עוד דיונים על הדף
1. דמיון בין טביחה למכירה 2. אמרי 3. ד' וה' בשור הנסקל
דיונים על הדף - בבא קמא עא

שמואל דוד שואל:

ערב שבת קודש פרשת וארא

לכבוד הרה״ג מו״ר שליט״א אחדשה״ט

א) הגמרא בבבא קמא דף עא.

כ׳ תיבת ״אמרי״ הרבה פעמים,

ולכאורה מיותר הוא, האם יש ביאור בזה?

גנב וטבח ביום הכפורים וכו':

״אמרי״ אמאי נהי דקטלא ליכא מלקות מיהא איכא וקי"ל דאינו לוקה ומשלם ״אמרי״ הא מני ר"מ היא דאמר לוקה ומשלם אי ר"מ אפילו טבח בשבת וכי תימא לוקה ומשלם אית ליה מת ומשלם לית ליה ולא והתניא גנב וטבח בשבת גנב וטבח לע"ז גנב שור הנסקל וטבחו משלם ארבעה וחמשה דברי ר"מ וחכמים פוטרין ״אמרי״ בר מינה דההיא דהא אתמר עלה א"ר יעקב א"ר יוחנן ואמרי לה א"ר ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש רבי אבין ורבי אלעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן אמרי בטובח ע"י אחר וכי זה חוטא וזה מתחייב אמר רבא שאני הכא דאמר קרא (שמות כא, לז) וטבחו ומכרו מה מכירה ע"י אחר אף טביחה ע"י אחר דבי ר' ישמעאל תנא או לרבות את השליח דבי חזקיה תנא תחת לרבות את השליח מתקיף לה מר זוטרא מי איכא מידי דאילו עביד איהו לא מיחייב ועביד שליח ומיחייב א"ל רב אשי התם לאו משום דלא מיחייב הוא אלא דקם ליה בדרבה מיניה ואי בטובח על ידי אחר מ"ט דרבנן דפטרי ״אמרי״ מאן חכמים ר"ש דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ״אמרי״ בשלמא ע"ז ושור הנסקל שחיטה שאינה ראויה היא אלא שבת שחיטה ראויה היא כו׳

האם מצינו כן בעוד מקומות?

ב) אסיים בהערה קצרה, שם בדף עב. ״לא אכלתי בשרא דתורא״ וכתבו התוספות ששרוי בתענית היה, ולכאורה תמוה,מנא לן ששרוי בתענית היה, הרי אמר שלא אכל בשר ומשמע ששאר דברים כן אכל וצ״ע.

יישר כח!

החותם בכבוד רב, שבת שלום ומבורך!

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

א) באו לומר שכך אמרו רבים, ייתכן בני הישיבה הנוכחים שם. ע' למשל כעי"ז בברכות כז,ב כח,א. ועדיין צריך בדיקה יותר מדוקדקת.

ב) כנראה הוקשה להם למה לא אכל בשר אם זה מיטיב עם לימודו. לכן כתבו ששרוי בתענית היה.

יוסי בן ארזה