עוד דיונים על הדף
1. הראב"ד 2. שן
דיונים על הדף - בבא קמא יט

שמואל דוד שואל:

לכבוד הרבנים שליט"א

שלום וברכה,

יש לי כמה הערות....

אבקש מחילה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך.

א) חזיר שאכל חתיכה כו' ועיין ים של שלמה שהקשה דהא אסור לגדל חזירים עיין שם. וצ"ע מדוע לא הקשה כן לעיל יז: "חזיר שהיה נובר באשפה"

ב) אורחיה נמי לפלוסי סלא כו'

יש לעיין אם חייב מדין שן או רגל?

ג) בטביא וברש"י צבי אין דרכו בפת ובשר. לכאורה תיבת בפת מיותר וצ"ב (ובאמת בר"ח ליתא)

החותם בכבוד,

שמואל דוד, ארה"ב

הכולל משיב:

לכבוד שמואל,

א) אין לי תירוץ מלא. אולי אפשר להגיד כך- כתוב בים של שלמה ''יש מקשים'' התלמיד החליט כאן לשאול ואז כאן הוא מתייחס וגם אפשר שכאן הגמרא מביא הרבה דוגמאות של אוכל לא רגיל ועל כן שואל למה להביא עוד דוגמא של חזיר שזה אסור להיות. אבל בדף יז' יש חידוש של צרורות דשן וראוי להביא דוגמא יחידה אפילו שזה אסור להיות.

ב) חידושי ר' נחום סימן ע' דן בזה ומביא ראיה מהמאירי דף כ בעז ששבר החבית כדי לאכל הלפת שנקרא רגל.

ג) קודם הגמרא תירצה שמדובר בכל חיה שלא אוכל פת ועכשיו ענתה שמדובר בצבי ויש צורך לחזור להגיד שאפילו צבי שלא אוכל בשר אלא דשא וכולי לא אוכל פת.

כל טוב

ראובן וינר