For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת ויקהל תשפ"ב
פברואר 20 - פברואר 26 2022

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אדר א יט כ כא כב כג כד כה
פברואר 20 21 22 23 24 25 26
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
חגיגה
יא
חגיגה
יב
חגיגה
יג
חגיגה
יד
חגיגה
טו
חגיגה
טז
חגיגה
יז
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
בבא קמא
ל
בבא קמא
לא
בבא קמא
לב
בבא קמא
לג
בבא קמא
לד
בבא קמא
לה
בבא קמא
לו
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
חגיגה

מהנ''ל עד ח: ולא במעשה
חגיגה

מהנ''ל עד ח: ולא במרכבה
חגיגה

מהנ''ל עד ט: ר' לעזר בשם
חגיגה

מהנ''ל עד י. ר' יונה בשם
חגיגה

מהנ''ל עד י: הל''ב
חגיגה

הלכה ב עד יא: הל''ג
חגיגה

הלכה ג עד יב: הל''ה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
פאה
ז:ו-ז
פאה
ז:ח-ח:א
פאה
ח:ב-ג
פאה
ח:ד-ה
פאה
ח:ו-ז
פאה
ח:ח-ט
דמאי
א:א-ב
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
רכה:ט - רכו:א רכז:א-ג רכח:א-ג רכט:א - רל:א רל:ב-ד רל:ה - רלב:א רלב:ב - רלג:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך א
דף ח
עמוד א
כרך א
דף ח
עמוד ב
כרך א
דף ט
עמוד א
כרך א
דף ט
עמוד ב
כרך א
דף י
עמוד א
כרך א
דף י
עמוד ב
כרך א
דף יא
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ג
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ד
1-2
הלכות לשון הרע
כלל ד
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ד
5-6
הלכות לשון הרע
כלל ד
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ד
9-10
הלכות לשון הרע
כלל ד
11
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
טומאת מת
יא
טומאת מת
יב
טומאת מת
יג
טומאת מת
יד
טומאת מת
טו
טומאת מת
טז
טומאת מת
יז
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
גזילה ואבידה
ז-ט
גזילה ואבידה
י-יב
גזילה ואבידה
יג-טו
גזילה ואבידה
טז-יח
חובל ומזיק
א-ג
חובל ומזיק
ד-ו
חובל ומזיק ז
- רוצח ושמירת נפש א

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת ויקהל 5782 \ פברואר 20 - פברואר 26 2022

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ירמיהו 31-36
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
שיר השירים
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס