For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת אחרי מות-קדושים 5780
אפריל 26 - מאי 2 2020


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אייר ב ג ד ה ו ז ח
אפריל / מאי 26 27 28 29 30 1 2
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
שבת
נא
שבת
נב
שבת
נג
שבת
נד
שבת
נה
שבת
נו
שבת
נז
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ביצה
ח
ביצה
ט
ביצה
י
ביצה
יא
ביצה
יב
ביצה
יג
ביצה
יד
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שבת

הלכה ג עד לא. וכן הסוס
שבת

מהנ''ל עד לא: הל''ב '
שבת

הלכה ב עד לא: רחלים יוצאות
שבת

מהנ''ל עד לב: פרתו של
שבת

מהנ''ל עד לב: גניבה אמר
שבת

מהנ''ל עד לג. סוף הפרק
שבת

פרק ו הל''א עד לג: תכשיטין למה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
ערכין
ח:ב-ג
ערכין
ח:ד-ה
ערכין
ח:ו-ז
ערכין
ט:א-ב
ערכין
ט:ג-ד
ערכין
ט:ה-ו
ערכין
ט:ז-ח
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
לג:ב-ו לג:ז-יא לג:יב - לד:ב לד:ג-ז לד:ח-יב לד:יג - לה:א לה:ב-ו
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף רעו
עמוד א
כרך ד
דף רעו
עמוד ב
כרך ד
דף רעז
עמוד א
כרך ד
דף רעז
עמוד ב
כרך ד
דף רעח
עמוד א
כרך ד
דף רעח
עמוד ב
כרך ד
דף רעט
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ד
1-3
הלכות רכילות
כלל ה
1-2
הלכות רכילות
כלל ה
3-4
הלכות רכילות
כלל ה
5
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
הלכות רכילות
כלל ו
1-2
הלכות רכילות
כלל ו
3-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
סנהדרין
ז
סנהדרין
ח
סנהדרין
ט
סנהדרין
י
סנהדרין
יא
סנהדרין
יב
סנהדרין
יג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מכירה
ז-ט
מכירה
י-יב
מכירה
יג-טו
מכירה
טז-יח
מכירה
יט-כא
מכירה
כב-כד
מכירה
כה-כז

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת אחרי מות-קדושים 5780 \ אפריל 26 - מאי 2 2020

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-39
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31 דניאל 1-2


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס