For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בחוקתי תשפ"ב
מאי 15 - מאי 21 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר יד טו טז יז יח יט כ
מאי 15 16 17 18 19 20 21
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
סט
יבמות
ע
יבמות
עא
יבמות
עב
יבמות
עג
יבמות
עד
יבמות
עה
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
בבא בתרא
לג
בבא בתרא
לד
שבועות
א
שבועות
ב
שבועות
ג
שבועות
ד
שבועות
ה
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

הלכה ה עד מג. הל''ז
יבמות

הלכה ז עד מג: קדשים מהו שיהו אסורים
יבמות

מהנ''ל עד מד: כתיב וכל עבד
יבמות

מהנ''ל עד מה. ערלתו וודאי דוחה
יבמות

מהנ''ל עד מה: תמן תנינן
יבמות

מהנ''ל עד מו. הל''ב
יבמות

הלכה ב עד מז. תמן תנינן
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
שביעית
ג:ט-י
שביעית
ד:א-ב
שביעית
ד:ג-ד
שביעית
ד:ה-ו
שביעית
ד:ז-ח
שביעית
ד:ט-י
שביעית
ה:א-ב
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רעה:ט-יא רעה:יב - רעו:ב רעו:ג-ה רעז:א-ג רעז:ד - רעח:א רעט:א-ג רעט:ד-ו
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף נ
עמוד א
כרך א
דף נ
עמוד ב
כרך א
דף נא
עמוד א
כרך א
דף נא
עמוד ב
כרך א
דף נב
עמוד א
כרך א
דף נב
עמוד ב
כרך א
דף נג
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
ציורים
1-2
ציורים
3
ציורים
4-5
ציורים
6-7
ציורים
8-9
ציורים
10-11
הקדמה
ברוך - שכינתו בתוכנו
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
טומאת אוכלין
ו
טומאת אוכלין
ז
טומאת אוכלין
ח
טומאת אוכלין
ט
טומאת אוכלין
י
טומאת אוכלין
יא
טומאת אוכלין
יב
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מלכים ומלחמותיהם
א-ג
מלכים ומלחמותיהם
ד-ו
מלכים ומלחמותיהם
ז-ט
מלכים ומלחמותיהם
י-יב
הקדמה
מנין המצוות:
מצוות עשה
מנין המצוות:
מצוות לא תעשה עד בין עשה ובין לא תעשה

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בחוקתי 5782 \ מאי 15 - מאי 21 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 46-48
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דניאל 8-12
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס