For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת כי תשא 5780
מרץ 8 - מרץ 14 2020


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אדר יב יג יד טו טז יז יח
מרץ 8 9 10 11 12 13 14
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
שבת
ב
שבת
ג
שבת
ד
שבת
ה
שבת
ו
שבת
ז
שבת
ח
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
פסחים
ל
פסחים
לא
פסחים
לב
פסחים
לג
פסחים
לד
פסחים
לה
פסחים
לו
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
שבת

פרק א הל''א עד א: מניין שהוצאה
שבת

מהנ''ל עד ב. ר' יוסי בשם
שבת

מהנ''ל עד ב: א''ר ינאי
שבת

מהנ''ל עד ג: רב הונא
שבת

מהנ''ל עד ד. א''ר יוחנן
שבת

מהנ''ל עד ה. שניהן פטורין
שבת

מהנ''ל עד ה: וא''ר יוסה
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
בכורות
ב:ה-ו
בכורות
ב:ז-ח
בכורות
ב:ט-ג:א
בכורות
ג:ב-ג
בכורות
ג:ד-ד:א
בכורות
ד:ב-ג
בכורות
ד:ד-ה
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרפה:ה-ז תרפו:א-ג תרפז:א - תרפח:א תרפח:ב-ד תרפח:ה-ז תרפח:ח - תרפט:ב תרפט:ג-ה
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף רנא
עמוד ב
כרך ד
דף רנב
עמוד א
כרך ד
דף רנב
עמוד ב
כרך ד
דף רנג
עמוד א
כרך ד
דף רנג
עמוד ב
כרך ד
דף רנד
עמוד א
כרך ד
דף רנד
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל ד
5-6
הלכות לשון הרע
כלל ד
7-8
הלכות לשון הרע
כלל ד
9-10
הלכות לשון הרע
כלל ד
11
הלכות לשון הרע
כלל ד:12
- כלל ה:1
הלכות לשון הרע
כלל ה
2-4
הלכות לשון הרע
כלל ה
5-6
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מלווה ולווה
יב
מלווה ולווה
יג
מלווה ולווה
יד
מלווה ולווה
טו
מלווה ולווה
טז
מלווה ולווה
יז
מלווה ולווה
יח
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מטמאי משכב ומושב
י-יב
מטמאי משכב ומושב יג
- שאר אבות הטומאות ב
שאר אבות הטומאות
ג-ה
שאר אבות הטומאות
ו-ח
שאר אבות הטומאות
ט-יא
שאר אבות הטומאות
יב-יד
שאר אבות הטומאות
טו-יז

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת כי תשא 5780 \ מרץ 8 - מרץ 14 2020

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
ירמיהו 17-30
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
מגילת אסתר


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס