13th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 64 (2 Sivan) - This Daf has been dedicated in memory of Harry Bernard Zuckerman, Baruch Hersh ben Yitzchak (and Miryam Toba), by his children and sons-in-law.
 
12th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 64 (7 Kislev) - Dedicated l'Zecher Nishmat Avraham Yehoshua Heschel ben Yehuda ha'Cohen Hauser who passed away on 7 Kislev 5748, by his grandchildren, Miriam, Josh, Tamar and Shlomo.

עירובין דף סד. א

השותה רביעית יין האם מותר לו להורות? [תוד"ה שתה].

ביין שאינו מזוג במים ביין שמזוג במים
לרבנן בכריתות אסור להורות
לר' אליעזר מותר להורות [1] אסור להורות

מה דין שתוי ושיכור בענין תפלה וברכה? [תוד"ה שיכור].

מה הדין לכתחילה מה הדין בהתפלל
שתוי -
שיכול לדבר בפני המלך
לענין תפלה: אל יתפלל
לענין ברכות: מברך [2]
תפלתו תפלה
שיכור -
שאינו יכול לדבר בפני המלך
לענין תפלה: אל יתפלל
לענין ברכות: ספק וצ"ע
תפלתו תועבה - וצריך לחזור

עירובין דף סד: א

השותה יין מועיל להפיגו באופנים דלהלן?

בהליכת מיל ברכיבת ג' מיל
בשותה רביעית יין מועיל מועיל [3]
בשותה יותר מרביעית או מיין האיטלקי חזק אינו מועיל מועיל [4]

האם פותחים בחרטה והאם מפירים נדרים באופנים דלהלן? [תוד"ה פותחין].

האם פותחים בחרטה מהלך עומד רכוב יושב ומועטף
לרבן
גמליאל
לרש"י: צריך לפתוח בחרטה [5]
לר"ת: אין פותחין בחרטה וצריך פתח [6]
אין מפירים מפירים
לרב
נחמן
לרש"י: אין צריך לפתוח בחרטה [7]
לר"ת: פותחין בחרטה ואין צריך פתח [8]
מפירים
-------------------------------------------------

[1] ורב נחמן אמר על עצמו שכל עוד שאינו שותה רביעית יין לא צילא דעתיה.

[2] דמפיק לה בירושלמי מאכלת ושבעת וברכת - שמברך אפי' מדומדם.

[3] אבל אם רכב פחות מג' מיל לא מהני, כיון שרכיבה שונה מהליכה.

[4] ודוקא רכיבה מועלת, אולם אם ילך יותר ממיל כ"ש שהדרך טורדתו (-מבלבלת אותו) יותר.

[5] ולכן נתעטף רבן גמליאל כי הוצרך למצוא למבקש איזה חרטה שלא היה נודר על דעת כן.

[6] ולכן נתעטף רבן גמליאל, כיון שלא מועיל חרטה בעלמא אלא צריך למצוא פתח שעל דעת כן לא נדר.

[7] וכיון שיכול החכם לעקור את הנדר גם בלא שום פתח חרטה מצד המבקש להתיר הנדר, לכן יכול להתיר גם במהלך עומד ורוכב.

[8] וכיון שאין צריך פתח מועיל להתיר גם באופן שהוא מהלך וכו'.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף