For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת תזריע-מצורע 5780
אפריל 19 - אפריל 25 2020


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן / אייר כה כו כז כח כט ל א
אפריל 19 20 21 22 23 24 25
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
שבת
מד
שבת
מה
שבת
מו
שבת
מז
שבת
מח
שבת
מט
שבת
נ
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ביצה
א
ביצה
ב
ביצה
ג
ביצה
ד
ביצה
ה
ביצה
ו
ביצה
ז
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שבת

הלכה ז עד כו: רשב''ל הורי
שבת

מהנ''ל עד כו: תני נר
שבת

מהנ''ל עד כז: רבי בא בר חייא
שבת

מהנ''ל עד כח. סוף הפרק
שבת

פרק ד הל''א עד כט. לא סוף
שבת

מהנ''ל עד ל. רב אמר
שבת

מהנ''ל עד ל: הל''ג
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
ערכין
ה:ד-ה
ערכין
ה:ו-ו:א
ערכין
ו:ב-ג
ערכין
ו:ד-ה
ערכין
ז:א-ב
ערכין
ז:ג-ד
ערכין
ז:ה-ח:א
הלכה יומית
(קיצור שולחן שרוך)

[מחזור בן 4 שנים]
לא:א-ה לא:ו - לב:ג לב:ד-ח לב:ט-יג לב:יד-יח לב:יט-כג לב:כד - לג:א
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף רעב
עמוד ב
כרך ד
דף רעג
עמוד א
כרך ד
דף רעג
עמוד ב
כרך ד
דף רעד
עמוד א
כרך ד
דף רעד
עמוד ב
כרך ד
דף רעה
עמוד א
כרך ד
דף רעה
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל א
6-7
הלכות רכילות
כלל א
8-9
הלכות רכילות
כלל א
10-11
הלכות רכילות
כלל ב
1-2
הלכות רכילות
כלל ב
3-4
הלכות רכילות
כלל ג
1
הלכות רכילות
כלל ג
2-4
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
נחלות
יא
סנהדרין
א
סנהדרין
ב
סנהדרין
ג
סנהדרין
ד
סנהדרין
ה
סנהדרין
ו
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
חובל ומזיק ז
- רוצח ושמירת נפש א
רוצח ושמירת נפש
ב-ד
רוצח ושמירת נפש
ה-ז
רוצח ושמירת נפש
ח-י
רוצח ושמירת נפש
יא-יג
מכירה
א-ג
מכירה
ד-ו

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת תזריע-מצורע 5780 \ אפריל 19 - אפריל 25 2020

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 17-21 22-26
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 22-26 27-29


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס