הלכה א' - ב' (ז. - ט.)
הלכה ג' - ד' (ט. - י.)
הלכה ה' (י. - יא.)
הלכה ו' - ח' (יא. - יא:)
הלכה א' - ב' (ז. - ט.)

חזור לראש הדף
מבעטת בהילוכה הוי קרן

מנתזת צרורות הוי אורחיה ומשלם ח"נ כשהכלי מונח ביד הניזק [כחצר הניזק]

הו"ל לילך בדרך בלי צרורות והלכה בדרך צרורות - לגי' מהרא"פ הו"ל קרן, לפ"מ צרורות דרגל

לר' לעזר - צרורות משלם חצי כופר אף ברה"ר, לפ"מ אף בנזקין ומהרא"פ חולק

לר' זעירא יש העדאה לצרורות וחייב כופר בהפילה כותל ג"פ להנאתה וברביעית אף הרג אדם (פ"מ - צרורות, מהרא"פ - שן) [א"צ כוונה לכופר אלא לסקילה]

לר' אילא אין העדאה (למהרא"פ המח' אף לכופר דשן [צריך העדאה דומיא דקרן])

הטילה גללים הוי רגל [אורחיה, וכגופה דמי (אור שמח ורח"ק)] (לגי' בבלי צרורות),
ובדרכה בכך הוי קרן [משונה] וצריך לילך אחריה עם כלי לקבלו

כשכוש בזנבה הוי רגל, ובדרכה בכשכוש יתירה הוי קרן וצריך לתפוש בזנבה

דרסה על הכלי - מה שנפסד בתוכה/עליה/תחתיה הוי ח"נ צרורות

דרס ברה"ר ונשתברה ברה"י - ספק

דליל שנקשר מאליו לתרנגול הוי צרורות, נקשר ע"י אדם הוי בורו

חיטט בחבל ונשבר הדלי - חייב גם על מקום גלגולו (לפ"מ על שבירת הדלי, למהרא"פ על שבירת כלי אחר) [ראוי להזיק במקומו]

בור המתגלגל פטור

תרנגול ששיבר צמחים לסומכוס ח"נ [שינוי]

לסומכוס כחו (צרורות) ח"נ

תקע (תרנגול, לרח"ק אדם) בכלי ושברו משלם נזק שלם [לרח"ק - כח אדם כגופו, לפ"מ - רוח כגופו, למהרא"פ - כסומכוס]

הלכה ג' - ד' (ט. - י.)

חזור לראש הדף
שן בראוי לה ברה"י משלמת נ"ש וברה"ר מה שנהנית (2/3), במשונה ח"נ אף ברה"ר

לר' יוחנן אכלה כלים ברה"ר פטור [משַנה ובא אחר ושינה], לר"ל חייב [פ"מ - אורחיה להניח],

לגי' מהרא"פ ובבלי איפוך [מח' אי שינוי אחר שינוי פטור]

לר' הושעיה אכילה ברה"ר בעמידה (בבלי - בקופצת) הוי שינוי וחייב,
ור"ל חולק (למהרא"פ בפירות צבורין (וה"ה לרב) [משַנה ובא אחר ושינה])

לר"ל בעטה מהלכת ברבוצה (אילפיי - או בעומדת) פטור [משַנה ובא אחר ושינה],

לר' יוחנן חייב [לפ"מ אין רשות לבעוט, למהרא"פ שינוי אחר שינוי חייב]
למהרא"פ רב כר"ל ואילפיי כר' יוחנן

לר' הושעיה אין קרן ברה"ר (כל בעיטה לבהמה הוי רגל [פ"מ - לכ"א יש רשות])

רב - עומדת ברה"ר ועקמה צוארה לאכול מצידי הרחבה חייב נ"ש

גדיים ע"ג חמור שאכלו מפתח חנות בלא עיקום פטורים [כרה"ר]

אכלה שעורים - לרב משלם תבן, לר' חייה שעורים

אכלה חטים (רע לה) פטור ברה"ר

פשטה צוארה לאכול מקופה המופשלת לאחוריו או מצד הקופה שברה"י חייב נ"ש

הלכה ה' (י. - יא.)

חזור לראש הדף
כלב וגדי שקפצו מגג ושברו כלים משלמין נ"ש, ומח' ברייתות בנפלו [תחלתו בפשיעה וסופו באונס]

כלב שהדליק גדיש בגחלתו חברו - לר"ל ח"נ רק במצית כל שיבולת ע"י זריקה (צרורות) [אשו משום
ממונו - ולאו ממונו הוא
], לר' יוחנן במקום אחד [חיציו דכלב]

לר"ל הדליק גדיש ושרף עבד כפות פטור ממיתה, ובשבת צריך לשלם על שאר הגדיש

מהרא"פ - אין רשות להוציא תנור לרה"ר, והשוברו פטור

הלכה ו' - ח' (יא. - יא:)

חזור לראש הדף
לר"י מועד בג' ימים [מתמול, שלשום] וחזרה בג' ימים [מתמול]

לר"מ מועד בג' נגיחות תוך ג' ימים (פ"מ - בלי הפסק יום), וחזרה בתינוקות ממשמשין בו

לרב להל' מועד בג' ימים וחזרה בתינוקות ממשמשין

ספק אם נעשה מועד בנגח ג' מיני בהמה

בדקה לזיבתה ביום וא' וג' - לר' אדא בר אחוה אמר רב הוי זבה ודאי, לרב הונא רב חזר ואמר ספק
וכן מח' בנגח יום א' וג' ולא יצא ביום ב'

לר"ט קרן ברשות הניזק נ"ש [ק"ו משן ורגל הפטורין ברה"ר], לחכמים ח"נ [דיו]

אדם מועד אפי' שוגג או ישן ליד אדם ישן או בבאו בב"א אבל הישן ראשון פטור על נזקי הבא אחריו