עוד דיונים על הדף
1. הראב"ד 2. שן
דיונים על הדף - בבא קמא יט

אהרן ברכה שואל:

קק"ל בק"ד הבנת שיטת הראב"ד על הסוגיא של משכשכת בזנבה.

בהלכות נזקי ממון פ"א הי"א הרמב"ם ז"ל מביא הדין הזה ומבינו כאבעיא דלא הפשטה [כפשוטו של הרב המגיד שם] ואע"פ שמשמע אחרת כדפרשו שאר הראשונים יש צד לפרש גם כהרמב"ם. התמי' היא על שיטת הראב"ד שכאן לא עשה שום השגה לרמב"ם על הבנתו בסוגיא, אע"פ שמדברי השיטה מקובצת שמביא דברי הראב"ד נראה [לפי השני הפשטים שמביא] דהוא ז"ל ס"ל כשאר הראשונים. ולכאורה ה"ל להסיג לרבינו הנשר הגדול.

וצ"ב.

ועוד רציתי לדעת אמתי הראב"ד חיבר חדושיו למסכתות ובכללן אלו שמובאים בש"מ, בפרטות: אם חברן קודם ההשגות או אח"כ. ועוד מה חיבר בדיוק חוץ מחידושיו וההשגות?

שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילאן יע"א, אטליא

הכולל משיב:

החיד"א בשם הגדולים (ערך הראב"ד השלישי) מסיים "ודבר זה יהיה לזכרון תלמידי דבי רב דכאשר יראו במחברים הראב"ד ויקשה עליהם מדברי הראב"ד בהשגות, "עיין בעין" יראו אם הרב המחבר שכותב משם הראב"ד כוונתו על הרב אב בית דין שחיבר ספר האשכול (ראב"ד שני)." עי' בשם הגדולים באריכות בענין מה שחיבר.

בברכת התורה,

יעקב מנטרוז