1)

TOSFOS DH Zman Beis Din Lamed Yom

תוספות ד"ה זמן ב"ד ל' יום

(SUMMARY: Tosfos points out that this applies to many, but not all, times of Beis Din.)

ומכאן אנו למדים זמן ב"ד לפרוע חובו ולכמה דברים דהוי ל' יום

(a)

Inference: From here we learn that the time that Beis Din gives to pay a loan and various matters is 30 days.

ורשב"ג נמי אמר לעיל (דף קיג.) אף לעצמו אין מחזיר אלא שלשים יום

1.

Also R. Shimon ben Gamliel said above (113a) that even to [the borrower] himself (and all the more so, his orphans) one returns the security only for 30 days.

ומיהו לכל נזיקין לא אמר שיהא זמן ב"ד ל' יום כמו הכא

(b)

Distinction: However, he did not say that for all damages, the time of Beis Din is 30 days, like here.

דהא לעיל (דף פב:) גבי נשברה כדו ולא סילקו נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב בהזיקן

(c)

Source: Above (82b), regarding one whose jug broke and he did not clear away (the shards), or his camel fell and he did not stand it up, R. Meir obligates in the damages...

אין זמן ב"ד שלשים יום שם כדמשמע בהמניח את הכד (ב"ק דף כט.)

1.

There, the time of Beis Din is not 30 days, like it connotes in Bava Kama (29a).

והיינו טעמא שבשעה קלה יכול להסירם משם

2.

The reason is because he can remove [the shards or camel] in a short time.

2)

TOSFOS DH Amar Lei Hagi'ucha Ein Shom'in Lo

תוספות ד"ה אמר ליה הגיעוך אין שומעין לו.

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from the case in Bava Kama 29a.)

אע"ג דמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס אמרי' בפרק המניח (שם דף כט.) דפטור

(a)

Implied question: One who is Mafkir his Nezakav after falling through Ones, we say in Bava Kama (29a) that he is exempt!

הכא דאישתמוטי קא מישתמיט ואינו מפקירו כדאמר בגמרא

(b)

Answer: Here, he evades (his obligation to remove them). He is not Mafkir them, like it says in the Gemara.

3)

TOSFOS DH Likni Lei Chatzero v'Chulei

תוספות ד"ה ליקני ליה חצרו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the question depends on R. Yosi b'Ribi Chanina's teaching.)

אבל אי לאו דר"י ברבי חנינא אתי שפיר דאין קונה לו אלא היכא דעומד בצד שדהו לכך כי לא פנינהו לא

(a)

Inference: If not for R. Yosi b'Ribi Chanina's teaching, it is fine, for he acquires only when he stands next to his field. Therefore, if he did not clear them away, no (the owner can take back his rocks);

דכשאמר ליה הגיעוך לא היה אכתי עומד שם

1.

This is because when he said "they are yours", he was no longer standing there.

4)

TOSFOS DH Kan b'Shel Chavero

תוספות ד"ה כאן בשל חבירו

(SUMMARY: Tosfos questions this Havah Amina.)

תימה למאי דס"ד השתא אמאי צריך לומר לו טול מה שעשית בשכרך יאמר לא אתן לך כלום שלא עשית לי כלום

(a)

Question: According to the current Havah Amina, why must he say "take what you did for your wages"? He can say "I will not give to you anything, for you did not do anything for me!" (Mayanei ha'Chachmah - the Havah Amina is that he is liable like an Arev, and Bal Talin does not apply. Gaon Tzvi - the one for whom he worked says so. We heed him, for Shaveh Kesef is like Kesef. Birkas Shmuel (26:5) - the question was whether in this case he is considered a worker who must be paid what was stipulated, and we do not say that Shaveh Kesef is like Kesef.)

5)

TOSFOS DH La'asos b'Shelo v'Harehu b'Shel Chavero

תוספות ד"ה לעשות בשלו והראהו בשל חבירו

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not give a different answer.)

משמע דוקא לעשות בשלו אז נותן לו שכרו משלם אבל סתמא לא

(a)

Inference: Only if he hired him to work in his own [and showed him another's property], then he must pay him his full wage, but Stam, no (he is exempt).

ותימה א"כ אמאי איצטריך לשנויי כאן בשלו כאן בשל הפקר לישני כאן ששכרו לעשות בשלו (הגהה במהדורת עוז והדר) כאן ששכרו סתמא בשל חבירו

(b)

Question: If so, why did we need to answer "here in his own [property], and here in Hefker?" We should answer that here he hired him to work in his own, and here he hired him to work in another's!

ואור"י דמשום הכי לא משני הכי דהא פשיטא דאם שכרו לעשות בשל חבירו דשומעים לו

(c)

Answer (Ri): We did not answer this, for obviously, if he hired him to work in another's, we heed him;

אבל הא דמשני לעיל הא בשל חבירו חידוש הוא דשומעין לו דהא לא קאי הכי

1.

However, what he answered above "here is in another's", this is a Chidush that we heed him, for this does not remain (it is not correct).

וכן כאן בשל הפקר חידוש הוא וכן מה שמתרץ לסוף דבהבטה שומעין לו חידוש הוא דקא משמע לן דהבטה בהפקר לא קני

2.

Similarly, "here in Hefker" is a Chidush, and also what it answers at the end that regarding looking, we heed him, this is a Chidush. It teaches that looking at Hefker does not acquire.

6)

TOSFOS DH Shomerei Sefichim

תוספות ד"ה שומרי ספיחים

(SUMMARY: Tosfos explained this above.)

פירשתי בסוף פ' הזהב (לעיל דף נח.)

(a)

Reference: I explained this above (DH Lishmor. The Shomer never protested against one who wanted to take], just he informed people that they were designated for the Omer, and people refrained by themselves from taking.)

118b----------------------------------------118b

7)

TOSFOS DH Mechavarta d'Lo k'R. Yehudah

תוספות ד"ה מחוורתא מתני' דלא כר' יהודה

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not establish our Mishnah like everyone.)

וא"ת ואמאי לא משני מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ודברי הכל כדמשני בהמניח (ב"ק דף ל. ושם) אמתני' דהתם

(a)

Question: Why don't we answer that our Mishnah is not at the time of taking out manure, and it is like everyone, like we answer in Bava Kama (30a) about the Mishnah there?

וי"ל דהכא פשיטא ליה דאיירי שלא בשעת הוצאת זבלים ולהכי לא הוה קשיא ליה הא דמתני' מצרכת לזבל לאלתר ור' יהודה מתיר להניח ל' יום

(b)

Answer #1: Here, it is obvious to him that we discuss not at the time of taking out manure, therefore it was not difficult for him that our Mishnah obligates to fertilize immediately, and R. Yehudah permits to leave it for 30 days;

אלא להכי לא מצי אתא כר' יהודה משום דמחייב לשלם מה שהזיק אפילו הזיק בההיא שעה קטנה שיש לו רשות להניח ולרבי יהודה אותה שעה כיון שיש לו רשות פטור

1.

However, [our Mishnah] cannot be like R. Yehudah, for it obligates to pay what he damaged, even if he damaged in the small time he is allowed to leave it, and according to R. Yehudah, at that time he is exempt, since he has permission.

ועי"ל דמתניתין משמע דאיירי בשעת הוצאת זבלים מדקתני המזבל מזבל משמע בשעה שרגילין לזבל

(c)

Answer #2: Our Mishnah connotes that it discusses at the time of taking out manure, since it teaches "one who takes out manure, takes out manure", which connotes at the time that it is normal to take out manure.

והא דלא הוה קשה ליה דרבי יהודה שרי שלשים יום ומתני' לאלתר

(d)

Question: Why wasn't it difficult that R. Yehudah permits for 30 days, and our Mishnah [permits only] immediately?

משום דאיכא למימר דמתניתין עצה טובה קמ"ל שימהר שלא יצטרך לשלם מה שהזיק

(e)

Answer: This is because one can say that our Mishnah gives good counsel that he rush [to fertilize, and not leave it around], lest he need to pay what he damaged.