עוד דיונים על הדף
1. שיטת רב 2. ברש"י ז"ל ד"ה בתר דנייחי 3. סתירה בפירוש רש"י
דיונים על הדף - בבא קמא ו

אהרן ברכה שואל:

ברש"י ז"ל ד"ה בתר דנייחי לא מובן למה לא מדובר ג"כ על האדם כיון דבנזיקין מתחיבין גם עליו כדאיתא בכח. שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאן יע"א, איטליא

הכולל משיב:

לכאורה רצה רש"י לפרש ציור שהוא פשוט בלי חילוק בכוונת האדם (אם התכוין לשברו או נתקל), ועוד שהוא מפורש בתורה "שור או חמור." ומכיוון שאינו נוגע לפרט כל ציור של בור אתי שפיר מטעמים הנ"ל מה שקיצר רש"י בלשונו הזהב.

בברכת התורה,

יעקב מנטרוז