For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת פקודי תשפ"ב
פברואר 27 - מרץ 5 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אדר א / אדר ב כו כז כח כט ל א ב
פברואר / מרץ 27 28 1 2 3 4 5
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
חגיגה
יח
חגיגה
יט
חגיגה
כ
חגיגה
כא
חגיגה
כב
חגיגה
כג
חגיגה
כד
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
בבא קמא
לז
בבא קמא
לח
בבא קמא
לט
בבא קמא
מ
בבא קמא
מא
בבא קמא
מב
בבא קמא
מג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
חגיגה

הלכה ה עד יג: הל''ו
חגיגה

הלכה ו עד יד. הל''ז
חגיגה

הלכה ז עד יד: סוף הפרק
חגיגה

פרק ג הל''א עד טו: א''ר יוחנן בית
חגיגה

מהנ''ל עד טז. הנושא
חגיגה

מהנ''ל עד יז: ר' יונתן בשם
חגיגה

מהנ''ל עד יט. הל''ג
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
דמאי
א:ג-ד
דמאי
ב:א-ב
דמאי
ב:ג-ד
דמאי
ב:ה-ג:א
דמאי
ג:ב-ג
דמאי
ג:ד-ה
דמאי
ג:ו-ד:א
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רלג:ב - רלד:ב רלה:א-ג רלה:ד - רלו:ב רלו:ג - רלז:א רלח:א - רלט:א רלט:ב - רמ:ב רמ:ג-ה
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף יא
עמוד ב
כרך א
דף יב
עמוד א
כרך א
דף יב
עמוד ב
כרך א
דף יג
עמוד א
כרך א
דף יג
עמוד ב
כרך א
דף יד
עמוד א
כרך א
דף יד
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ד
12
הלכות לשון הרע
כלל ה
1
הלכות לשון הרע
כלל ה
2
הלכות לשון הרע
כלל ה
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ה
5-6
הלכות לשון הרע
כלל ה
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ו
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
טומאת מת
יח
טומאת מת
יט
טומאת מת
כ
טומאת מת
כא
טומאת מת
כב
טומאת מת
כג
טומאת מת
כד
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
רוצח ושמירת נפש
ב-ד
רוצח ושמירת נפש
ה-ז
רוצח ושמירת נפש
ח-י
רוצח ושמירת נפש
יא-יג
מכירה
א-ג
מכירה
ד-ו
מכירה
ז-ט

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת פקודי 5782 \ פברואר 27 - מרץ 5 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ירמיהו 37-48
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 1-5
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס