדב"ר ישמעאל משתרד לנחל איתן [לרש"י - משעיר המשתלח]

לרבא ולמשנתינו מעריפה (ולר"ש או משחיטה)

ר"א - אשם תלוי בנדבה [חטאת כשנודע]

אמרו לו - בספק שום עון (לרש"י חייב) [אשר לא תעשינה]

רבנן - בא בחובה [להגן, עיקר בחובה כתיב] בשגגתו חטאת [מצות מצות מחלב]

יו"כ (אף סופו) פוטר אשם תלוי [מכל חטאתיכם לפני ה' - רק ה' מכיר]

ולא ודאי [הוא מכיר; ואת כל פשעיהם לכל חטאתם - דלאו בני קרבן כפשעים]

ולא ספק יולדת מצורע נזיר סוטה [לכל חטאתם - ולא טומאתם; לאו לכפרה]
עגלה [הורג מכיר; לא יכופר; ליוצאי מצרים (רש"י - אע"פ שעבר יו"כ)]

ולא חטאת דמתיידע אח"כ [או הודע (מיותר)]

נמלקה מספק ונודע שילדה לרב נאכלת, לר' יוחנן אסורה בהנאה [אטו ספק]

גמ' כו: - כח.

חזור לראש הדף
מעל במעות אשם, יביא אשם (הראשון) שוה קרן וחומש [חומש בהדי גזילו ולא בהדי אשם מעילה]

ספק אם מותר לקנות אשם (רש"י - מעילות) בכינוס חומשין [לא טרח]

מתכפר בשבח הקדש (לקח בסלע והוקר לב') וישלים עד ב' סלעים לגזבר [אטו לא שוה ב']
(י"ג לא יצא - אא"כ אוזיל גביה, פטמו, משלים לגזבר)

הוזלו טלאים בעולם לפחות מב', לא יצא

בע"ח נדחין אפי' קדושת דמים (רש"י - ופודין עוף שנדחה בשעת הפרשה)

לר"ש אינן נדחין

לא יביא ממעות חטאת של אביו [קרבנו], ממעות לחטא אחר [על חטאתו - לשם חטאתו]

שינה בהמה לחטא אחר לא כיפר [לא מצי מעיל],

שינה מעות בדיעבד כיפר

יכול לשנות מעות כשבה ושעירה, שעירה ועוף, עוף ועשירית האיפה [מחטאתו, על חטאתו]

(לרש"י - המותר חולין)

קינין מתפרשות רק בלקיחה, עשייה, הפרשת מעות

לר' אלעזר א"ר אושעיא חוץ מעולה ויורד (לר' חגא א"ר אושעיא רק מצורע) שהעשיר [לא יצא]

כבש ועז, תורין ובני יונה - שקולין

כיבוד רב מובהק > אב > אם

הדרן עלך מסכת כריתות