For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת בהר תשפ"ב
מאי 8 - מאי 14 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר ז ח ט י יא יב יג
מאי 8 9 10 11 12 13 14
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
יבמות
סב
יבמות
סג
יבמות
סד
יבמות
סה
יבמות
סו
יבמות
סז
יבמות
סח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
בבא בתרא
כו
בבא בתרא
כז
בבא בתרא
כח
בבא בתרא
כט
בבא בתרא
ל
בבא בתרא
לא
בבא בתרא
לב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
יבמות

הלכה ו עד לז: ר' אמי בשם
יבמות

כמו אתמול
יבמות

מהנ''ל עד לח. ר' לעזר בשם ר' יוסי
יבמות

מהנ''ל עד לח: סוף הפרק
יבמות

פרק ז הל''א עד מ. הל''ג
יבמות

הלכה ג עד מא: הל''ד
יבמות

הלכה ד עד מב. הל''ה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
שביעית
ב:ה-ו
שביעית
ב:ז-ח
שביעית
ב:ט-י
שביעית
ג:א-ב
שביעית
ג:ג-ד
שביעית
ג:ה-ו
שביעית
ג:ז-ח
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רעב:ט - רעג:א רעג:ב-ד רעג:ה-ז רעד:א-ג רעד:ד - רעה:ב רעה:ג-ה רעה:ו-ח
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף מו
עמוד ב
כרך א
דף מז
עמוד א
כרך א
דף מז
עמוד ב
כרך א
דף מח
עמוד א
כרך א
דף מח
עמוד ב
כרך א
דף מט
עמוד א
כרך א
דף מט
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ט
3-4
הלכות רכילות
כלל ט
5-6
הלכות רכילות
כלל ט
7-9
הלכות רכילות
כלל ט
10
הלכות רכילות
כלל ט
11-12
הלכות רכילות
כלל ט
13
הלכות רכילות
כלל ט
14-15
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
שאר אבות הטומאות
יט
שאר אבות הטומאות
כ
טומאת אוכלין
א
טומאת אוכלין
ב
טומאת אוכלין
ג
טומאת אוכלין
ד
טומאת אוכלין
ה
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
ממרים
א-ג
ממרים
ד-ו
ממרים ז
- אבל ב
אבל
ג-ה
אבל
ו-ח
אבל
ט-יא
אבל
יב-יד

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת בהר 5782 \ מאי 8 - מאי 14 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 43-45
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
דניאל 6-7
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס