For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת ויקהל-פקודי 5780
מרץ 15 - מרץ 21 2020


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אדר יט כ כא כב כג כד כה
מרץ 15 16 17 18 19 20 21
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
שבת
ט
שבת
י
שבת
יא
שבת
יב
שבת
יג
שבת
יד
שבת
טו
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
פסחים
לז
פסחים
לח
פסחים
לט
פסחים
מ
פסחים
מא
פסחים
מב
פסחים
מג
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שבת

מהנ''ל עד ז. ולא לאכול
שבת

מהנ''ל עד ז. ולא לדין
שבת

מהנ''ל עד ז: ולא יפלה
שבת

מהנ''ל עד ח: כיוצא בו
שבת

מהנ''ל עד ט. תני שמונה עשר
שבת

מהנ''ל עד י. אמרון קומי
שבת

מהנ''ל עד י. גבינתן
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
בכורות
ד:ו-ז
בכורות
ד:ח-ט
בכורות
ד:י-ה:א
בכורות
ה:ב-ג
בכורות
ה:ד-ה
בכורות
ה:ו-ו:א
בכורות
ו:ב-ג
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרפט:ו - תרצ:ב תרצ:ג-ה תרצ:ו-ח תרצ:ט-יא תרצ:יב-יד תרצ:טו-יז תרצ:יח - תרצא:ב
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף רנה
עמוד א
כרך ד
דף רנה
עמוד ב
כרך ד
דף רנו
עמוד א
כרך ד
דף רנו
עמוד ב
כרך ד
דף רנז
עמוד א
כרך ד
דף רנז
עמוד ב
כרך ד
דף רנח
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ה
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ו
1-2
הלכות לשון הרע
כלל ו
3-4
הלכות לשון הרע
כלל ו
5-6
הלכות לשון הרע
כלל ו
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ו
9-10
הלכות לשון הרע
כלל ו
11-12
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מלווה ולווה
יט
מלווה ולווה
כ
מלווה ולווה
כא
מלווה ולווה
כב
מלווה ולווה
כג
מלווה ולווה
כד
מלווה ולווה
כה
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שאר אבות הטומאות
יח-כ
טומאת אוכלין
א-ג
טומאת אוכלין
ד-ו
טומאת אוכלין
ז-ט
טומאת אוכלין
י-יב
טומאת אוכלין
יג-טו
טומאת אוכלין טז
- כלים ב

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת ויקהל-פקודי 5780 \ מרץ 15 - מרץ 21 2020

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ירמיהו 31-48
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
שיר השירים איוב 1-5


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס