1)

TOSFOS DH BARUCH

תוספות ד"ה ברוך

(SUMMARY: Tosfos explains the similarity between Ofanim and Chayos.)

אבל קדוש אומרים שרפים כדכתיב (ישעיה ו) שרפים עומדים ממעל לו וגו' וכתיב בתריה וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש וכו'

(a)

Observation: However, Kadosh is said by the Serafim. This is as the Pasuk says, "Serafim stand over Him etc." and after this the Pasuk states, "And this one calls to the other and says, Kadosh, Kadosh, Kadosh etc."

ומה שאנו אומרים בתפלת יוצר והאופנים וחיות הקדש כו' דחיות נמי אומרים ברוך דעדיפי משרפים

(b)

Observation: Every day we say in the blessing of Yotzer (ha'Meoros), "And the Ofanim and Chayos ha'Kodesh etc." because the Chayos also say Baruch, as they are holier than the Serafim.

וקרא נמי מוכח דחיות ואופנים אומרים ברוך דבתר קרא דברוך כתיב וקול כנפי החיות משיקות אשה אל אחותה וקול האופנים לעומתם קול רעש גדול

1.

Proof: The fact that the Chayos and Ofanim say Baruch is also indicated by the Pasuk, as after the Pasuk of Baruch it states, "And the sound of the wings of the Chayos touching is like a woman to her sister, and the sound of the Ofanim in contrast sounds like a very loud sound" (Yechezkel 3:13).

ובכל דוכתא משמע דהאופנים בתר חיות גרירי דכתיב (יחזקאל א) ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים וכתיב נמי כי רוח החיה באופנים

i.

Proof (cont.): Generally, it is always implied that the Ofanim go wherever the Chayos go, as the Pasuk states, "And when the Chayos go, the Ofanim will go next to them, and when the Chayos are raised off the ground the Ofanim will be raised" (Yechezkel 1:19). The Pasuk also states, "The spirit of the Chayah is in the Ofanim" (Yechezkel 1:20).

ואם תאמר דילפינן השתא לפירוש זה דחיות ושרפים אין הכל אחד ובפרק אין דורשין (חגיגה דף יג:) אומר פסוק אחד אומר שש כנפים לאחד ופסוק אחד אומר ארבע כנפים לאחד ומאי קושיא הא האי קרא דשש כנפים בשרפים כתיב והאי בחיות כתיב

(c)

Question: We learn according to this explanation (above) that Chayos and Serafim is not the same thing. However, the Gemara in Chagigah (13b) asks that one Pasuk says, "six wings for one" while another Pasuk says, "four wings for one." What is the Gemara's question? The Pasuk about six wings is referring to Serafim, and the Pasuk regarding four wings is referring to Chayos!

וי"ל דמסתבר ליה שאין משונים בכנפיהם

(d)

Answer: The Gemara understands that they should not have a different amount of wings.

וכה"ג פריך בפ' בא לו (יומא דף עב:) כתיב ועשית לך ארון עץ וכתיב ועשו ארון עצי שטים אע"פ שהיה ארון אחר מסתמא כמו שהיה זה כך היה זה

1.

Answer (cont.): We similarly find that the Gemara in Yoma (72b) asks that one Pasuk states, "And you should make for yourself an Aron from wood" while another Pasuk says, "And they will make an Aron out of Atzei Shitim." Despite the fact that the Pesukim are discussing two different Aronos, it would seem that each should be made by the same people (either "you" or "they").

וכן בהמוכר פירות (ב"ב דף צט.) למ"ד פניהם איש אל אחיו והכתיב ופניהם אל הבית מכרובים של שלמה אכרובים של משה פריך דמסתמא לא נשתנו זה מזה

2.

Answer (cont.): We similarly find in Bava Basra (99a) that according to the opinion that the Keruvim face each other, the Gemara asks that the Pasuk says, "And their faces were towards the house (i.e. wall)." The Gemara asks a question from the Keruvim of Shlomo on the Keruvim of Moshe since one would think that they should not be different in this regard.

92b----------------------------------------92b

2)

TOSFOS DH ILEIMA

תוספות ד"ה אילימא

(SUMMARY: Tosfos explains why everyone agrees that the Cheilev of a fetus is permitted.)

וא"ת ומאי שנא דבגיד דשליל פליגי ובחלבו דשליל מודו

(a)

Question: Why do they argue regarding the Gid of a fetus but admit regarding the Cheilev of the fetus?

וי"ל משום דלא מקרי חלב כיון דאינו בעמוד והקרב כדאמר בפ' בהמה המקשה (לעיל דף עה.) מה חלב ושתי הכליות האמורים באשם מוצא מכלל שליל

(b)

Answer: This is because it is not called Cheilev, as it is not something that is supposed to be offered on the altar. This is as the Gemara stated earlier (75a), "Just as Cheilev and the two kidneys stated regarding an Asham are not included regarding a fetus etc."

3)

TOSFOS DH V'AMAR REBBI ELAZAR

תוספות ד"ה ואמר רבי אלעזר

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara had to quote Rebbi Elazar.)

הוצרך לאתויי דרבי אלעזר

(a)

Implied Question: The Gemara had to quote Rebbi Elazar's statement. (Why? Don't we see they argue without it?)

דאי לאו דרבי אלעזר הוה אמינא חלבו דקתני בברייתא היינו חלבו דגיד דעלמא ולא חלבו דשליל

(b)

Answer #1: Without Rebbi Elazar, I would think that when the Beraisa said "its fat" it meant the fat of the Gid and not the Cheilev of the fetus.

לכך מייתי דר' אלעזר דהלכו לשיטתם משמע דאכולה מילתא קאמר בגיד ובחלב דבתרוייהו דפליגי בהו הלכו לשיטתם

1.

Answer #1 (cont.): It therefore quotes Rebbi Elazar to show that they each base this on their previous opinions. This indicates that they are basing their opinion on both Gid and Cheilev on their respective opinions (regarding whether or not it requires slaughtering).

ועוד דאי אגיד לחודיה קאי אמתני' הוה ליה לרבי אלעזר למימר מילתיה

(c)

Answer #2: Additionally, if Rebbi Elazar was only discussing the Gid, he should have said his statement on the Mishnah.

אע"ג דלא הוזכר במתניתין רבי מאיר

1.

Implied Question: This is despite the fact that Rebbi Meir's opinion is not mentioned in our Mishnah. (Why would we expect him to explain Rebbi Meir's opinion by commenting on a Mishnah where Rebbi Meir does not appear?)

מכל מקום שמעינן ר"מ מר' יהודה

2.

Answer: Even so, it is possible to understand Rebbi Meir's opinion from the opinion of Rebbi Yehudah (which does appear in our Mishnah).

אלא להכי אמרה אברייתא דאכל מילתא דפליגי קאי דבחלב נמי הלכו לשיטתם

3.

Answer #2 (cont.): Rather, he said it on the Beraisa in order to show that they argue regarding everything they are discussing, as regarding Cheilev as well they follow their opinion (regarding whether or not it requires slaughtering).

4)

TOSFOS DH GOMIMO

תוספות ד"ה גוממו

(SUMMARY: Tosfos explains what exactly is being cut.)

פי' הקונט' חלב הגבוה וגיד הנראה על השופי גוממו ומשליכו מפני מראית העין שלא יראה כאוכל גיד אבל עיקרו ושרשיו של שומן ושל גיד מותרין

(a)

Explanation #1: Rashi explains that the Cheilev that is high and the Gid that appears on the Shofi should be cut out and thrown away due to Maris Ayin, in order that he should not appear to be eating the Gid. However, the source and the roots of the permitted fat and the Gid are permitted.

ולפי זה לא פליגי בחלבו דבין לרבי מאיר ולר' יהודה כל מקום שהגיד אסור חלבו נמי אסור

1.

Explanation #1 (cont.): According to this, they are not arguing regarding its Cheilev. Both Rebbi Meir and Rebbi Yehudah hold that wherever the Gid is forbidden, the Cheilev is also forbidden.

וכל שכן דפריך טפי שפיר לשמואל דאמר חלבו מותר לדברי הכל דהכא אפילו רבי יהודה דמיקל קאסר חלבו

2.

Explanation #1 (cont.): Certainly this is a good question on Shmuel who says that everyone agrees its Cheilev is permitted. Here we see that even Rebbi Yehudah who is lenient forbids its Cheilev!

אבל הלשון קשה דקאמר אלא חלבו דגיד והא מיפלג פליגי משמע דלרבי יהודה אפילו במקום שהגיד אסור חלבו שרי כמו שאמר שמואל אלא דרבי מאיר פליג

(b)

Question: However, the language is difficult. It says, "Rather, it refers to the Cheilev of the Gid. Don't they argue?" This implies that according to Rebbi Yehudah, even where the Gid is forbidden the Cheilev is permitted, as stated by Shmuel (unlike 1. above). Only Rebbi Meir argues (that it is forbidden).

ולכך נראה דגוממו אגיד לחודיה קאי ולא אחלבו

(c)

Explanation #2: It therefore appears that "cutting it out" refers only to the Gid, not to its fat.

[ולמאי] דבעי לאוקומי ברייתא דנהגו בו איסור כר' יהודה מה שלא א"ר יהודה גוממו אלא אגיד

1.

Implied Question: The Gemara later wants to establish that the Beraisa that says that the fat of the Gid is permitted but Bnei Yisrael, who are holy, have a custom to forbid it is according to Rebbi Yehudah. This is despite the fact that Rebbi Yehudah did not say "cut it out" regarding anything besides the Gid. (Why would he forbid the fat?)

משום דחלבו תלוי במנהגא היכא דאחמור אחמור כדאמר (נדה דף סו.) גבי חומרא דרבי זירא דשבעה נקיים

2.

Answer: This is because the fat is dependent on the custom, and wherever they were stringent they kept this stringency. This is as the Gemara states in Nidah (66a) regarding the stringency of Rebbi Zeira to have seven clean days.

[אי] נמי נאמר דגוממו דרבי יהודה נמי קאי אחלב למאי דבעי למימר דהך ברייתא כרבי יהודה

(d)

Explanation #3: Alternatively, it is possible that when Rebbi Yehudah says, "cut it out" it is also referring to the fat. This fits well with the Gemara later that says the Beraisa is according to the opinion of Rebbi Yehudah.

אבל לר"מ סלקא דעתך דאסור מדאורייתא מדמחמיר לחטטו ולשרש אחריו דקאמר חותך שמנו מעיקרו

1.

Explanation #3 (cont.): However, according to Rebbi Meir one would think it should be forbidden according to Torah law, as he says that one must cut it out and uproot it, as he says that one must cut the fat out from its origins.

ולבסוף מסיק ברייתא כר"מ ומ"מ לא אסיר מדאורייתא לר"מ אלא דישראל קדושים הם אבל לרבי יהודה שרי לגמרי

2.

Explanation #3 (cont.): The Gemara concludes that the Beraisa is according to Rebbi Meir. However, Rebbi Meir does not hold that it is forbidden according to Torah law, but rather it is a custom of Yisrael who are holy. Rebbi Yehudah holds it is completely permitted.

והא דתנן נאמנים עליו ועל החלב

(e)

Implied Question: The Mishnah states that the Chachamim hold he is believed about this and the Cheilev. (This implies that the Cheilev of the Gid is forbidden!)

היינו בסתם חלב ולא בחלבו של גיד דכיון דלרבי יהודה שרי לגמרי לא שייך ביה נאמנות ולקמן (דף צג:) אפרש בע"ה

(f)

Answer: This is referring to Cheilev in general, and not the Cheilev of the Gid. Since it is totally permitted according to Rebbi Yehudah, it is not possible to say it should require believability. I will explain this later (93b, DH "Ne'emanin") with Hash-m's help.

5)

TOSFOS DH ULA AMAR

תוספות ד"ה עולא אמר

(SUMMARY: Tosfos explains the argument between Rav and Ula.)

פלוגתא דיש בגידים בנ"ט ופלוגתא דר"מ ורבי יהודה דפליגי בחטיטה לא הוי כפלוגתא דרב ועולא

(a)

Explanation: The argument regarding whether Gidim have positive taste and the argument between Rebbi Meir and Rebbi Yehudah regarding cutting out the Gid ha'Nasheh is unlike the argument between Rav and Ula.

אלא קסבר רב דהא דפליגי תנאי ביש בגידין בנותן טעם בקנוקנות הוא דפליגי אבל גיד לכ"ע עץ הוא

1.

Explanation (cont.): Rather, Rav holds that the argument among the Tanaim regarding whether Gidim have a positive taste is regarding the Kenokenos (offshoots of the Gid). However, everyone agrees that the Gid itself is like wood.

ורב ודאי סבר כמאן דאמר דיש בהן בנ"ט דלמ"ד אין בגידין בנ"ט מה לי גיד ומה לי קנוקנות

2.

Explanation (cont.): Rav certainly holds like the opinion that the Kenokenos do have taste. According to the opinion that they don't, there would be no difference between the Gid and the Kenokenos.

וכן פלוגתא דר"מ ורבי יהודה דפליגי בחטיטה וההוא תנא דפליג ארבי יהודה ואית ליה דלא אסרה תורה אלא שעל הכף בלבד כל זה יעמיד רב בקנוקנות

3.

Explanation (cont.): Similarly, the argument between Rebbi Meir and Rebbi Yehudah regarding cutting out the Gid, and the Tana who argues on Rebbi Yehudah by saying that the Torah only forbade what is on the femur, Rav will say that all of this is discussing the Kenokenos (not the Gid itself).

ועולא סבר דכל הנך פלוגתא בגיד עצמו ולא בקנוקנות דקנוקנות שרו לכולי עלמא דגיד אמר רחמנא ולא קנוקנות ועולא ודאי סבר כמ"ד אין בגידין בנ"ט מדקאמר עץ הוא

4.

Explanation (cont.): Ula understands that all of these arguments are regarding the Gid itself and not the Kenokenos. Everyone agrees the Kenokenos are permitted, as the Torah said the Gid is forbidden, not the Kenokenos. Ula certainly holds like the opinion that there is no taste in Gidin, as he says it is like wood.

6)

TOSFOS DH KAVASEIH

תוספות ד"ה כוותיה

(SUMMARY: Tosfos notes that the Kenokenos are permitted according to Ula.)

בשאלתות דרב אחאי בפרשת וישלח דאע"ג דקאמר מסתברא כעולא אסרינן קנוקנות מדרבנן משמע דלעולא אפילו מדרבנן שרי

(a)

Opinion: The Sheiltos of Rav Achai Gaon in Parshas Vayishlach says that even though the Gemara says Ula's opinion is logical, we forbid the Kenokenos according to Rabbinic law. This implies that according to Ula, they are even permitted according to Rabbinic law.

7)

TOSFOS DH AMAR ABAYE

תוספות ד"ה אמר אביי

(SUMMARY: Tosfos discusses the Halachic status of the Cheilev in the kidney, fat covered by meat, and the fat on the diaphragm.)

משמע דהכי הלכתא דלובן כוליא שרי ואין צריך לגמום אלא מה שחוץ לכוליא ובקונטרס נמי כתב דהמיקל לא הפסיד

(a)

Opinion #1: The Gemara implies that the law is that the fat in the groove in the kidney is permitted, and one only must cut out the fat outside the kidney. Rashi also writes that one who is lenient has not lost out.

ובשאלתות נמי בפרשת וישלח הביאו דברי המתיר ולא דברי האוסר וגרס רבה מחטט ליה ולא גרסינן רבא דא"כ היה הלכה כרבא לגבי אביי ובכל הספרים כתיב רבה

1.

Opinion #1 (cont.): The Sheiltos in Vayishlach only quotes the lenient opinion, not the stringent opinion. His text is that Rabah cut it out, not Rava, as if it would be Rava the law would be like Rava, as the law is always like Rava when he argues with Abaye. In all of the Sefarim, the text indeed is Rabah.

ומיהו כתב בקונטרס דבלובן כוליא הלך אחר המחמיר לשרש אחריו כיון דלא אתמר הלכתא כאביי

(b)

Opinion #2: However, Rashi writes regarding the fat in the kidney that one should follow the stringent opinion to uproot it, as the Halachah was not established to follow Abaye.

והמחמיר יחמיר והמונע לא הפסיד

(c)

Opinion: One who is stringent should be stringent, and one who holds back from being stringent has not lost out.

ובחלב שהבשר חופה אותו משמע מתוך פירוש הקונטרס שפשוט לו שהוא מותר אף על גב שבלובן כוליא לא פסק בהדיא שיהא מותר

(d)

Implied Question: Regarding fat that the meat covers, Rashi implies that it is obviously permitted. This is despite the fact that regarding the fat in the groove in the kidney he did not clearly rule that it is permitted.

ושמא סובר דכולהו אית להו דשמואל דאמר חלב שהבשר חופה אותו מותר

(e)

Answer: Perhaps he understood that everyone holds like Shmuel who says that when meat covers the fat it is permitted.

וצריך ליתן טעם דמ"ש זה מזה

(f)

Implied Question: A reason is needed why the two cases (the fat in the groove and fat covered by the meat) should be different.

דאי דרשינן שעל הכסלים אמר רחמנא ולא שבתוך הכסלים הכא נמי אמר רחמנא שעל הכליות ולא שבתוך הכליות

1.

Implied Question (cont.): If we derive that the Torah said "on the walls" indicating that the fat in the walls is permitted, why don't we also derive that the Pasuk, "on the kidneys" excludes fat that is in the kidneys?

ואף על גב דחוטין שבחלב אסורים מדרבנן יש לגזור בהו טפי בחוטי חלב אטו חלב מבלובן כוליא

2.

Implied Question: Even though the strings in the Cheilev are forbidden according to Rabbinic law, it is more understandable to decree they should be forbidden due to the Cheilev (they are in) than saying the Cheilev in the kidney should be forbidden.

ויש לסתור מכאן דברי ר"א ממי"ץ שהיה אומר דשומן שעל יותרת הכבד אסור אף לאחר שיטול הקרום מעליו

(g)

Opinion #1: Our Gemara contradicts the opinion of Rebbi Eliezer from Metz who said that fat that is on the diaphragm is forbidden, even after the membrane is taken off of it.

מדתניא בתורת כהנים כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנה וגו' אין לי אלא חלב תמימים שהם כשרים ליקרב חלב בעלי מומין מנין תלמוד לומר מן הבהמה חלב חולין מנין תלמוד לומר כי כל אוכל חלב

1.

Proof: This is apparent from the Beraisa in Toras Kohanim that says, "for whoever eats Cheilev from the animal that they will offer from it etc." This only teaches that Cheilev of animals without a blemish is forbidden, as they are fit to be offered on the altar. How do we know that the Cheilev of animals with a blemish is forbidden? The Pasuk teaches, "from the animal." How do we know the Cheilev of regular animals (not dedicated to be a sacrifice) is forbidden? The Pasuk says, "for whoever eats Cheilev."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF