For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת ויגש 5780
דצמבר 29 2019 - ינואר 4 2020


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
טבת א ב ג ד ה ו ז
דצמבר / ינואר 29 30 31 1 2 3 4
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
נדה
סז
נדה
סח
נדה
סט
נדה
ע
נדה
עא
נדה
עב
נדה
עג
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ערובין
כה
ערובין
כו
ערובין
כז
ערובין
כח
ערובין
כט
ערובין
ל
ערובין
לא
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
מנחות
ז:ב-ג
מנחות
ז:ד-ה
מנחות
ז:ו-ח:א
מנחות
ח:ב-ג
מנחות
ח:ד-ה
מנחות
ח:ו-ז
מנחות
ט:א-ב
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרלב:ג - תרלג:א תרלג:ב-ד תרלג:ה-ז תרלג:ח-י תרלד:א-ג תרלד:ד - תרלו:א תרלו:ב - תרלז:ב
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף רטז
עמוד ב
כרך ד
דף ריז
עמוד א
כרך ד
דף ריז
עמוד ב
כרך ד
דף ריח
עמוד א
כרך ד
דף ריח
עמוד ב
כרך ד
דף ריט
עמוד א
כרך ד
דף ריט
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ג
2-4
הלכות רכילות
כלל ד
1-3
הלכות רכילות
כלל ה
1-2
הלכות רכילות
כלל ה
3-4
הלכות רכילות
כלל ה
5
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
הלכות רכילות
כלל ו
1-2
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
קניה ומתנה
ח
קניה ומתנה
ט
קניה ומתנה
י
קניה ומתנה
יא
קניה ומתנה
יב
שכנים
א
שכנים
ב
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
שמיטה ויובל
ט-יא
שמיטה ויובל יב
- בית הבחירה א
בית הבחירה
ב-ד
בית הבחירה
ה-ז
בית הבחירה ח
- כלי מקדש והעובדים בו ב
כלי מקדש והעובדים בו
ג-ה
כלי מקדש והעובדים בו
ו-ח

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת ויגש 5780 \ דצמבר 29 2019 - ינואר 4 2020

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
שמואל ב 18-31
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 106-118


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס