עירובין דף סג. א

האם מותר לתלמיד להורות באופנים דלהלן? [תוד"ה רב (דף סב:)].

בעיר של רבו או תוך ג' פרסאות בעיר אחרת מחוץ לג' פרסאות
בתלמיד גמור אסור - וחייב מיתה אסור - ואינו חייב מיתה
בתלמיד חבר אסור מותר

עירובין דף סג: א

מה החילוקים שמצאנו בין הארונות דלהלן [1]? [תוד"ה כל].

ארון עץ שעשה משה ארון זהב שעשה בצלאל
מה היה מונח בו? שברי לוחות [2] במשכן: לוחות שלמות
בבית עולמים: לוחות ושברי לוחות
האם מוציאים לו במלחמה? יוצא עמהם אינו יוצא [3]
מה דין תשמיש כשאינו במקומו? מותרים בתשמיש אסורים בתשמיש [4]
-------------------------------------------------

[1] אכן בירושלמי איכא מחלוקת בעיקר הדבר אם היה ארון אחד או שנים, דלרבנן היה ארון אחד ולר' יהודה היו ב' ארונות.

[2] אולם עד שנעשה הארון הזהב ע"י בצלאל, היו מונחים גם הלוחות השלמות תוך ארון זה, ולכן נאמר בלוחות שניות "ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי" - כי כן היה עד שעשה בצלאל את הארון של זהב.

[3] ובימי עלי במלחמה עם פלשתים הוציאו את הארון הזה שלא כדין, ולכן נענשו שנשבה. אולם בימי יהושע ע"פ הדבור יצא ארון זה עמהם למלחמה.

[4] ולכן בימי יהושע היו אסורים בתשמיש, כיון שע"פ הדבור יצא ארון הזהב עמהם למלחמה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף