גמ' מג. - מו.
גמ' מג. - מו.

חזור לראש הדף
מומין לפסול כהן - כבהמה [ג"ש גרב, וילפת] ומיחל עבודה [מום בו ולא יחלל],

אינו שוה בזרעו של אהרן פסול [איש אשר בו מום מזרע אהרן - השוה בעי מום] ואינו מיחל:

1) שינוי בצורת ראשו, 2) בעל חטרות בלי עצם לחכמים דר"י,
3) קרח (בלי שיטה שער מקפת מלאחריו, ומח' ב' לשונות ברבא במקפת לאחריו
ולפניו) (לר"י רק מראית עין [הכהנים - לרבות]),
4) עיניו זולגות מים (לר"י רק מראית עין), 5) גבינין - מח' אי בחסר או בריבוי,
6) שדרתו עקומה לר"ח בן אנטיגנוס, 7) שינוי במעמד או בהתאמת עיניו,
8) בצורת חוטם, 9) לא סובל מקום זריחת שמש, 10) סומא בעין,
11) נשרו ריסי עיניו ושרשיו (אשתייר שרשיו - מראית עין),
12) אברים גדולים וקטנים, 13) אזניו כספוג,
14) שפתו עליונה/תחתונה עודפת (עו: - בלי עצם),
15) נכפה (epileptic) או רוח שד, 16) מרוח אשך (ביצה - ת"ק - חסר,
ר' ישמעאל - נימוח, ר"ע - נפוח, ר"ח בן אנטיגנוס - אדם כושי),
17) ארכובות עקומות, 18) שינוי במעמד פרסותיו או אצבעותיו,
19) יתור אצבע שנספרת ע"ג היד אפי' 6,6,6,6 לחכמים דר"י (חתכה כשר
כשאין עצם), 20) איטר יד או רגל, 21) שולט בשניהם לרבי [כחישות בימין]

נשרו שיניו פסול משום מראית עין

בלי קרניים כשר למזבח, נחתכו עם זכרותן פסול, עם שרשי הזכרות - נפדין
נטלו טלפים עם זכרותן - פודין

עדיף להשתין מים בפני רבים [סכנה להמתין] מלשתות מים בפני רבים

בבבל לא ישתין על כלי חרס, מקום קשה [מהדרי לעין עיטם]

אשה לא ישתין ממש כנגד התינוק [רש"י - חוצפא]

אצבע יתירה עם עצם ובלי ציפורן - לא מטמא באהל באינה נספרת ע"ג היד
אבל מטמא במגע ומשא [משום עצם כשעורה, אטו נספרת]

מטמא באהל ומצטרף למנין קכ"ה (רוב מנינו) בנספרת או יש לו ציפורן

לאשה רנ"ג אברים - ב' צירים, ב' דלתות, לר"ע - מפתח - ולא מטמאין באהל [אדם כי ימות - שוה לכל]

פסולים באדם ולא בבהמה: 1) כושי, 2) לבן, 3) סומקא, 4) גבוה ודק שנכפף,
5) ננס (לר"י רק מראית עין), 6) חרש, 7) שוטה (רשב"ג - בבהמה בדיעבד),
8) שיכור שלא ע"י יין ושכר לחכמים דר"י (לר"י - מיחל עבודה),
9) נגעים טהורים, 10) ראב"י - בעלי תלתולין

כשרים באדם ולא בבהמה: 1) אותו ואת בנו, 2) טריפה, 3) יוצא דופן

נושא גרושה צריך שידירנה הנאה (כמ"ד צריך לפרט לחכם, מדירו ברבים, על דעת רבים דאין הפרה), מטמא למתים די בקבלה [אין יצרו תוקפו]

רש"י מג.

לרש"י - דרך ת"ח להיות צנוע באכילה ושתיה ולא שותה ברבים - חוץ מבשעת סעודה, שאר משקין חוץ ממים