1)

TOSFOS DH Ad she'Yir'eh Pnei ha'Bayis

תוספות ד"ה עד שיראה פני הבית

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Yanai agrees that a Chatzer is Kove'a mid'Rabanan.)

וא"ת והא תנן בפ"ג דמעשרות (מ"ה) ומייתי ליה בשילהי יוצא דופן (נדה דף מז: ושם ד"ה איזהו) איזהו חצר שחייבת במעשר חצר צורית ואיזהו חצר צורית כל שהכלים נשמרים לתוכה

(a)

Question: A Mishnah (Ma'aseros 3:5, brought in Nidah 47b) says "which Chatzer is obligated in Ma'aser? A Chatzer Tzuris. What is a Chatzer Tzuris? It is any Chatzer in which Kelim are guarded in it."

ואין לומר דלרבי ינאי אינה חייבת במעשר עד שיראה פני הבית ופני החצר דהיינו שיכניסנו דרך שער החצר לבית

1.

Suggestion: R. Yanai holds that it is not obligated in Ma'aser until it sees Pnei (the inside of) ha'Bayis, and "Pnei ha'Chatzer" (i.e. a Chatzer is obligated) means that he enters it through the gate of the Chatzer to the house...

וכי אמר בסמוך לרבי ינאי בשעריך לאפוקי דרך גגות הו"מ למימר לאפוקי מכניס לבית בלא דרך שער החצר

i.

And below, when R. Yanai said that "bi'She'arecha" excludes through the roofs, he could have said that it excludes one who enters into the house not through the gate of the Chatzer!

דא"כ היכי קאמר בסמוך ולמ"ד לבית לבית איך אפשר שעומד פועל בבית ותולש ובא דרך שער החצר

2.

Rejection: If so, why does it say below that [a fig tree is in a garden, and the foliage extends into a Chatzer], and according to the opinion [that it is liable when it enters] into the house, [it extends into] the house? How is it possible that a worker stands in the house and detaches, and it comes through the gate of the Chatzer?!

ומיהו י"ל היכא שהתאנה נוטה לחצר או עומדת בחצר אז אין צריך ראיית פני החצר אלא דוקא באותן שנלקטות (הגהת הב"ח) חוץ לחצר צריך שיכניסם דרך שער החצר

(b)

Answer #1: We can say that when the fig tree leans into the Chatzer or stands in the Chatzer, it need not see Pnei ha'Chatzer. Only those that are picked outside the Chatzer, one must enter them through the gate of the Chatzer.

וכן משמע (בפ"ג דמעשרות מ"ח) דתנא תאנה העומדת בחצר אוכל אחת אחת ואם צירף שתים חייב

(c)

Support: A Mishnah (Ma'aseros 3:8) connotes like this. It teaches that if a fig tree stands in the Chatzer, one may eat one by one [without tithing]. If he gathered two, he is obligated [to tithe].

אבל מ"מ אי אפשר לומר כן דתנן בפ"ב דתרומות ומייתי לה בהמביא כדי יין (ביצה דף לה.) היה אוכל באשכול ונכנס מגינה לחצר ר' אליעזר אומר יגמור ר' יהושע אומר לא יגמור אבל להתחיל לכ"ע אסור

(d)

Rejection: We cannot say so, for a Mishnah (Terumos 8:3, brought in Beitzah 35a) says that if one was eating a cluster and entered from the garden to the Chatzer, R. Eliezer says that he may finish eating it [without tithing], and R. Yehoshua says that he may not finish. All forbid to begin eating;

ומשמע שבחצר אסור אף על פי שלא נכנס לבית מדנקט ונכנס לחצר

1.

Inference: In the Chatzer it is forbidden even if he did not enter the house, since it mentioned that he entered the Chatzer!

וי"ל דמודה ר' ינאי דחצר קובעת מדרבנן והא דאומר עד שיראה פני הבית היינו מדאוריי'

(e)

Answer #2: R. Yanai agrees that a Chatzer is Kove'a (forbids eating without tithing) mid'Rabanan. He said "[it is not obligated] until it sees Pnei ha'Bayis", i.e. mid'Oraisa.

וא"ת לר' יוחנן דאמר חצר קובעת מדאוריי' אמאי יגמור לר"א

(f)

Question: According to R. Yochanan, who says that a Chatzer is Kove'a mid'Oraisa, why does R. Eliezer permit to finish eating?

וי"ל דאיירי בחצר שאין הכלים נשמרים בתוכה דלא קבעה אלא מדרבנן.

(g)

Answer: We discuss a Chatzer in which Kelim are not guarded inside it. It is Kove'a only mid'Rabanan.

2)

TOSFOS DH Mai Lav ba'Sadeh

תוספות ד"ה מאי לאו בשדה

(SUMMARY: Tosfos explains that it had final processing for Ma'aser.)

פי' בקונט' ולוקח לא עדיף מגמר מלאכה וא"כ אפילו בעל הבית חייב בגמר מלאכה בשדה

(a)

Explanation #1 (Rashi): A buyer is no better [to obligate tithing] than final processing. If so, even the owner is obligated through final processing in the field!

וקשה דא"כ מוקי לה כשאין נגמרה מלאכתו למעשר א"כ מאי פריך בעל הבית נמי חייב

(b)

Question #1: If so, he establishes it when there was not final processing for Ma'aser. If so, what was the question "also the owner is obligated!"?

הלא כיון שלא נגמר מלאכתו למעשר יכול לאכול אפי' בבית כדאמר רבי אושעיא (פסחים דף ט.) מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה

1.

Since there was not final processing for Ma'aser, [the owner] may eat even in the house, like R. Oshaya taught (Pesachim 9a) that one may scheme about his grain and enter it in the house with its chaff [so it will not become obligated in Ma'aser]!

ועוד שילהי המביא [כדי יין] (ביצה דף לה.) משמע דלכולהו אמוראי דהתם המקח אינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר

(c)

Question #2: At the end of Beitzah (35a), it connotes that all the Amora'im there hold that a sale is Kove'a only for something that had final processing for Ma'aser!

ונראה דהכי פריך מאי לאו בשדה לוקח חייב משום דמקח קובע בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר

(d)

Explanation #2: We ask "is it not in the field?", i.e. the buyer is obligated because a sale is Kove'a, i.e. for something that had final processing for Ma'aser;

וקשה לכולהו דלא מפלגי ואפי' בלוקח בעי ראיית פני הבית או פני החצר.

1.

This is difficult for all of them (i.e. R. Yanai and R. Yochanan), who did not distinguish, and even regarding a buyer, they require that it see Pnei ha'Bayis or Pnei ha'Chatzer.

3)

TOSFOS DH Hacha b'Nami bi'Te'enah ha'Omedes

תוספות ד"ה הכא בתאנה העומדת

(SUMMARY: Tosfos explains that this is not precise.)

לאו דוקא נקט תאנה דאין בו מעשר אלא מדרבנן דמדאורייתא לא מחייב אלא דגן ותירוש ויצהר והכא איירי מדאורייתא

(a)

Explanation: This is not precise to say a fig tree, for its Ma'aser is only mid'Rabanan. Mid'Oraisa, only grain, wine and oil are obligated, and here we discuss mid'Oraisa!

אלא נקט תאנה לפי שהיו מצויין ביניהם.

1.

Rather, it mentioned a fig tree because they were common among them.

4)

TOSFOS DH ha'Omedes b'Ginah v'Nofah Noteh l'Chatzer ul'Man d'Amar l'Bayis l'Bayis

תוספות ד"ה העומדת בגינה ונופה נוטה לחצר ולמאן דאמר לבית לבית

(SUMMARY: Tosfos explains why we must say that it leans into the house or Chatzer.)

ולא מצי לאוקמי כגון שמלקט בגינה והולך לבית ואוכל

(a)

Implied question: Why can't we establish it when he picks in the garden and walks to the house and eats [in the house]?

דאין פועל אוכל אלא בשעת מלאכה כדתנן במתניתין לקמן (דף צא:) דדוקא בהליכתם מאומן לאומן אוכל מפני השב אבידה.

(b)

Answer: A worker eats only at the time of Melachah, like the Mishnah below (91b), that [according to letter of the law, they eat only while working, but] only while walking from row to row, they may eat, for Hashavas Aveidah (to reduce the time that they are idle).

5)

TOSFOS DH Ba'al ha'Bayis Einav bi'Te'enaso v'Loke'ach Einav b'Mekcho

תוספות ד"ה בעל הבית עיניו בתאנתו ולוקח עיניו במקחו

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between the owner and a buyer.)

תימה דלוקח דוקא אוכל שתים שתים חייב אבל אחת אחת פטור

(a)

Question: A buyer is liable only if he eats two at a time, but if he eats one at a time, he is exempt!

כדאמר לקמן (דף פט:) קצץ בין ספת בין לא ספת אחת אחת אוכל שתים שתים לא אוכל

1.

Source (89b): If he stipulated [with his employer], whether or not he dips, he may eat one at a time, but he may not (gather and) eat two at a time;

ובשתים כיון דנוטה לחצר אפי' בעל הבית אסור כדתנן במסכת מעשרות (פ"ג מ"ח) גבי תאנה העומדת בחצר אוכל אחת אחת ואם צירף שתים חייב

2.

Regarding two, since it leans to the Chatzer, even the owner is forbidden, like the Mishnah in Ma'aseros (3:8) regarding a fig tree standing in a Chatzer. He may eat one by one [without tithing]. If he gathered two, he is obligated [to tithe];

וי"ל דהתם מיירי כשאינו רוצה ללקוט עכשיו יותר אלא מה שאכל ולהכי חייב בשתים אפילו בעל הבית כמו לוקח

(b)

Answer: There we discuss when he does not want to gather more now, only what he ate. Therefore he is obligated for [gathering] two together, even the owner, just like a buyer;

דלא שייך למימר עיניו בתאנתו דאין עיניו אלא במה שאוכל ולהכי חשיב גמר מלאכה בצירוף שתים

1.

There we cannot say "his eyes are on (his concern is for) his tree" (it is not considered final processing until he harvests all of it), for his eyes are only on what he eats. Therefore, it is considered final processing when he gathers two;

אבל בשמעתין ששכר פועל ללקוט כל הראוי ללקט שייך למימר עיניו בתאנתו ולא חשיב גורן וגמר (הגהת בארות המים) מלאכה עד שילקוט כולה או רובה

2.

However, in our Sugya, he hired a worker to pick all that is proper to pick. It is appropriate to say "his eyes are on his tree", and it is not considered granary and final processing until he picks all of it, or the majority;

וכי מוקי לה הכא בעומדת בגינה ונופה נוטה לחצר ה"ה דהוה מצי לאוקמי בעומדת בחצר

(c)

Implied question: When we establish that it stands in a garden, and the foliage leans into a Chatzer, we similarly could have established it to stand in the Chatzer!

אלא מילתא דשכיחא טפי נקט

(d)

Answer #1: We discuss a more common case.

ועוד דגבי בית צ"ל דנוטה לבית דעומדת בבית לא שכיח כלל נקט נמי גבי חצר כה"ג

(e)

Answer #2: Regarding a house, we must say that it leans to the house, for it is not common at all to stand in the house. Therefore, we discuss such a case also regarding a Chatzer.

ובקונטרס פירש עיניו בתאנתו שעיקרה חוץ לחצר

(f)

Explanation (Rashi): "His eyes are on his tree", i.e. the trunk is outside the Chatzer.

משמע שר"ל שאם היתה כולה בחצר היה בעה"ב נמי חייב

(g)

Inference: If it were entirely in the Chatzer, also the owner would be obligated.

ואין נראה לר"י חדא דאין שייך ראיית פני החצר במחובר אפי' כל התאנה היתה בחצר

(h)

Rebuttal #1 (Ri): "Seeing Pnei ha'Chatzer" does not apply at all to what is attached, even if the entire fig tree were in the Chatzer.

ועוד למ"ד מקח קובע קובע אפילו בשדה בדבר שנגמרה מלאכתו כדאמר בפרק המביא כדי יין (ביצה דף לה:)

(i)

Rebuttal #2 (Ri): According to the opinion that a sale is Kove'a, it is Kove'a even in the field after final processing, like he says in Beitzah (35b);

ובסוף פרקא (דף צג.) משמע גבי מקשאות דאיפקיסו אפילו בשדה אין פועל אוכל לפי שנגמרה מלאכתן אף על פי שלא ראו בית וחצר

1.

Below (93a), regarding gourds from which the flower fell off, it connotes that even in the field a worker does not eat, because the Melachah was finished, even though they did not see the house or Chatzer;

והיכי משכחת לדידיה שלוקח חייב במעשר ופועל פטור

2.

Question: According to this opinion, how do we find that a buyer is obligated in Ma'aser, and a worker is exempt?

אי בדבר שלא נגמרה מלאכתו לוקח נמי פטור אי בדבר שנגמרה מלאכתו אין פועל אוכל

i.

If it is in a matter that did not have final processing, also a buyer is exempt. If it is in a matter that had final processing, a worker may not eat!

ע"כ לא משכחת אלא דלוקח אין אוכל שתים אפילו לא ספת ופועל כי לא ספת אוכל שתים שתים

3.

Answer: You are forced to say that we find only that a buyer may not eat two [at a time] even if he did not dip, and a worker may eat two at a time if he did not dip.

וע"כ היינו טעמא כדפרישית לוקח עיניו במקחו וחשיב שתים גורן וגמר מלאכה

4.

You are forced to say that the reason is like I explained. A buyer's eyes are on his Mekach, and two are considered the granary and final processing;

אבל בעל הבית עיניו בתאנתו לא הוי גמר מלאכה ופועל כבעה"ב

5.

However, the owner, his eyes are on his tree, and this is not final processing. A worker is like the owner.

ופ"ה לא שייך שם.

i.

Rashi's explanation ("his eyes are on his tree", i.e. the trunk is outside the Chatzer) does not apply there.

6)

TOSFOS DH Tevu'as Zar'echa v'Lo Loke'ach

תוספות ד"ה תבואת זרעך ולא לוקח

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about when this Petur applies.)

וא"ת דאמר בסוף פ"ק דבכורות (דף יא: ושם ד"ה טבלים) אמר שמואל ברבי נתן הלוקח טבלים ממורחים מן הנכרי מעשרן והן שלו

(a)

Question: In Bechoros (11b) Shmuel b'Ribi Nasan said that one who buys Tevel on which a Nochri did Miru'ach (final processing), he tithes it, and the tithes are his;

וקאמר אי מרחינהו נכרי דגנך ולא דיגון נכרי אלא דמרחינהו ישראל

1.

Citation (11b): If a Nochri did Miru'ach [it is exempt, for the Torah obligates] "Deganecha", but not Digun (final processing of a) Nochri! Rather, a Yisrael did Miru'ach.

פי' אחר שקנאם מן הנכרי מעשרן דאין קנין לנכרי בארץ ישראל להפקיעם מיד מעשר והם שלו דאתינא מכח מאן דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה

2.

Explanation: After he bought [the Tevel] from the Nochri, he tithes it, for a Nochri cannot acquire land in Eretz Yisrael to uproot it from [the Kedushah, and the obligation to take] Ma'aser. The tithes are his, for [he can say to the Levi or Oni] "I got it from someone from whom you could not have claimed [that he must tithe]."

וליכא למימר מעשרן מדרבנן

3.

Suggestion: Perhaps he tithes them mid'Rabanan!

דא"כ אמאי קאמר דאין קנין לנכרי אפי' יש קנין צריך לעשר מדרבנן כדמוכח בסוף הקומץ רבה (מנחות דף לא. ושם ד"ה קסבר)

4.

Rejection: If so, why does it say that a Nochri cannot acquire? Even if he can acquire, he must tithe mid'Rabanan, like is proven in Menachos (31a)!

דתניא אמר ר' שמעון [שזורי] פעם [אחת] נתערב לי טבל בחולין ושאלתי לרבי טרפון ואמר לי לך קח [לך] מן השוק

5.

Citation (31b - Beraisa - R. Shimon Shezuri): Once, Tevel became mixed with my Chulin. I asked R. Tarfon, and he told me to buy [from an Am ha'Aretz, i.e. Demai] from the market [and tithe from it on the mixture of Tevel. Mid'Oraisa, one need not tithe Demai, for most Amei ha'Aretz tithe];"

ופריך ולימא ליה קח מן הנכרי קסבר אין קנין כו' והוה ליה מן החיוב על הפטור

6.

Citation (cont.): Why didn't he tell him to buy from a Nochri? He holds that a Nochri cannot acquire [land in Eretz Yisrael], so [he would tithe] from what is obligated on what is exempt. (Mid'Oraisa, the Tevel is Batel in the Chulin, and it is exempt.)

משמע דאי יש קנין הוה לוקח מן הנכרי דהוי ליה מן הפטור על הפטור דהא תרוייהו דרבנן

i.

Inference: If a Nochri can acquire, he could buy from a Nochri, and he would tithe from what is exempt on what is exempt, for both are obligated [only] mid'Rabanan!

ואומר ר"ת דהכא איירי בלוקח אחר מירוח אבל לוקח קודם מירוח כי התם תבואת זרעך קרינא ביה

(b)

Answer #1 (R. Tam): Here we discuss one who bought after Miru'ach. One who buys before Miru'ach, like there, this is called Tevu'as Zar'echa [and it is obligated mid'Oraisa].

וא"ת ובמנחות אמאי לא קאמר ליה לך וקח הממורח דלא הוי חיוב אלא מדרבנן

(c)

Question: In Menachos, why didn't [R. Tarfon] tell him "go buy what had final processing"? It is obligated only mid'Rabanan!

וי"ל דמ"מ דמי מן החיוב על הפטור כיון דאילו הדר מוכר קני ליה הוה חיוב

(d)

Answer: In a case, it is like from what is obligated on what is exempt, since if the seller would buy it back, it would be obligated (mid'Oraisa).

וה"נ משמע התם דאין להפריש מדבר הדומה חיוב על הפטור דאיכא מ"ד שאמר ליה לך וקח מן הנכרי ופריך ולימא ליה קח מן השוק

(e)

Support: It connotes like this there, that one may not separate from something that resembles what is obligated on what is exempt, for there is an opinion that he told him to buy from a Nochri, and the Gemara asked about why he didn't tell him to buy from the market;

קסבר אין רוב עמי הארץ מעשרים והוה ליה מן החיוב על הפטור

1.

Citation (31b) Answer: He holds that most Amei ha'Aretz tithe, and this is from what is obligated on what is exempt;

והא ליכא למימר דס"ל דודאי הוא דהא ליכא מאן דפליג דתבואת עם הארץ דמאי היא אלא משום דדמי לחיוב על הפטור קאמר

2.

Explanation: We cannot say that he holds that it is Vadai obligated, for no one argues that grain of an Am ha'Aretz is Demai! Rather, it is because it looks like from what is obligated on what is exempt.

וצריך עיון דכי משני התם קסבר אין קנין לנכרי מ"מ לימא ליה קח מן הנכרי (מן) הממורח

(f)

Question: This requires investigation. When we answer there that he holds that a Nochri cannot acquire [land to uproot its Kedushah], still he could have told him to buy from a Nochri, on which Miru'ach was done;

דלמ"ד אין קנין מ"מ דריש דגנך ולא דיגון נכרי בס"פ השולח (גיטין דף מז. ושם ד"ה מר)

1.

According to the opinion that a Nochri cannot acquire, still he expounds "Deganecha", but not Digun (final processing of a) Nochri, in Gitin (47a)!

2.

Note: Our Tosfos did not answer this. Tosfos in Menachos answers that buying from a Nochri after Miru'ach is exempt, but it looks like it is obligated.

ואם תאמר לפר"ת דהכא משמע דלוקח קודם מירוח פטור מדאורייתא דהא פועל אוכל בדבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר היינו קודם מירוח ומתחיל מקחו משעה שעושה מלאכתו ואז אינו מתוקן

(g)

Question (against R. Tam): Here it connotes that one who buys before Miru'ach is exempt mid'Oraisa, for a worker eats something that did not have final processing for Ma'aser, and his Mekach (rights to eat the produce) begins when he starts working, and then it is not fixed (finished);

ואהא פריך ולוקח מדאורייתא מי מחייב

1.

Regarding this, [the Gemara] asks "is a buyer obligated mid'Oraisa?!"

וי"ל שהמקח אינו מתחיל עד שאוכל ואותה שעה כבר נתקן

(h)

Answer: The Mekach does not begin until he eats, and then it is already fixed. (Nothing else will be done to what he eats.)

ורבינו יצחק ב"ר מרדכי הקשה על פר"ת דהא לוקח תבואה ממורחת מעם הארץ הוי דמאי משום דספק הוא אבל אם ודאי לא עישר חייב לעשר מן התורה אף על פי שנתמרח כבר

(i)

Question (Rivam, against R. Tam): One who buys grain after Miru'ach from an Am ha'Aretz, it is Demai, for it is a Safek, but if Vadai [the seller] did not tithe them, he must tithe them mid'Oraisa, even though Miru'ach was done!

ולאו פירכא היא דנהי דדמאי לא הוי מ"מ מדאורייתא לא מחייב אלא מעשר ודאי הוי מדרבנן וצריך ליתנו לכהן וללוי

(j)

Answer: This is not difficult. Granted, it is not Demai, but it is not obligated mid'Oraisa. Rather, it is Ma'aser Vadai mid'Rabanan, and he must give it to a Kohen and/or Levi.

1.

Note: Perhaps Tosfos mentions a Kohen regarding Terumah Gedolah, when we know that it was not separated. Alternatively, Ma'aser may be given to a Kohen or Levi, either mid'Oraisa, or after Ezra fined the Leviyim.

אבל לרבי יצחק בר' מרדכי נראה לפרש איפכא בלוקח שאינו ממורח פטור שעדיין לא נתחייב ברשות מוכר

(k)

Answer #2 (to Question (a)): Rivam explains oppositely to R. Tam. One who buys what did not have Miru'ach is exempt [mid'Oraisa], for it was not yet obligated in the seller's Reshus;

אבל לוקח ממורח הואיל ונתחייב ברשות מוכר תו לא פקע שם טבל מיניה כמו בהקדש ובהפקר

1.

However, one who buys what had Miru'ach, since it was obligated in the seller's Reshus, the name of Tevel does not leave it, just like Hekdesh and Hefker;

שאם הקדיש והפקיר קודם מירוח מפקיע מידי מעשר אבל לאחר מירוח אינו מפקיע כמו שפירש ריב"א בבבא קמא

i.

If one was Makdish or Mafkir before Miru'ach, he uproots it from Ma'aser. After Miru'ach, he does not uproot it, like Riva explained in Bava Kama (94a DH Mircho);

ומביא ראיה מן הירושלמי ולוקח מן הנכרי הוי איפכא דאם נתמרח ברשות הנכרי פטור משום דגנך ולא דיגון נכרי

(l)

Support - Citation (Yerushalmi): One who buys from a Nochri is opposite [to one who buys from a Yisrael]. If Miru'ach was in the Nochri's Reshus, [the buyer] is exempt, due to "Deganecha", but not Digun Nochri;

וכשלא נתמרח ברשותו חייב דאין קנין לנכרי בא"י להפקיע מידי מעשר ולא מקריא תבואת זרעך של מוכר אלא תבואת הלוקח ממנו ולא חשיב לוקח.

1.

When Miru'ach was not in [the Nochri's] Reshus, [the buyer] is obligated, for a Nochri cannot acquire land in Eretz Yisrael to uproot it from Ma'aser, and it is not called Tevu'as Zar'echa of the seller, rather, Tevu'ah of the one who bought from him, and he is not considered a buyer.

88b----------------------------------------88b

7)

TOSFOS DH Mai Lav mishe'Yifkesu ba'Sadeh

תוספות ד"ה מאי לאו משיפקסו בשדה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we can resolve this with the Mishnah in Beitzah.)

לא מצי לשנויי מדרבנן הוי כדמוכח בסוף המביא [כדי יין] (ביצה דף לה.)

(a)

Implied question: Why couldn't we answer that [it is obligated] mid'Rabanan, like is proven in Beitzah (35a)?

דאפי' מדרבנן לא קבע בגמר מלאכה לחודה דבתר גמר מלאכה בעינן שבת וחצר ומקח לקבוע

(b)

Answer: Even mid'Rabanan, final processing is not Kove'a by itself, for after final processing we require [also] Shabbos, [entering] a Chatzer or a sale to be Kove'a.

ואם תאמר אדפריך מיניה לר' ינאי ור' יוחנן תקשה מיניה על המשנה שמצריכה חצר אחר גמר מלאכה בסוף המביא כדי יין (שם)

(c)

Question: Rather, than challenging R. Yanai and R. Yochanan [from the Mishnah in Ma'aseros, Mar Zutra] should ask it against the Mishnah in Beitzah (35a), which requires a Chatzer after final processing!

וי"ל דהוה מצי למימר וליטעמיך

(d)

Answer #1: [Indeed, the Gemara] could have said "and according to you (Mar Zutra, who say that it is in the field, how do you resolve the Mishnayos)?"

אי נמי דשמא קישואין ודלועין בני גורן נינהו כמו חטין ושעורים ולכך אין קשה על המשנה דמצרכה חצר דאיכא לאוקמה במידי דלאו בני גורן

(e)

Answer #2: Perhaps gourds and pumpkins have a granary, like wheat and barley. Therefore, the Mishnah that requires a Chatzer is not difficult, for we can establish it to discuss something without a granary;

ולא פריך אלא על ר' ינאי ור' יוחנן דאפילו בחטין ושעורים מצרכי חצר

1.

He challenges only R. Yanai and R. Yochanan, who say that even wheat and barley require a Chatzer;

ולבסוף כי משני אי בעית אימא דרבי ינאי לא מיירי אלא בזיתים וענבים משני נמי פירכא דהכא.

2.

At the end, when [the Gemara] answers "alternatively, R. Yanai discusses only olives and grapes", this answers also the question here.

8)

TOSFOS DH mishe'Yifkesu ba'Bayis

תוספות ד"ה לא משיפקסו בבית

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike grain.)

אין לפרש משיפקסו בשדה ואחר כך הכניסן לבית

(a)

Suggestion: This means after the flowers fell off in the field, and afterwards he entered them into the house.

דהא לישנא לא משמע הכי

(b)

Rejection #1: The words connote unlike this.

ועוד דפריך עד שיפקסו מיבעי ליה פירוש דהוה משמע דאפילו הכניסם בבית אינו חייב במעשר עד שיפקסו

(c)

Rejection #2: The Gemara asks "it should say until the flowers fall off!" I.e. this would connote that even if he entered them into the house, he is not obligated in Ma'aser until the flowers fall off.

אלמא ה"פ משיפקסו בתוך הבית

(d)

Conclusion: Rather, the Gemara means from when the flowers fall off in the house.

ותימה כיון דהכניסם לבית קודם גמר תקנה אמאי חייבים

(e)

Question: Since he entered them into the house before they were finished, why are they obligated [when they are finished]?

מ"ש ממכניס תבואה במוץ שלה דאמר ר' אושעיא (פסחים דף ט.) דפטור מן המעשר

1.

Why is this unlike one who entered grain into the house with its chaff? R. Oshaya (Pesachim 9a) said that it is exempt from Ma'aser!

ואין לומר דהא דקאמר רבי אושעיא כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר היינו קודם מירוח

2.

Suggestion: R. Oshaya said that his animal may eat and he is exempt from Ma'aser, i.e. before Miru'ach.

דא"כ אין זו הערמה

3.

Rejection #1: If so, this is not a scheme!

ועוד בפ"ק דפסחים (דף ט. ושם) פריך ואין ספק מוציא מידי ודאי (והתנן) [והתניא] חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות אפילו הם בני יומן הרי הם בחזקת מתוקנין (דחזקה על חבר) כו'

4.

Rejection #2: In Pesachim (9a) we ask "does a Safek not exempt a Vadai?!" A Beraisa teaches that if a Chaver died and left a bin full of produce, even if Miru'ach was done that day, the Chazakah (assumption) is that they are tithed...

והא התם דודאי טבל ספק עשרינהו ספק לא עשרינהו וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי

5.

There, it was Vadai Tevel, and it is a Safek whether or not he tithed them, and the Safek overturns the Vadai!

ומשני התם ספק וספק הוא דאימור עביד כדר' אושעיא

6.

The Gemara there answers that it was Safek [Tevel] and a Safek (perhaps he tithed it). Perhaps he did like R. Oshaya (brought it into his house with the chaff...)

ואם היה צריך לעשרינהו אחר מירוח מאי קאמר דאפילו עביד כר' אושעיא השתא שהם ממורחים חייב במעשר ואמאי הוו בחזקת מתוקנין

7.

If one must tithe it after Miru'ach, why does it say perhaps he did like R. Oshaya? Now that Miru'ach was done [in any case] Ma'aser must be taken! Why is the Chazakah that Ma'aser was taken?

ויש לומר דודאי חטין ושעורין שדרכן למרחן בשדה ולהכניס לבית ממורחים אין מחויבים במעשר אא"כ ראו פני הבית ממורחים

(f)

Answer: Surely, wheat and barley, for which it is normal to do Miru'ach in the field and take them into the house after Miru'ach, they are obligated in Ma'aser only if they saw Pnei ha'Bayis after Miru'ach;

אבל קישואין ודלועין רגילות להכניסן בבית עם הפיקוס.

1.

However, gourds and pumpkins, it is common to enter them into the house with the flower.

9)

TOSFOS DH Ad she'Yifkesu Miba'i Lei

תוספות ד"ה עד שיפקסו מיבעי ליה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Avodah Zarah.)

וכן דייק בסוף פרק ארבע מיתות (סנהדרין דף סו:) עד שתהא נערה מיבעי ליה

(a)

Observation: Also in Sanhedrin (66b) we infer like this. It should say "only if she is a Na'arah"!

ואם תאמר שלהי ר' ישמעאל בע"ז (דף נו. ושם ד"ה ר"ע) דאמר ר' עקיבא משיקפה

(b)

Implied question: In Avodah Zarah (56a), R. Akiva said [that wine is Tevel] after Kipuy (the grape skins float to the top and are removed);

עד שיקפה מבעי ליה לאפוקי מתנא קמא דאומר משירד לבור

1.

He should have said "not until Kipuy", to argue with the first Tana, who says from when it descends to the pit!

ויש לומר דהתם ליכא למיטעי כי הכא

(c)

Answer #1: There, we cannot err like we could here. (Therefore, R. Akiva did not need to be precise.)

אי נמי התם נקט משיקפה לאפוקי ממ"ד דתניא בתר הכי משישלה ומשישלה אתא לאפוקי תוסס בן ארבעים יום

(d)

Answer #2: There, he said "after Kipuy" to argue with the opinion in the Beraisa afterwards, from when he scoops it into barrels, and "from when he scoops it into barrels" comes to exclude fermenting wine that is 40 days old.

א"נ איידי דתנא משירד לבור לכך נקט בכולהו כן.

(e)

Answer #3: Since [the first Tana] taught from when it descends to the pit, all taught like this (from when...)

10)

TOSFOS DH Ki ka'Amar R. Yanai b'Zeisim v'Anavim d'Lav Bnei Goren Ninhu

תוספות ד"ה כי קאמר רבי ינאי בזיתים וענבים דלאו בני גורן נינהו

(SUMMARY: Tosfos points out that the verse discusses only wine and oil.)

ואף על גב דתירוש ויצהר כתיב (דברים יד) והיינו לאחר שדרכן לעשותם יין ושמן

(a)

Implied question: It says "Tirosh v'Yitzhar", which is after he pressed them to make wine and oil!

ר' ינאי מיירי בשאין דעתו לדרכן אלא לאוכלן כך דחייב לעשר מן התורה בראיית פני הבית אף על גב דבפסוק לא מצינו אלא תירוש ויצהר

(b)

Answer: R. Yanai discusses when he does not intend to press them, rather, to eat them like this. Mid'Oraisa, he must tithe them when they see Pnei ha'Bayis, even though in the verse we find only wine and oil;

אבל דגן אין רגילות לאוכלו בשבלים ולכך לא מחייב לעשר אלא עד שתמרח.

1.

However, it is not common to eat grain in sheaves. Therefore, he is not obligated to tithe until Miru'ach.

11)

TOSFOS DH u'Mah Shor she'Eino Ochel bi'Mechubar

תוספות ד"ה ומה שור שאינו אוכל במחובר

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike the conclusion.)

במסקנא דריש דשור אוכל במחובר והשתא אכתי לא מסיק אדעתיה ובלאו הכי לא קאי האי ק"ו

(a)

Explanation: In the conclusion, he expounds that an ox eats [when working with what is attached]. It still did not cross his mind. In any case, this Kal v'Chomer does not remain in the conclusion.

ואם תאמר אמאי עביד ק"ו שאינו אמת לפי המסקנא הוה ליה למיעבד ק"ו ומה שור שאי אתה מצווה להחיותו אוכל כו'

(b)

Question: Why does he make a Kal v'Chomer that is not true according to the conclusion? He should have made a Kal v'Chomer "an ox, which you are not commanded to sustain it, it eats...!"

ויש לומר דניחא ליה לעשות קל וחומר מאכילה בשעת מלאכה שבא ללמוד.

(c)

Answer: He prefers to make a Kal v'Chomer from eating at the time of Melachah, which he comes to learn.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF