גמ' יז: - יט.
גמ' יט. - כ:
גמ' יז: - יט.

חזור לראש הדף
אשם תלוי:

ידיעת ספק מחלקת

ספק בחתיכה אחת - לרב אסי, ר' אלעזר ורבי חייב [מ צוַת (אם למסורת)]

לחייא בר רב ורב פטור [מצווֹת (אם למקרא) - ב' כזיתים; א"א לברר איסורו; לא איקבע איסורו (משא"כ נאכל הראשונה)]

לר"א מתנדב

שחוטי חוץ - לר"מ חייב (ר' גרשום - אשם תלוי), לחכמים פטור [לא איקבע איסורו (רש"י - שמא חולין)]

ידיעות ספק - לרבי מחלקות לאשם תלוי - לרבא ור' יוחנן ולא לחטאות חוץ מטומאת מקדש לת"ק דר"ש [ונעלם והוא טמא], לר' זירא ואביי ור"ל אף לחטאות חוץ מלר"ש

לר' יוסי בר"י ור"א בר"ש לא מחלקות [על שגגתו - אפי' הרבה]
(ושהות ביו"כ כדי ידיעה = ידיעת ספק חוץ מממונא/חצי שיעור)

מקצת ידיעה ודאית (שכח שהלך בשביל ראשון) - ת"ק לר"ש - כידיעה,
ר"ש בן יהודה לר"ש - לאו ידיעה

אפי' ג' שנים (רש"י - בהעלם א') לצירוף שוה פרוטה למעילה [תמעול מעל, יו"כ אינו מכפר על ממונא/חצי שיעור]

לר' ישמעאל טומאת מקדש א"צ ידיעה בתחלה

רש"י יז. - יח:

לרש"י ידע שהוא ספק = מזיד הוא

לרש"י בספק ספיקא לא מייתי אשם תלוי

גמ' יט. - כ:

חזור לראש הדף
ספק במה חטא לר"א חייב חטאת

לר' יהושע פטור [אשר חטא בה - עד שיוודע במה]

לר"י אפי' מאשם תלוי [תחטא ולא ידע - שחטא],
לר"ש חייב אשם תלוי [ועשה ולא ידע - במה]

ר' יוסי - מודה ר"א בבין השמשות [מקצת מלאכה היום ומקצת למחר]

לר"ש ור"ש שזורי מודה ר' יהושע בשם א' (רש"י - ב' אילנות ממין א')

ומח' בב' שמות [רש"י - בה - שיתכוון לחטוא בה] - באבד מלקט מלבו (שכח כוונתו הראשונה ונעשית בטעות) [נעשית בקשתו ולא מחשבתו] או בהקדים המאוחר בטעות

לר"י מח' אפי' בשם א' (לר' אושעיא מח' במתעסק באיסור (עלה בידו אחר) בב' מינים),
ור"י עצמו ס"ל חייב כר"א

מתעסק בחלבים ועריות חייב [שכן נהנה]

מתעסק בשבת פטור [ר"נ אמר שמואל - מלאכת מחשבת, לר"א - בה]

לרבא בנתכוון לחתוך התלוש, לאביי בנתכוון להגביהו, לשמואל אפי' נתכוון לחתוך מחובר

מתעסק בחבורה חייב אא"כ טעה בדבר מצוה לר' יהושע

לר' יוסי לר"א חייב במוסיף ב' חוטין על האריג [חייב על שיעור שלם ולא על גמר לבד]

נתכוין להדליק ואח"כ לכבות, וכיבה והדליק בנשימה אחת חייב [נהי דלא הקדים, נמי לא איחר]

חותה בגחלים (הפכן) לת"ק חייב א', לר"א בר' צדוק ב' - מכבה עליונות ומבעיר תחתונות

[מח': 1) בצריך פחמין אי מקלקל בהבערה פטור, 2) אי הבערה ללאו יצאת, 3) אי חיישינן להקדים המאוחר, 4) באינו מתכוין להבעיר אי פטור]

חותה להתחמם הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה

רש"י יט: - כ:

מתעסק לרש"י - סבור שהוא מותר ועלתה בידו חתיכה אחרת

לרש"י ר"א לית לי' דרשת מלאכת מחשבת

שוגג - לרש"י - נתכוין לחתיכה זו

חותה להתחמם הוי מתכוין להבערה - לרש"י - יודע שיתבערו וע"מ כן עשה