1)

ONE WHO MOVED LOCATION (Yerushalmi Terumos Perek 8 Halachah 2 Daf 41b)

משנה היה אוכל באשכול ונכנס מן הגינה לחצר רבי אליעזר אומר יגמור ור' יהושע אומר לא יגמור

(a)

(Mishnah): If a person was eating a bunch of grapes and he entered from the garden into the courtyard (thereby obligating the grapes in Terumos and Maaseros) - R. Eliezer says that he may finish eating it in the garden; R. Yehoshua says that he may not finish it (without tithing).

חשיכה לילי שבת ר' ליעזר אומר יגמור ור' יהושע אומר לא יגמור:

(b)

If night fell on Friday night - R. Eliezer says that he may finish eating it; R. Yehoshua says that he may not. (Unlike on a weekday, on Shabbos, one may not even snack on untithed produce, but one may also not tithe on Shabbos.)

גמרא תמן תנינן גפן שהיא נטועה בחצר נוטל את כל האשכול וכן ברימון וכן באבטיח דברי רבי טרפון

(c)

(Gemara) (Mishnah in Maseches Maaseros): If a vine was planted in a courtyard that creates an obligation to tithe, according to R. Tarfon, he may eat from it a cluster (without tithing). The same is true for a whole pomegranate or a whole melon. (R. Akiva disagrees and permits eating only single grapes.)

ר' זעירא ר' חייא בשם רבי יוחנן אומר ר' טרפון כר"א

(d)

(R. Zeira/ R. Chiya citing R. Yochanan): R. Tarfon reasons like R. Eliezer (of our Mishnah)...

(אומר) ר' טרפון עושה (קציעות)[עקיצת] האוכל כתחילתו

1.

R. Tarfon viewed detaching the food from its stem as the beginning of eating the entire cluster.

ר' אילא רבי יסא בשם ר' יוחנן אומר ר' טרפון כר"א

(e)

(R. Ila/ R. Yasa citing R. Yochanan): R. Tarfon reasons like R. Eliezer...

אומר רבי טרפון עושה אכילה אחת שיש בה שתים ושלש אכילות כאכילה אחת

1.

R. Tarfon says that even if he takes a fruit that has in it two or three 'eatings', it's considered one eating.

מ"ט דר"א משום שהתחיל בו בהיתר

(f)

What's R. Eliezer's reasoning? Since he began with permission.

[דף מב עמוד א] תני ר' נתן אומר לא שאמר ר"א משום שהתחיל בו בהיתר אלא שר"א אומר ימתין עד מוצאי שבת או עד שיצא חוץ לחצר ויגמור:

(g)

Baraisa (R. Nasan): It's not that R. Eliezer said that it's because he began with permission; rather, R. Eliezer says that he should wait until Motzei Shabbos or until he goes outside the courtyard.

2)

THE CONCERN FOR A SNAKE'S VENOM (Yerushalmi Terumos Perek 8 Halachah 3 Daf 42a)

משנה יין של תרומה שנתגלה ישפך ואין צריך לומר של חולין שלשה משקין אסורים משום גילוי המים והיין והחלב ושאר כל המשקין מותרין כמה ישהו ויהיו אסורים כדי שיבא הרחש ממקום קרוב וישתה.

(a)

If Terumah wine, and certainly Chulin wine, was left uncovered, he must spill it out (since there is a danger that a snake left his venom in it). Three drinks become prohibited if left uncovered - water, wine and milk. All other drinks are permitted. How long must they be uncovered to become prohibited? Enough time for the snake to come out from a nearby place and drink from it.

שיעור המים המגולין כדי שתאבד בהן המרה

(b)

The quantity of water that remained uncovered that would nevertheless be permitted is enough to nullify the poison in it.

ר' יוסי אומר בכלים כל שהן ובקרקעות ארבעים סאה.

(c)

(R. Yosi): For vessels, any quantity is still prohibited. For a hole in the ground, until 40 Se'ah (is prohibited).

ניקורי תאינים וענבים וקשואין והדלועין והאבטיחים והמלפפונות אפי' הם ככר אחד גדול ואחד קטן אחד תלוש ואחד מחובר כל שיש בו ליחה אסור ונשיכת הנחש אסורה מפני סכנת נפשות

(d)

Figs, grapes, cucumbers, pumpkins, melons or sweet melons that are bitten, even if they are large (and a person might think that they can eat from the area which is far from the hole), whether they are detached or still attached to the ground, as long as they are still moist, they are prohibited. And if it's been bitten by a snake, it is prohibited because there would be a danger to life for one who eats it.

המשמרת של יין אסורה משום גילוי ורבי נחמיה מתיר:

(e)

A wine filter is prohibited because it's considered uncovered. R. Nechemia prohibits it.

גמרא רבי יעקב בר אחא ר"ש בר בא בשם ר' חנינא יין שנתגלה ישפך ואפי' של תרומה תבשיל שבישלו במים המגולין אפילו של תרומה ישפך ואין צריך לומר של חולין

(f)

(Gemara) (R. Yaakov bar Acha/ R. Shimon bar Ba citing R. Chanina): Wine that was left uncovered must be spilled, even if it is Terumah. A pot of food that was cooked with water that had been left uncovered must be spilled, even if it is Terumah.

א"ר יוסי מתני' אמרה כן יין של תרומה שנתגלה ישפך ואין צריך לומר של חולין

(g)

(R. Yosi): Our Mishnah teaches this - If Terumah wine, and certainly Chulin wine, was left uncovered, he must spill it out.

חברייא בשם ר' יוחנן יין שנתגלה אסור לשתותו ואם שיהו והחמיץ מאיליו אסור תאינים וענבים שנקרו אסור לשהותן ואם שיהן וצמקו מאיליהן מותרות

(h)

(Chevraya citing R. Yochanan): If wine was left uncovered, one may not leave it (without spilling it away). If he left it and it fermented into vinegar, it is still prohibited. Figs and grapes that were bitten may not be left and if he left them and they naturally dried out (into dried figs or raisins), they are permitted.

(באתריה)[ברתיה] דרבי חייא רובא הוה מנקרא בתאינייא בגין דלא ייכלון חברייא והוה רבי חייא אבוי אכל מינהון

(i)

The daughter of R. Chiya the Great would bite figs so that others wouldn't eat from them. Her father would eat from them.

ולית אסור.

(j)

Question: Isn't that prohibited?

לדעתיה הוה עובדא

(k)

Answer: He knew that his daughter did this.

ואפי' כן לא אסיר לא כן תני ראה ציפור ניקרית בתאינה ועכבר מנקרת באבטיח אסור אני אומר מקום הנקר אכלו

(l)

Question: Nevertheless, it should be prohibited! Doesn't the Tosefta teach that if one saw a bird nibbling from a fig or a mouse nibbling from a melon, it is prohibited, as we are concerned that they were eating from the area that a snake had previously eaten...?

מנטרא להין הוות

(m)

Answer: His daughter was careful to ensure that a snake hadn't eaten there previously.

רבי יצחק בר נחמן בשם ר' יהושע בן לוי החד והמר והמתוק אין בו משום גילוי

(n)

(R. Yitzchak bar Nachman citing R. Yehoshua ben Levi): Sharp, bitter and sweet wines are no problem to leave unattended. (A snake wouldn't drink from them.)

רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי החד והמר והמתוק אין בהן לא משום גילוי ולא משום יין נסך

(o)

(R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): Sharp, bitter and sweet wines are not prohibited if left unattended, nor are they prohibited as Yayin Nesech (as an idolater wouldn't use them for idolatry).

ר' סימון מפרש החד קונדיטון והמר פסתינון והמתוק חמרא מבשלא

(p)

(R. Simon explains): Sharp refers to Kunditun (wine mixed with spices). Bitter is Pastinun (wine together with a bitter herb called Pastinun). Sweet is wine that was cooked until it becomes sweet.

רבי יהושע בר זידל הוה ליה חמרא מבשלא שנתייחד ברשות גוי שאל לר' ינאי בי ר' ישמעאל א"ל לא כן אמר ר"ש בן לקיש מתוק אין בו לא משום גילוי ולא משום יין נסך

(q)

R. Yehoshua bar Zidal had cooked wine that had been left in the possession of a gentile. He asked R. Yannai son of R. Yishmael as to its status. R. Yannai answered, "Didn't R. Shimon ben Lakish says that sweet wine has no prohibition if left unattended; nor does it become prohibited as Yayin Nesech?!"

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF