1) TOSFOS DH Amar R. Yochanan Ivrei d'R. Yishmael v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רבי יוחנן איבריה דרבי ישמעאל כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara mentions this.)

אלו דברים נכתבו שלא להוציא לעז על בני אדם שהם כך.

(a) Explanation: These matters were written so people will not slander people who are [big] like this.

2) TOSFOS DH Amar R. Yochanan Ana Ishtairi mi'Shapirei Yerushalayim

תוספות ד"ה אמר ר' יוחנן אנא אשתיירי משפירי ירושלים

(SUMMARY: Tosfos explains that he was not truly from before the Churban.)

רבי יוחנן אחר חורבן הרבה היה

(a) Implied question: R. Yochanan was after the Churban!

אלא כלומר אשתיירי ממשפחתם ולפי שהזכיר רבי יוחנן שהיה משונה משאר בני אדם בדבר אחד הזכיר גם שהיה משונה ביופי.

(b) Since it mentioned that R. Yochanan was different from other people in one way (his Ever), it mentions also that he was different in beauty.

3) TOSFOS DH Yasiv a'Sha'arei Tevilah

תוספות ד"ה יתיב אשערי טבילה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Pesachim.)

והא דאמרי' בערבי פסחים (פסחים דף קיא.) האי מאן דפגע באתתא בעידן דסלקת מטבילת מצוה אחזת ליה רוח זנונים

(a) Implied question: It says in Pesachim (111a) that one who encounters a woman who just immersed Tevilas Mitzvah (from Nidah), a spirit of Zenus seizes him!

היינו כשפוגע בה אבל רבי יוחנן שהיה יושב שם בקבע אין זו פגיעה

(b) Answer #1: That is when he encounters her. R. Yochanan sat there on a fixed basis. This is not encountering.

אי נמי התם שפוגע כשעולה בעודה ערומה מן הנהר.

(c) Answer #2: There we discuss when he encounters her coming up naked from the river.

4) TOSFOS DH Iy Hadarta Becha v'Chulei

תוספות ד"ה אי הדרת בך כו'

(SUMMARY: Tosfos infers that Reish Lakish had learned before R. Yochanan taught him.)

מכאן אמר ר"ת דר"ל מתחלה ידע הרבה אלא שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בלסטיות

(a) Explanation #1 (R. Tam): This shows that initially, Reish Lakish knew much, but he cast off the yoke of Torah and became an Am ha'Aretz, and engaged in burglary.

מדקאמר אי הדרת בך משמע להיות כבתחלה ולא תפרוק עול תורה מעליך

(b) Source: Since [R. Yochanan] said "if you return", this connotes to be like initially, and not cast the yoke of Torah off of yourself.

וקאמר נמי מאי אהנית לי התם קרו לי רבי כלומר מעיקרא נמי הוו קרו לי רבי אלא ששכחתי

(c) Support: Also, [Reish Lakish] said [below] "what did you benefit me? There they called me Rebbi", i.e. also initially they called me Rebbi, but I forgot.

ומה שפי' בקונט' ר' היינו רבו של לסטים

(d) Explanation #2 (Rashi): They called him "Rebbi", i.e. the teacher of robbers.

אין נראה אף על גב דאשכחן במס' ע"ז (דף יז:) מ"ט קרו לך רבי רבן של טרסיים אני

(e) Rejection: This is wrong, even though we find [like this] in Avodah Zarah (17b)! (The Romans had accused R. Elazar ben Parta of teaching Torah, which they forbade. He denied it. They asked) "why are you called 'Rebbi'?" He answered "I am the Rebbi of weavers."

1. Note: Obviously that was a mere Dichuy, but the Romans accepted it. Perhaps Tosfos holds that it is no proof, for we can distinguish weaving, which is permitted, and it is a Mitzvah to teach a trade to one's son, from burglary. Alternatively, why would a robber teach others? He can steal more than if others do not know how to steal!

והיינו דאמרי' בפ' כל כתבי (שבת דף קיט:) א"ל ר"ל לרבי יהודה נשיאה כך מקובלני מאבותי ואמרי לה מאבותיך כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן כו'

(f) Support (for Explanation #1): In Shabbos (119b), Reish Lakish said to R. Yehudah Nesi'ah "I received from my ancestors - some say, from your ancestors - that any city without children learning from their Rebbi..."

משמע שקודם שלימדו רבי יוחנן למד מאחרים.

1. Inference: Before R. Yochanan taught him, he had learned from others.

5) TOSFOS DH Iy Hadarta Becha

תוספות ד"ה אי הדרת בך

(SUMMARY: Tosfos points out that he actually married her.)

לקמן מוכח דנסבה דקאמר אתיא אחתיה וקא בכיא קמיה ולא חש לשמא יאמרו בשביל זו חזר זה כדחייש לקמן (דף פה.).

(a) Observation: Below, it is proven that [Reish Lakish] married [R. Yochanan's sister], for it says "[R. Yochanan's] sister came and cried in front of him." [Reish Lakish] was not concerned lest people say that he repented for this [to marry her], like [R. Tarfon's grandson] was concerned for this below (85a. Some say that he married Rebbi's daughter, and divorced her. Others say that he never married her, lest people say that he repented just to marry her.)

6) TOSFOS DH ha'Sachin veha'Pigyon me'Eimasai Mekablin Tum'ah

תוספות ד"ה הסכין והפגיון מאימתי מקבלין טומאה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Mishnah in Kelim.)

הקשה ר"ת דתנן במס' כלים פרק י"ד הסייף והסכין מאימתי מקבלים טומאה הסייף משישופנו והסכין משישחיזנה

(a) Question (R. Tam): A Mishnah (Kelim 14:5) says "when are a sword and knife Mekabel Tum'ah? A sword [is Mekabel] from when he rubs and smoothes it, and a knife from when he sharpens it.

והיינו דלא כרבי יוחנן ודלא כר"ל

1. This is unlike R. Yochanan, and unlike Reish Lakish!

ונראה דההיא מתני' כשהעלו חלודה ובא לתקנן

(b) Answer: That Mishnah discusses when they became rusted, and he comes to fix them;

דתניא בתוספת' סייף וסכין שהעלו חלודה טהורין שפן והשחיזן חזרו לטומאתן הראשונה (הגהה בגליון)

1. (Tosefta): A rusted sword and knife are Tehorim. If he rubbed and smoothed them, they returned to their initial Tum'ah.

אבל מתחלתם הוי גמר דידהו כדמפרש בשמעתין

(c) Distinction: From the beginning, they are finished like it explains in our Sugya (R. Yochanan and Reish Lakish argued about this).

ונראה דשפן קאי אסייף והשחיזן קאי אסכין אף על גב דקתני לשון רבים והוי השתא תוספתא כמו המשנה.

(d) Assertion: [In the Tosefta,] "he rubbed them" refers [only] to a sword, and "he smoothed them" refers [only] to a knife. Now, the Tosefta is just like the Mishnah.

84b----------------------------------------84b

7) TOSFOS DH Shisin Safnei

תוספות ד"ה שתין ספני

(SUMMARY: Tosfos explains why they gave great gifts to him.)

מפרש במדרש שעמד עליהם נחשול שבים לטבעם ונדרו לו ושקט הרוח.

(a) Citation: The Midrash explains that a great storm was about to drown them, and they vowed to [R. Elazar b'Rebbi Shimon, if they will be saved in his merit], and the wind abated.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF