הלכה א' (כא: - כב.)
הלכה ב' (כב. - כג.)
הלכה ג' - ה' (כג. - כד:)
הלכה ו' - ז' (כד: - כה:)
הלכה ח' - ט' (כה: - כו:)

הלכה א' (כא: - כב.)

חזור לראש הדף

בן [קרוב קודם] - בת - אב [עדיף מאח הבא מכוחו] - אח, וכל יוצא יריכן קודם [בן/בת/לשאירו - מ"מ]

לחכמי עכו"ם בן ובת שוין, וחכמים חולקין [אין לו בן דומיא לאין לו בת]

לצדוקין בת הבן ובת שוין, וחכמים חולקין [בת במקום אביה (אח) המת]

אם ואשתו לא נוחלין [לא תסוב] אבל מנחילין [וכל בת יורשת מב' מטות וק"ו בן]

ר' זכריה בן הקצב - לר"ש בן יהודה בשם ר"ש בן ובת שוין בנחלת אם,
וחכמים (להל') חולקין [ממטות - הוקש מטה אב ומטה אם]

הלכה ב' (כב. - כג.)

חזור לראש הדף

א"י - לר' יאשיה ליוצאי מצרים נתחלקה [לשמות מטות אבותם] (ד' חלקים לבנות צלפחד)

לר' יוחנן (וי"ג ר' יונתן) לבאי הארץ [לאלה תחלק] ואח"כ נתחלקה כאילו ליוצאי מצרים [מטות אבותם; ונתתי לכם מורשה - מתנה וירושה]

לר' יהושע בן קרחה לאלו ולאלו - ב' חלקים למי שהיה שם ושם (ה' חלקים לבנות צלפחד)

חלק מרגלים ליהושע וכלב [חיו מן האנשים], חלק מתלוננים דעדת קרח לכל ישראל, ובניהם ירשו מסבא [ובני קרח לא מתו]

מורשה (חלש) קהילת יעקב - אחר שיגע משכח (פ"מ - מוצא טעם, מהרא"פ - שוכח)

הלכה ג' - ה' (כג. - כד:)

חזור לראש הדף

אין פי שנים ואין מזונות לבת מנכסי האם

אין פי שנים בראוי [בכל אשר ימצא לו] חוץ ממת אביו הבכור בחיי אבי אביו [ג"ש משפט בכפילה
משפט בפשוטה - כאילו אביו קיים]

אינו יכול לבטל ירושה ובכורה [מתנה עמ"ש בתורה] (לציון וירושלים מהני דאפשר במתנה) אלא בלשון מתנה בדבריו (לרידב"ז לר' לעזר בדיעבד) [לא יוכל לבכר - אינו רשאי] או בתנאין ב"ד (בנין דכרין)

לר' יוחנן בן ברוקה (להל') מותר להעביר ירושה לאחד שראוי שיורשו [לרידב"ז - יכול לסלקו לפני שבא ליד היורשים]

שכיב מרע שאמר כתבו ותנו ומת - אם לזכרון דבריו קנה, אם להקנות בשטר לא קנה

מתנה בלשון מכר - ר' חונא - ארכבי אתרי רכשי (למהרא"פ - אחריות, בעין יפה) ר' חזקיה - לא זה ולא זה

דין ודברים אין לי בנכסיך וכו' בחייך ובמותך - לרשב"ג בעל יורשה [מתנה עמ"ש בתורה [וירש אותה]; לרב - רא"ש - א"א להסתלק קודם שבא לידו]

ות"ק ורבנן דר' יוסטיני חולקין [אין ירושת אשתו (מהרא"פ - ואמו) מדאו']

מכרה נכסי מלוג - מכרה בטל [שלא תמכור נכסי בעלה]

בעל אינו יורש ארוסתו [הקרוב] או בראוי [ירושת יאיר, בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו - ולא לאביהם]

לר' יצחק מַתְנה שאם מתה בלי בנים שאביה יורשה [תנאי שבממון (דלא כרשב"ג)]

הלכה ו' - ז' (כד: - כה:)

חזור לראש הדף

נתן לאחר והניח בניו שאינם הגונים - לרשב"ג זכור לטוב, לרבנן אין רוח חכמים נוחה

זה בני/אינו בני נאמן ליורשו וליבם; זה אחי אינו נאמן לחוב לאחיו

אמר למוכס בני הוא נאמן לחזור ולומר עבדי הוא, ולא להיפך אא"כ במקום שמשעבדים בניהם ביותר

ינתנו עבדי לכהן והמקבל סתם ובסוף צווח - לרבנן אוכל בתרומה [עכשיו חזר], ורשב"ג חולק [מתחלה לא רצה]

דייתיקי שכיב מרע צריך לזַכות לפני מיתה

רשב"ג - דייתיקי מבטלת דייתיקי, ר' יוחנן ר'"ל - אפי' כתב בלשון מתנה (פ"מ)

כתבה שכ"מ נכסיה לאחיה וחזרה ומכרה לבעלה - לפ"מ ושדה יהושע לבעלה, למהרא"פ - לאחיה בניכוי המעות שהצריכה

הלכה ח' - ט' (כה: - כו:)

חזור לראש הדף

שטר בריא - לר"י צריך "מהיום ולאחר מיתה" - גוף מהיום ופירות לאחר מיתה, לר' יוסי זמנו מוכיח

גט מהיום ולאחר מיתה אינה מגורשת [שייר עד לאחר מיתה]

שחרור עבד בשטר ולא בע"פ

"יעשה בן חורין" (לשון עתיד) לרבי זכה, לחכמים לא זכה

"ינחיל/יחזיק פלוני בנכסי" - לא קנה, "תינתן לו מתנה" - מח' רבי וחכמים

ומ"מ בשכיב מרע מצוה לקיים דברי המת

ינתנו נכסי לראשון וכשמת לשני וכשמת לשלישי -

מת השני ואח"כ הראשון - חוזר לנותן [שלישי רק מכח שני]

מת השני והשלישי - לרבי הראשון יכול למכור גוף הקרקע, אבל לא במתנת שכיב מרע [חל אחר מיתה],
ר' יוחנן - ולא במתנת בריא [רק זכה לפרנסתו בחייו או לקבורתו]
לרשב"ג רק יכול למכור פירות

אשה שכתבה נכסיה לאחד יכולה למכרן לבעלה למזונות יתירין ולקבורה

גדולים וקטנים יורשים בשוה מתפוסת הבית

אין מזונות בנן נוקבן כשיש רק בנות

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא