עוד דיונים על הדף
1. השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או עפר ברש"י 2. הערות ברש"י לגבי סכסכה אבניו 3. הערה ברש"י לגבי סכסכה אבניו
דיונים על הדף - בבא קמא ס

שמואל דוד שואל:

לכבוד חברי הכולל שליט"א

לאתויי לחכה נירו וסכסכה אבניו וברש'י נירו - חרישה שלא נזרע. סכסוך שייך באבנים לחיכה בשאר דברים, עכ"ל.

לכאורה אינו מובן, הרי מצינו לחיכה אצל ניר ומנ"ל ששייך גם אצל שאר דברים.

החותם בכבוד,

שמואל דוד ברקוביץ, לייקווד, ארה"ב

הכולל משיב:

מצינו בכתוב לחיכה באבנים ובמים. ע' מלכים-א יח,לח.

יוסי בן ארזה