For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת מקץ 5780
דצמבר 22 - דצמבר 28 2019


שבוע שעבר


השנה כולה


שבוע הבא

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
כסלו כד כה כו כז כח כט ל
דצמבר 22 23 24 25 26 27 28
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
נדה
ס
נדה
סא
נדה
סב
נדה
סג
נדה
סד
נדה
סה
נדה
סו
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 5 שנים]
ערובין
יח
ערובין
יט
ערובין
כ
ערובין
כא
ערובין
כב
ערובין
כג
ערובין
כד
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
נדה

אין תלמוד ירושלמי
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
מנחות
ה:ד-ה
מנחות
ה:ו-ז
מנחות
ה:ח-ט
מנחות
ו:א-ב
מנחות
ו:ג-ד
מנחות
ו:ה-ו
מנחות
ו:ז-ז:א
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרל:ה-ז תרל:ח-י תרל:יא-יג תרלא:א-ג תרלא:ד-ו תרלא:ז-ט תרלא:י - תרלב:ב
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ד
דף ריג
עמוד א
כרך ד
דף ריג
עמוד ב
כרך ד
דף ריד
עמוד א
כרך ד
דף ריד
עמוד ב
כרך ד
דף רטו
עמוד א
כרך ד
דף רטו
עמוד ב
כרך ד
דף רטז
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל א
4-5
הלכות רכילות
כלל א
6-7
הלכות רכילות
כלל א
8-9
הלכות רכילות
כלל א
10-11
הלכות רכילות
כלל ב
1-2
הלכות רכילות
כלל ב
3-4
הלכות רכילות
כלל ג
1
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
קניה ומתנה
א
קניה ומתנה
ב
קניה ומתנה
ג
קניה ומתנה
ד
קניה ומתנה
ה
קניה ומתנה
ו
קניה ומתנה
ז
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
מעשר שני ונטע רבעי יא
- בכורים ב
בכורים
ג-ה
בכורים
ו-ח
בכורים
ט-יא
בכורים יב
- שמיטה ויובל ב
שמיטה ויובל
ג-ה
שמיטה ויובל
ו-ח

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת מקץ 5780 \ דצמבר 22 - דצמבר 28 2019

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
שמואל ב 7-17
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
תהלים 90-105


KIH Logo
דף הבית

  הקדשות ותרומות •   תגובות מקוראים •   רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס