עוד דיונים על הדף
1. שיטת רב 2. ברש"י ז"ל ד"ה בתר דנייחי 3. סתירה בפירוש רש"י
דיונים על הדף - בבא קמא ו

אהרן ברכה שואל:

למה בשקלא וטריא בגמ' בלא מופקר מוזכר רק שמואל ולא רב רהוה לי' להזכירו דמחייב משום שור כדאיתא בדף כח:. שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאן יע"א, איטליא

הכולל משיב:

יש ראשונים שגורסים כמו שהמלצת "לרב היינו שור וכו'".

אבל עיין בתוס' (ג:) ששואל ומתרץ השאלה ומסביר שאין לגרוס ככה, כי לפי רב באמת צריך "מה הצד" ללמד "אבנו, סכינו, ומשאו" מכיוון שאינם דומים לשור שדרכו "לילך ולהזיק". ואם כן, שפיר יש לומר דזה מה שנתרבה מזה הכלל.

דוב פרידמן