גמ' כו: - כז:
גמ' כז: - כט.
גמ' כט: - לא.
גמ' כו: - כז:

חזור לראש הדף
בזה"ז ישראל חייב ליטפל בבכור -

דקה - ת"ק - ל' יום [בכור בניך - כן תעשה לצאנך]

ר' יוסי - ג' חדשים [טפולה מרובה, שיניה דקות וצריך לאמו]

גסה - נ' יום [רב כהנא - מלאתך (ביכורים) כן תעשה לשורך, רבא - תעשה - תוסיף עשייה אחרת]

ואסור לכהן ליקח קודם [כמסייע בגרנות] אלא לשחוט

נתינת תרו"מ למסייעים בבית הגרנות - חיללו ובמיתה [לא תחללו ולא תמותו]

כסף לטובת הנאה אסור בזרוע ולחיים ובכור [יחשוב שהוא מחלל קדושת דמים אפרוטה ויבטל מצות למשחה ולגדולה (אכילה בצלי וחרדל)]

ומותר בתרו"מ [קדושת הגוף לא נתחלל] ולא מכהן עבור כהן אחר [רש"י - נראה כמסייע]

תרומת חו"ל: מותר ליתן לכהן המסייע, בטל ברוב (לרש"י - אפי' לאוכלה זר), אוכל ואח"כ מפריש (לרש"י - ישייר כדי תרומה),

שמואל - אכילה רק אסור למי שטומאה מגופו, מותר בנגיעת נדה - בטומאה יתן לכהן קטן (רש"י - או לגדול שטבל לקריו), או לשריפה ויפריש אחרת לגדול

טמא מת לרב, שרץ לרב ששת - טובל ואוכל בלי הערב שמש,
דלא כהל' - לרש"י - דצריך הערב שמש

גמ' כז: - כט.

חזור לראש הדף
בכור נאכל תוך שנתו [שנה בשנה, כקדשים [בן שנתו]] תם - מיום ח', נולד בע"מ - מלידתו

תם ונעשה בע"מ בתוך שנתו - עד י"ב חודש (לל"ב דר' אלעזר - ועוד ל' יום [שנה בשנה])

אח"כ או קרוב לסיומה - עד ל' יום [משום השבת אבידה (לרש"י - לכהן - שלא יסרח אם לא ימצא (ולאחר ל' שוחטו ומולחו))]

ב' ימים ולילה א' [כחזה ושוק של תודה + יהיה לך, שנה בשנה - יום א' בכל שנה]

שוחט שלא ע"פ מומחה - בדוקין שבעין אסור ויקבר [משתנין במיתה]

אא"כ יש עדים דלא אישתני לר"י

מום שבגוף - ר"י - מותר, ר"מ - אסור [קנס אטו דוקין]

נשחט ע"י אינו מומחה - הוא ישלם מביתו

1/2 לגסה [לרש"י - תק"ח - מוטל בספק שמא יתירנו]

1/4 לדקה [הפסד מועט, גזירת מגדלי דקות (הציל כהן מטורח, איסור לגדלן)]

דיין (סנהדרין ו. - שקבלוהו עלייהו) שחייב הזכאי (טעות בשיקול הדעת) ישלם מביתו

[(רש"י - "אמאי דיינת ליה"), הו"א כר"מ - גרמי, בנשא ונתן ביד]

חוץ ממומחה לב"ד, טעה בדבר משנה [רש"י - אילו הפרה קיים מצי לחזור בפסק, א"כ מה שאמר לאו כלום ואיהו אפסיד אנפשי']

אין שוחטין אם נטל שכר לראות מומו [רש"י - חשד]

חוץ ממומחה כאילא [רש"י - חסיד]

וכן באיסור שכר לדון, להעיד, הזאת וקידוש מי חטאת - לא מהני
[למדתי אתכם וכו' כאשר צוני ה' - בחנם]

ומותר ליתן לו הפסדו, וכפועל בטל (רש"י - טול כו"כ להבטל ממלאכתך הקשה ועשה קלה כזו)

גמ' כט: - לא.

חזור לראש הדף
חשוד על בכורות (רש"י - להטיל מום, למכור תם) אין לוקחין ממנו בשר צבי [מיחלף בעגל]

אבל לוקחין ממנו עורות עבודים וצמר טוי [לא טורח מחשש הפסד]
ולר"א עורות נקבות [ניכר]

חשוד אשביעית אין לוקחין ממנו פשתן אלא טוי

חשוד אמכירת תרומה - ר"י - אין לוקחין ממנו אפי' מים ומלח [רש"י - קנס]

ר"ש - רק כשיש זיקת תרו"מ

חשוד אשביעית אינו חשוד אמעשרות (לרש"י - דמאי)

ר"י - חשוד אמעשר [באתריה שביעית יותר חמור]

ר"מ - חשוד לדבר א', חשוד לכה"ת

ר"ע - חשוד אשביעית ומעשרות חשוד אטהרות דרבנן

משנה - חשוד אטהרות אינו חשוד אשניהם

לר' ינאי - אבל חשוד שקיבל וחזר ונחשד אטהרות - מיגו דחשוד אהא חשוד אאידך

לר' אילעי - תמיד חשוד אשניהם אא"כ רואים שנזהר בצינעא

המקבל חבירות, גירות, כהונה, לויה חוץ מדבר א' - אין מקבלין אותו

הבא לקבל חבירות -

ת"ק - מלמדין אותו קודם שמקבלין אא"כ רואין שנוהג בצינעא (לל"ב דרש"י לב"ה ל' יום)

רשב"י - מ"מ מקבלין מיד

מוחזק חבר לטהרת משקין ל' יום, לכסות - לב"ש י"ב חודש ולב"ה ל' יום

מקבלים חבירות לנט"י בלבד

קבלת חבירות - בפני ג' חברים (או ת"ח לאבא שאול) חוץ מבני ביתו (ורשב"ג חולק), מזקן ויושב בישיבה, מת"ח לאבא שאול ולכו"ע לפני שהכהנים נהגו סלסול בעצמן

בת\אשת ע"ה לחבר צריכה קבלה [רש"י - בשעת קבלה לא הוו גבֵּיה]

בת\אשת חבר לע"ה - ת"ק - א"צ לקבל (רש"י - כשחזרו תחת יד חבר), ר"מ - צריכין לקבל

חזרו בהן (לרש"י ע"ז - מרשען למוטב) ר"מ - אין מקבלין עולמית,

ר"י - ב' לשונות - תלוי אי בצנעא או בפרהסיא (לרש"י - תלוי בחילול ה'),

ר"ש, ר"י בן קרחה, ר' יוחנן להל' - מקבלין מ"מ

חבר שנעשה מוכס ופירש - מקבלין

מומחה יכול לראות מומי קדשים ומעשרות של עצמו [יכול לישאל, להטיל מום בכולם]
אבל לא בכורות

רש"י לא.

לרש"י - אין חכם נאמן על טהרת תרומה שלו