גמ' כז: - כט.
גמ' כט. - לא.
גמ' כז: - כט.

חזור לראש הדף
מים בודקין את הבועל [ר"ע - ובאו ובאו, לרבי - לצבות בטן ולנפיל ירך]

אסורה לבעל, לבועל, בתרומה, לכהן [והיא נטמאה, אם נטמאה, ונטמאה,
בועל לר"ע - ונטמאה, כהן לר' ישמעאל (ורבי) - ק"ו מגרושה בת כהן שמותרת בתרומה]

ספק מגע שרץ בדבר שיש דעת לישאל ברה"י טמא [ק"ו מסוטה שאין שוגג כמזיד - וספק כודאי [והיא נטמאה והיא לא נטמאה - ואסורה]

ברה"ר (גמ' נזיר - ג' אנשים) טהור [אינו דומיא דסוטה]

שאין דעת (במטמא או נטמא (רש"י - או בעוסק בה)) לישאל טהור [אינו כסוטה, רב גידל אמר רב - והבשר אשר יגע בכל טמא (ודאי) משא"כ אדם - כל טהור (ודאי) יאכל]

גמ' כט. - לא.

חזור לראש הדף
ר' יוחנן בן זכאי (ור"מ, ר' יוסי, ר' יהושע, ר' אלעזר, ר"א) - תרומה (ולא חולין) נטמא שלישי [צד השוה מטבול יום שמותר בחולין פוסל בתרומה, כ"ש שני שפסול בחולין - ומכלי חרס שאין במינו אב הטומ' ופוסל תרומה]

דור אחר - אינו נטמא [מה לצד השוה שיש בהן צד חמור]

ר"ע - אף חולין נטמא שלישי [כל אשר בתוכו (שני) יטמא (לאחרים)]

ר' יוסי - שלישי בקודש [והבשר אשר יגע בכל, טמא (שני) לא יאכל]

רביעי בקודש [ר' יוסי - ק"ו ממחוסר כיפורים שמותר בתרומה, כ"ש שלישי שיעשה רביעי; לאבא שאול ור"מ - ק"ו מאוכל שנגע טבול יום]

טבול יום לקודש - אבא שאול - כראשון [רש"י - מעלה עשו בקודש כשנגע טבו"י בקודש]
(רש"י - אבל בנגע בתרומה - כשני)

ר"מ - כשני [רש"י - ק"ו ממחוסר כיפורים], חכמים - רק פוסל

לר' יהושע - האוכל חולין אטהרת תרומה שלישי - גופו נעשה שני לקודש אבל לא לתרומה

נטמאת עיסה במזיד - ר"א - מפריש חלה מטהורה על הטמאה, ומוקף ע"י פחות מכביצה (משנה) / כביצה (ברייתא) באמצע, וחכמים אוסרין

[מח' אי אין שני עושה חולין לשלישי או כן, אי טבול לחלה כחלה ויש שלישי, אם מותר לגרום טומ' לחולין שבא"י (רש"י - כדי לתקן חלה) או לא [רש"י - תקנת תרומה, רש"י גיטין - מפני פרושים האוכלים בטהרה]]

ומדותם... אלפים - ר"ע - תחום שבת, ר"א בריה"ג - מגרש ושדות וכרמים

שירת הים - לאמר: ר"ע - כהַלל - ענו "אשירה לה'",
ר"א בריה"ג - כקטן מקריא הלל - עונין הכל,
ר' נחמי' - כשמע - משה פתח ואמרו כולהו ביחד

תינוקות ועוברים אמרו שירה; ר' יהושע בן הורקנוס - איוב עבד מאהבה [עד אגוע לא אסיר תומתי, ירא אלקים כאברהם], ריב"ז - מיראה; מאהבה זכותו לאלפים דור

רש"י כט: - ל:

רש"י לגי' הספרים - צמיד פתיל מציל על חולין שבתוכו ולא על תרומה, ורש"י חולק - אף אתרומה ורק לא אחטאת

המתפיס חולין לטהרת הקודש בטלה דעתו והם חולין סתם

לת"ק דר' אלעזר - רביעי בקדש רק כשהראשון של קודש

מקיף החלה אצל העיסה, ומסלקת עם קריאת השם

למשנה מטמאין פחות מכביצה - כמה דאפשר ממעט בטומ', שמא יגע בו החלה אחר קריאת שם