עוד דיונים על הדף
1. דמיון בין טביחה למכירה 2. אמרי 3. ד' וה' בשור הנסקל
דיונים על הדף - בבא קמא עא

מ.ה. שואל:

הגמרא מסבירה שרבי מאיר מחייב ארבעה וחמישה בשור הנסקל, כשיטת רבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון דמי

וקשה לי: ניחא שאת הקרן וממילא הכפל, על הגנב לשלם לפי ערך השור שהופקד אצל הנגנב. אבל ארבעה וחמישה משלמים כשעת הטביחה. כלומר אם בשעת הטביחה ירד ערך השור, משלם כערכו באותה שעה, והרי שור הנסקל לא שווה מאומה. יוצא, שבפועל אין תשלום ד' וה'.

בתודה ובברכה

מיכאל הכסטר

הכולל משיב:

שלום

לשומר השור הזה שווה ממון, שהרי על ידו נפטר מתשלומין, על כן הגנב שגנב ממנו וטבח חייב לשלם לו חמישה.

יוסי בן ארזה