גמ' כ: - כב.
גמ' כב. - כג:
גמ' כ: - כב.

חזור לראש הדף
כרת לדם שהנשמה יוצאה בו [רש"י - כי נפש כל בשר דמו היא] רק בבהמה חיה ועוף וכוי [כלל פרט וכלל - מעין לעוף ולבהמה: 1) טומאה קלה (מחשבה מהני לצירוף פחות מכזית לכביצה; צירוף כזית מחופה בבצק לכביצה - משא"כ מת), 2) טומאה חמורה (משא"כ שרצים),
3) יש איסור שחיטה (משא"כ דגים וחגבים), 4) מין בשר (משא"כ ביצים (רש"י - של זכר; מוזרות))]

לר"י בדם תמצית [כל דם] (אבל פסול לזריקה)

אף למ"ד כוי בריה בפנ"ע יש איסור דם, חלב, נבלה, גיד הנשה, טומאה, שחיטה

חותך מאדם חי לכלב בעי מחשבה והכשר לאחותי טומאת אוכלין

נבלת בהמה טמאה או נבלת עוף טהור בכפרים בעי מחשבה להצטרף לכביצה אוכלין:

לר' חייא פחות מכזית - ולא הכשר [דאילו מצרף לכזית נבלה מטמא טומאה חמורה]

לרב חנניא כזית מחופה בצק - ולא הכשר [מטמא במשא]

לאו לדם שרצים [כבשרן], דם אברים; כרת לכזית דם בחלל הלב

מדרבנן לדם דגים שכינסו [רש"י - מיחלף] אא"כ יש קשקשים

מצות פרוש (לרש"י - פרישה בעלמא) לדם אדם שפירש

חָלָב אשה מותר [וזה לכם הטמא, גי' רגמ"ה - אך את זה לא תאכלו]

הקזה: 1) שחור, 2) אדום, 3) מקלח, 4) שותת, 5) תמצית

לר"א ור' יוחנן כרת רק על 3;

לר"ש ור"ל 2, 3, 4 (לרש"י חולין לו. רק 4)

דם קילוח אינו משקה [ודם חללים ישתה (רש"י כאן - לאחר מיתה,
רש"י חולין - בשעת מיתה)
]

רש"י כא.

חֵלב נבלה טהורה בעי הכשר [אין טומאה חמורה]; שחוטה בשווקים א"צ [הוכשר בדם שחיטה] בכפרים צריך [הוי הכשר קודם מחשבה]

גמ' כב. - כג:

חזור לראש הדף
ספק מעילה לר"ע אשם תלוי [ואם נפש - היקש], ובמעילה מעוטה מביא קרן וחומש ויתנה שאם מעל יהא ודאי, ולר"ט אף במרובה

לחכמים פטור [מצות מצות מחטאת - שזדונו כרת]

ספק עולה ויורד פטור [ג"ש מחטאת - קבועה]

אשם תלוי בכסף שקלים [חכמים - ואם נפש, ר"ע - זאת תורת האשם - תורה אחת, בערכך בערכך]

אשם ודאי לר"ע ור"ט א"צ ידיעה בתחלה

חטאת ספק ונודע לפני מליקה שילדה ודאי - נאכלת

ספק מי אכל - לר"ש מביאין אשם ודאי \ חטאת א' ויתנה

לר"ע ור' יוסי כ"א ספק [אין תנאי בקרבן על חטא [ז: - או הודע]]

מח' תנאי אי מודה ר"ש בקדשים דאיסור חל על איסור [אשר לה' - איסור טומאה חל על אימורין]

לרבי דאין קל חל על חמור, בקדשים מודה [כל חלב לה' - מעילה שבמיתה בידי שמים חל על אימורין שבכרת]