ERCHIN 4 (17 Sivan) - Today's Dafyomi studyֲ is dedicated to the memory of Moshe Grun (Moshe Shlomo ben Michael Z"L), by his good friends in Los Angeles, New York, and Jerusalem.

1)

TOSFOS DH MOCHRIN L'OLAM

תוס' ד"ה מוכרין לעולם

(Summary: Tosfos continues discussing Rashi's third explanation (based in Rosh ha'Shanah.)

ומהו 'גואלין לעולם?' לפי שנאמר בישראל המוכר שדה אחוזה (ויקרא כה) "במספר שני תבואות ימכר לך" -שאינו מותר לגאול בפחות משתי שנים, אבל לוים גואלין מיד שנא ... '

(a)

Explanation #3 (cont.): And what does 'Go'alin Le'olam' mean? Because the Torah writes (in Vayikra 25) by a Yisrael who sells his inherited field "be'Mispar Sh'nei Tevu'os Yimkor lach" - that he may not redeem it before two years - yet a Levi may redeem it immediately, as the Torah writes (See Shitah Mekubetzes 14) ...

לפי שנאמר [בישראל המוכר בית בבתי ערי חומה "ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה" נחלט ,אבל בלוים נגאל לעולם- שנאמר] "גאולת עולם תהיה ללוים."

1.

Explanation #3 (cont.): Because it writes by a Yisrael who sells a house in a walled city "ve'Im Lo Yig'al .... ad M'los lo Shanah Temimah" - that it is final - yet a Levi may redeem his house immediately, as the Torah writes "Ge'ulas Ilam Tih'yeh la'Levi'im".

לפי שנאמר במקדיש שדה אחוזה "ואם לא יגאל את השדה [בעלים] ומכר [גזבר] את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד" ,אלא מתחלקת לכהנים ביובל -והלוים גואלין לעולם.

2.

Explanation #3 (cont.): And because it writes by someone who declares Hekdesh an inherited field "And if he (the owner) does not redeem the field, and he (the treasurer of Hekdesh) sells the field to somebody else, it may no longer be redeemed" , and is shared among the Kohanim in the Yovel year - yet the Levi'im can always redeem it.

והא דאמר הכא 'ליתנהו במצות יובל' ...

(b)

Explanation #3 (cont.): And when it says here that 'They are not subject to the Mitzvah of Yovel' ...

קאי א'מקדיש שדה אחוזה ולא גאלה, ומכרה גזבר...

1.

Explanation #3 (cont.): It refers to someone who declares Hekdesh his inherited field which he did not redeem, and which the treasurer subsequently sold ...

שאין היובל מפקיע מיד המקדיש אם לוי הוא כדרך שמפקיע מיד ישראל )עכ"ל רש"י(.

2.

Explanation #3 (concl.): That the Yovel does not take it away from the domain of the Makdish, assuming he was a Levi, in the way that it takes it away from the domain of a Yisrael (Up to here is the wording of Rashi).

2)

TOSFOS DH V'GO'ALIN L'OLAM

תוס' ד"ה וגואלין לעולם

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the statement, and discusses the two diverse texts of Rashi in Rosh ha'Shanah and here.)

'אם מכרו שדה, גואלין אותו מיד, וישראל אינו מותר לגאול פחות מב' שנים, דכתיב (שם) "במספר שני תבואות ... ' "

(a)

Clarification (cont.): 'If they sold a field, they can redeem it immediately, whereas a Yisrael is not permitted to redeem it before two years, as the Torah writes (there) "be'Mispar Sh'nei Tevu'os ... " ...

'נהי דליתנהו בהשמטת קרקע' -כלומר בכל דין משפט השמטת קרקע, דהא תנן 'ומוכרין לעולם' )ל"ה.(

(b)

Clarification (concl.): 'Granted they are not subject to Hashmatas Karka' - in other words, to all the Dinim of Hashmatas Karka, since the Mishnah states 'u'Mochrin Le'olam' (Rashi's wording).

ובר"ה (דף כט.) לא גריס רש"י 'נהי דליתנהו בהשמטת קרקע' ...

(c)

Alternative Text: In Rosh ha'Shanah (Daf 29a) Rashi omits the text 'N'hi de'Lisn'hu be'Hashmatas Karka' ...

משום דמשמע שאין חוזרת לכהנים ביובל - והא ליתא.

1.

Reason: Since it implies that it does revert to the Kohanim in the Yovel - and this is incorrect (See Shitah Mekubetzes 15).

ומיהו הכא פי' יפה.

(d)

Current Text: However, here Rashi explains the text well.

וקצת קשה, מה שייכי השמטת קרקע גבי יובל? ...

(e)

Question: What has Hashmatas Kesafim got to do with Yovel? (See Avodah Berurah) ...

דהא תניא בספרא "בשנת היובל הזאת" ' ,זאת מוציאה עבדים (כנענים), ואין השביעית מוציאה עבדים (כנענים), ק"ו ליובל שמשמט...

1.

Source: Seeing as we learned in the Sifri "bi'Shenas ha'Yovel ha'Zos", 'Zos (Yovel) reverts Avadim, but not Shevi'is, how much more so ought the Yovel be Meshamet ...

ומה אם השביעית שאינו מוציא עבדים, משמטת, יובל שמוציא עבדים אינו דין שמשמט! ת"ל "וזה דבר השמטה" ' -שמטה משמטת ואין יובל משמט' ...

2.

Source: If Shevi'is, which does not revert Avadim, is Meshamet, Yovel, which does revert Avadim, shoujld certainly be Meshamet! Therefore the Torah writes 've'Zeh D'var ha'Shemitah" - Sh'mitah is Meshamet but not Yovel.

אלמא אין יובל משמט כספים?

(f)

Question (cont.): So we see that Yovel is not Meshamet Kesafim?

ומיהו י"ל מקצת שייך השמטת כספים גבי יובל, דאין שביעית נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג.

(g)

Answer: One can answer however, that Hashmatas Kesafim has a slight connection with Yovel, inasmuch as Shevi'is only applies at the time that Yovel applies.

3)

TOSFOS DH V'HACH D'ACHILAS KODSHIM

תוס' ד"ה והך דאכילת קדשים

(Summary: Tosfos citing Rashi, clarifies the issue, and discusses the Din of Mezuman regarding three people who are Mudar Hana'ah from one another.)

משום כפרה היא, דכתיב "ואכלו אותם אשר כופר בהם ... "מלמד שהכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים, אימא לא תיבעי זימון ...

(a)

Clarification: Because it is a Kaparah, as the Pasuk writes "ve'Achlu osam asher Kupar bahem" - which teaches us that the Kohanim eat and the owner receives an atonement, Perhaps a Zimun is not required ...

'מצטרפין' -אי אכלו חד כהן וחד לוי וחד ישראל; כהן בהדי זר מצי אכיל מן החולין, הלכך מצטרפין )ל"ה.(

1.

Clarification (cont.): 'And they combine' - if a Kohen, a Levi and a Yisrael; they combine since the Kohen is permitted to eat Chulin (Rashi's wording).

ומכאן נראה דג' בני אדם המודרים הנאה זה מזה אינן מצטרפין, כיון דאין אחד מהן יכול לאכול עם חבירו.

(b)

Inferred Halachah: From here there is a proof that three people who are Mudar Hana'ah from one another cannot combine, seeing as none of them can eat with the other.

ומיהו נראה דג' בני אדם המודרין אינה ראיה ברורה, דשאני תרומה שאין לה היתר לזר אפי' בשאלה, מה שאין במודר הנאה...

(c)

Refutation: It seems however, that three people who are Mudar Hana'ah from one another is not a good proof (See Avodah Berurah), since a Zar has no Heter to eat T'rumah even via a She'eilah, which is not the case by a Mudar Han'ah (See Shitah Mekubetzes 17).

ובברכות (ד' מה. ד"ה אכל) הארכתי.

(d)

Reference: Tosfos has dealt with this at length in B'rachos, Daf 45a DH 'Achal').

4)

TOSFOS DH KOL KOHEN SHE'EINO SHOKEL CHOTEI

תוס' ד"ה כל כהן שאינו שוקל חוטא

(Summary: Tosfos gives the source for this ruling and explains why the Gemara mentions 'Kohen' and not 'Levi'.

דדריש "זה יתנו" ' ,י"ב שבטים -בגימטריא ז"ה .

(a)

Source: Snce he (Raban Yochanan ben Zakai) Darshens "Zeh Yitnu" - all twelve tribes - the Gematriyah of "Zeh".

וה"נ מצי למימר 'כל לוי שאינו שוקל' ...

(b)

Implied Question: He could just as well have said 'Any Levi who does not give a half-Shekel' ...

אלא משום דלא מצי למימר 'משום שדורשין מקרא זה לעצמן .'

1.

Answer: But he not then have been able to continue 'Only they Darshened the following Pasuk for their own benefit'.

5)

TOSFOS DH ERCH KULO HU NOSEIN V'EINO NOSEIN ERECH EVARIM

תוס' ד"ה ערך כולו הוא נותן ואינו נותן ערך אברים

(Summary: Tosfos explains the Chidush in two ways.)

דס"ד לרבויי -משום דאדם יודע דאין ערך לאברים, וגמר ואמר לשם כל האברים כולם, קמשמע לן.

(a)

Explanation #1: We would have included it - Because, since a person knows that the limbs are not subject to Erech, he had in mind to incorporate all the limbs - therefore he teaches us that this is not the case (See Avodah Berurah).

ועוד י"ל, דסד"א הואיל [ואיתנהו] אברים (ישנו) בדמים (באברים) איתנהו [נמי] בערכין.

(b)

Explanation #2: Furthermore we would have thought that since the limbs are subject to Damim, they are also subject to Erchin.

6)

TOSFOS DH NEFASHOS V'LO HA'MEIS

תוס' ד"ה נפשות ולא המת

(Summary: Tosfos explains the Chidush.)

ואף על גב דאסור בהנאה מן התורה ואינו בדמים ...

(a)

Implied Question: Even though it is Asur be'Hana'ah min ha'Torah, and is not therefore subject to Damim ...

סד"א דאיתיה בערכין הוא, דהא אתרבי מנוול ומוכה שחין דליתיה בדמים.

1.

Answer: We would have thought that it is subject to Erchin, in the same way as we include a Menuval and a Mukeh Sh'chin (in the Din of Erchin), despite the fact that they are not subject to Damim.

7)

TOSFOS DH V'LO OTZI ES HA'GOSEIS TALMUD LOMAR V'HE'EMID V'HE'ERICH

תוס' ד"ה ולא אוציא את הגוסס ת"ל והעמיד והעריך

(Summary: Tosfos reconciles this with the Gemara in Chulin and elaborates.)

וא"ת, והא בפ"ב דחולין (דף ל.) אמרי' 'שחט בה שנים או רוב שנים, ועדיין היא מפרכסת, דהויא בכלל העמדה והערכה?

(a)

Question: In the second Perek of Chulin (Daf 30a) the Gemara says that 'If one Shechted the two Simanim or the majority of the two Simanim, and it is still shuddering (Mefarcheses), it is still subject to Ha'amadah and Ha'arachah'?

וי"ל, דבהמה אית בה חיותא טפי, ויכולה לעמוד.

(b)

Answer: An animal has more life than a person) and is still able to stand (See also Shitah Mekubetzes).

והא דנקט 'מפרכסת' ...

(c)

Implied Question: And it mentions 'Mefarcheses' ...

משום דלא הויא נבילה נקט לה.

1.

Answer: Because then it is not a Neveilah.

וצריך עיון דפשטיה דקרא ד"העמיד והעריך" גבי נודר דכתיב בההוא קרא "ע"פ אשר תשיג יד הנודר יעריכנו" ...

(d)

Introduction to Question: One needs to examine this however, since according to the simple P'shat of the Pasuk, "ve'He'emid ve'He'erich" is referring to the Noder who is mentioned in that same Pasuk, when it writes "al-Pi asher Tasig Yad ha'Noder Ya'archenu" (See Tosfos, Sotah, Daf 27a, DH 'Rav Ashi') ...

וגוסס הוא נודר ומעריך -כדתנן במס' שמחות ...

1.

Proof: And a Goseis can be Noder and Ma'arich, as the Mishnah states in Maseches Semachos (See Tosfos Yom-Tov, Mishnah 3, DH 've'Lo Ne'erach') ...

ומנא לן לומר מוהעמיד ע"פ [דכתיב] בההוא קרא גבי מעריך, לומר שלא יהא נערך?

(e)

Question: So on what basis do we say that "ve'He'emid al-Pi" that is mentioned in the same Pasuk in connection with the Ma'arich, teaches us that he cannot be Ne'erach?

8)

TOSFOS DH ECHAD SHE'HE'ERICH ME'AH MINAYIN

תוס' ד"ה אחד שהעריך מאה מנין

(Summary: Tosfos explains the Havah Amina.)

כגון שאמר 'ערך פלוני ופלוני ופלוני עלי' -דהזכיר 'ערך' בלשון יחיד, דס"ד לא הוי ערך, קמ"ל.

(a)

Clarification: Where he said 'Erech P'loni u'Peloni alai' - mentioning the word 'Erech' in the singular, which teaches us that the Erech is nevertheless valid, even though we would have thought that it is not.

4b----------------------------------------4b

9)

TOSFOS DH V'KAMAH PACHOS SHE'BE'ERCHIN SHELOSHAH SHEKALIM

תוס' ד"ה וכמה פחות שבערכין שלשה שקלים

(Summary: Tosfos reconciles this with the Tosefta in the current Masechta.)

אע"ג דאמר בתוספתא דמכילתין 'הרי עלי ערך' סתם, מביא המועט; וכמה (את) המועט? ה' שקלים' (סלעים)...

(a)

Implied Question: Even though it says in the Tosefta in this Masechta 'Harei alai Erech S'tam, Meivi ha'Mu'at; ve'Kamah ha'Mu'at? Chamishah Shekalim' ...

י"ל, דהתם בסתם ערך דזכר (ונקבה) הוא ,והכא בסתם ערך דזכר ונקבה הוא.

(b)

Answer: There it is speaking about the S'tam Erech of a male, whereas here it is speaking about the S'tam Erech of a male and a female.

10)

TOSFOS DH K'RI BEIH ERECH B'ERK'CHA

תוס' ד"ה קרי ביה ערך בערכך

(Summary: Tosfos clarifies the source.)

מיתורא "בערכך" -דמצי למכתב 'ערך' ...

(a)

Clarification: The Gemara learns it from the extra 'Beis' and 'Chaf' (See Shitah Mekubetzes 15), since it could have written 'Etech' ...

ומיתורא דריש, ואילו 'ערך' גופיה איצטריך.

(b)

Reason: It learns it from the extra letters, since 'Erech' per se needs to be written.

11)

TOSFOS DH LOMAR SHE'EINO NIDON B'HESEG YAD

תוס' ד"ה לומר שאין נידון בהשג יד

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation of 'ki'Mefaresh Dami'.)

'מ"ט? כמפרש דמי' -דכיון דאמר 'ערך סתם עלי' ויודע הוא שזהו פחות שבערכין ג' שקלים, כמ"ד 'הרי עלי ג' שקלים' ...

(a)

Explanation #1: Why is that? Because it is as if he specified' - Because since he said 'Erech' S'tam alai' and he knows that the smallest Erech is three Shekalim, it is as if he said 'Harei alai Sheloshah Shekalim' ...

ולא דמי לאומר 'ערכי עלי 'או' ערך פלוני עלי' ...

(b)

Implied Question: It is not comparable to where he declared 'Erki alai' or 'Erech P'loni alai' ...

דהתם לא מוכחא מילתא, דאין הכל יודעין את שנותיו ...

(c)

Answer: Because there it (his intention) is unclear, since not everybody knows his age ...

אבל הכא דבר גלוי הוא, שהרי לא תלה בשום אדם )לשון הקונטרס .(

1.

Answer (cont.): Whereas here it is clear to all, since he did not attach his declaration to any particular person (Rashi's wording).

וקשה, דהא כי אמר 'ערך פלוני עלי' ,יודע הוא שאינו פחות מבן חדש וחייב ה' סלעים, ואפ"ה נידון בהשג יד שבסלע אחד או בשנים?

(d)

Question: But when he says 'Erech P'loni alai', he knows that he is not under one month old, in which case he ought to be Chayav five Sela'im, yet he is subject to Heseg Yad of one or two Sela'im?

ונראה לפרש 'כמפרש דמי' -דהוי כמו אומר בהדיא 'הרי עלי שלשה סלעים' ,הואיל ואמר ערך סתם...

(e)

Answer- Explanation #2: 'ki'Mefaresh' therefore means - that it is as if he specifically declared 'Harei alai Sheloshah Sela'im', seeing as he said Erech S'tam ...

דודאי אי אמר 'ערך פלוני בן עשרים' ,אף על פי שיודע שיתחייב חמשים סלעים...

1.

Clarification: Since, to be sure, if he said 'Erech P'loni ben Esrim', despite the fact that he knows that he should be Chayav fifty Sela'im ...

מ"מ גזירת הכתוב הוא, כיון שתלה הערך בנערך שידון בהשג יד, ואינו כמו מפרש 'הרי עלי נ' סלעים לבדק הבית.'

2.

Clarification (cont.): It is nevertheless a Gezeiras ha'Kasuv that seeing as he connected the Erech to the Ne'erach, he is subject to Heseg Yad, and is not like saying 'Harei alai Chamishim Sela'im le'Bedek ha'Bayis.

12)

TOSFOS DH HU V'HEKDESH SHUTFIN ETC.

תוס' ד"ה הוא והקדש שותפין כו'

(Summary: Tosfos explains the different Leshonos used by Hekdesh and Mechirah respectively.)

פי' בקונטרס דגבי הקדש נקט 'שותפות' - לומר שהוא והקדש חולקין...

(a)

Clarification: Rashi explains that by Hekdesh, the Tana mentions 'Shutfin' - to say that the owner and Hekdesh divide it equally ...

דמקדיש בעין יפה מקדיש ...

1.

Reason: Because someone who is Makdish is Makdish generously ...

אבל גבי מכירה שייך לישנא ד'משמנין' לשון שומא- כלומר שישומו אותו אבר שמכר לאיזה מלאכה הוא ראוי, ולפי שויה יטול.

2.

Clarification (cont.): Whereas with regard to selling, he uses the term 'Meshamnin - a Lashon of Shuma (assessment) is more appropriate - indicating that one assesses the limb concerned, to ascertain what it is fit to be used for (See Shitah Mekubetzes 22), and according to its value he takes.

13)

TOSFOS DH V'HA PARAH V'CHAMOR DE'LESN'HU BE'ERCHIN V'EINO NIDON BI'CHEVODO

תוס' ד"ה והא פרה וחמור דליתנהו בערכין ואינו נידון בכבודו

(Summary: Tosfos points out that if he is Madkish the cow Kedushas ha'Guf' the Kashya isw even more pronounced.)

וכל שכן כשמקדיש הגוף, דפשטה קדושה בכולה.

(a)

Clarification: And all the more so when he is Makdish the body (i.e. Kedushas ha'Guf - See Avodah Berurah), where the Kedushah spreads to the entire body.

14)

TOSFOS DH HA LO KASHYA HA BE'KODSHEI MIZBE'ACH HA B'KODSHEI BEDEK HA'BAYIS

תוס' ד"ה הא לא קשיא הא בקדשי מזבח הא בקדשי בדק הבית

(Summary: Tosfos clarifies the answer.)

ברייתא בקדשי בדק הבית , וכי אמרינן אנו בקדשי מזבח -דאמר 'ראש חמור הקדש לדמי עולה' ,ואינו נידון בכבודו...

(a)

Clarification: The Beraisa speaks by Kodshei Bedek ha'Bayis, whereas the Gemara is speaking by Kodshei Mizbe'ach - where he declares the head of a donkey Hekdesh for the value of an Olah, in which it is not 'Nidun bi'Chevodo' ...

דכי כתיב "נפשות" ,גבי ערכין כתיב, דקדשי בדק הבית נינהו ...

1.

Reason: Because when the Torah writews "Nefashos", it is with regard to Erchin, which are Kodshei Bedek Ha'Bayis ...

וכי אמרינן אנו ד'נידון בכבודו' ,אפילו טומטום שנודר לדמיו לבדק הבית.

2.

Clarification (cont.): And when the Gemara says 'Nidun bi'Chevodo', it refers even to a Tumtum whose value one declsares Hekdesh for Bedek ha'Bayis.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF