1) TOSFOS DH No'ach Lo l'Adam she'Yavo Al Safek Eshes Ish v'Chulei

תוספות ד"ה נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why Bas Sheva is called a Safek Eshes Ish.)

נקט הכי משום דבת שבע ספק אשת איש הויא

(a) Explanation: It says so because Bas Sheva was a Safek Eshes Ish.

ופי' בקונטרס משום דכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט לאשתו ע"מ שאם ימות יגרשנה ולא תיזקק ליבם

(b) Explanation #1 (Rashi): This is because everyone who went out to war in Beis David would write a Get to his wife on condition that if he dies, he divorces her, so she will not fall to Yibum;

וכל אותם הימים היא ספק מגורשת

1. All those days [during the war, before he dies] she is Safek divorced.

וק' לר"ת דא"כ אין זה כל היוצא אלא דוקא שיש להם אחין ואין להם בנים

(c) Question #1 (R. Tam): If so, not everyone wrote a Get. It was only men with brothers and no children (in which case a widow falls to Yibum)!

מיהו בקונטרס לאו דוקא נקט יבם אלא שלא תתעגן

(d) Answer: Rashi did not mean that it is only due to Yibum. Rather, it is [also] due to Agunah (inability to remarry, e.g. if it is not known whether or not he died. The Get was on condition that he not return from the war.)

ועוד קשה לר"ת דאמר במסכת שבת (ד' נו. ושם ד"ה גט) כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה אמאי והא חזר אוריה מן המלחמה אח"כ

(e) Question #2 (R. Tam): It says in Shabbos (56a) that anyone who says that David sinned, he errs. Why is this? Uriyah returned from the war afterwards!

ומיהו יש לדחות שהיו מתנין אם לא יחזור בסוף המלחמה

(f) Answer: We can say that the Get was on condition that he not return at the end of the war.)

ועוד קשה דתנן (גירסת כתב יד) בפ' מי שאחזו (גיטין דף עג. ושם: ד"ה אמר) מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה

(g) Question #3 - Citation (Mishnah - Gitin 73a): What is her status (a woman who received a Get on condition that he die from his illness)? R. Yehudah says, she is like a married woman in every way;

ר' יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת

1. Citation (cont.): R. Yosi says, she is divorced and not divorced.

ואפילו לרבי יוסי חטא דוד דאינה מגורשת ודאי

2. Even according to R. Yehudah, David sinned, for she is not Vadai divorced!

וכ"ת דהתם בלא אמר מעכשיו דמוקי לה בגמרא באומר מעת שאני בעולם כלומר שעה אחת קודם מיתתי ובמלחמת [בית] דוד היו כותבים מהיום

3. Suggestion: That is when he did not say "from now." The Gemara establishes it when he said "from the time I am in the world", i.e. a moment before I die, and in the war of Beis David they wrote "from today."

הא קתני בהדיא בתוספתא מהיום אם מתי הימים שבינתים רבי יהודה אומר היא כאשת איש

4. Rejection #1: It explicitly taught in the Tosefta [that if he said] "from today if I die", R. Yehudah says, she is like a married woman in every way.

i. Note: In the Tosefta (Gitin 5:4), R. Yehudah says that he gets her earnings and Metzi'os and can annul her vows. R. Yosi says, the Bi'ah is contingent. Chachamim say, she is totally divorced, as long as he dies in the end. This shows that they argue in this case. Since our Mishnah did not bring Chachamim's opinion, surely the Halachah does not follow them.

ומתני' דמי שאחזו (שם) נמי מוכח דאמר מהיום דאדלעיל מיניה קאי

5. Rejection #2: The Mishnah in Gitin (73b) proves that he said "from today", for it refers to what was taught above.

והא דאמר בגמרא באומר מעת שאני בעולם

(h) Implied question: The Gemara says "from the time that I am in the world"!

מפ' ר"ת ור"ח דפירושו נעשה כאומר מעת שהוא בעולם משום כיון דאמר אם מתי מתכוין לרחק הגרושין כמו שיוכל ואינו רוצה שתתגרש עד סמוך למיתתו

(i) Answer (R. Tam and R. Chananel): This means that it is as if he said "from the time that I am in the world." Since he said "if I die", he intends to delay divorce as much as he can. He does not want to divorce her until close to his death;

והא דקאמר מהיום להראות שהוא רוצה שיחולו גרושין מחיים (הגהה בגליון)

1. He said "from today" to show that he wants the divorce to take effect in his lifetime.

ומפ' ר"ת דבמלחמת בית דוד היו מגרשין לגמרי בלא שום תנאי אלא היו עושין הדבר בצנעה כדי שלא יהו קופצין על נשותיהן לנושאן לכך קרו להו ספק אשת איש

(j) Explanation #2 (R. Tam): In the war of Beis David, they divorced totally without any Tenai, but they did so covertly, lest people seek to marry their [ex-]wives. Therefore, she is called a Safek Eshes Ish.

ולכל הפי' קשה דאפילו בא על אשת איש ודאי טוב ממלבין

(k) Question: For all the Perushim, it is difficult. Even if he had Bi'ah with a Vadai Eshes Ish, this is better than one who [publicly] shames another!

מדקאמר דוד הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל מלבין כו'.

1. Source: David said that one who has Bi'ah with a married woman, he is executed through choking, and he has a share in the world to come, but one who shames...

2) TOSFOS DH v'Lo Od Ela b'Sha'ah she'Oskin b'Nega'im v'Ohalos

תוספות ד"ה ולא עוד אלא בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות

(SUMMARY: Tosfos explains why he mentions Nega'im and Ohalos.)

כלומר לא מבעיא בשעה שהם בטלים אלא אפי' עסוקים בהלכות חמורות וגם אין עניינם לאשת איש

(a) Explanation: Not only when they are idle, rather, even when they are engaged in difficult Halachos, and they do not pertain to Eshes Ish [they taunted David about this].

ויש ספרים דגרסי בשעה שעוסקין בארבע מיתות ב"ד.

(b) Alternative text: Some texts say "when they are engaged in the four Misos Beis Din."

3) TOSFOS DH di'Chsiv Hi Mutzeis

תוספות ד"ה דכתיב היא מוצת

(SUMMARY: Tosfos derives that she was prepared to burn and not expose Yehudah.)

בלא אל"ף כמו (איכה ד) ויצת אש בציון

(a) Observation: "Mutzeis" is written without an Aleph, like "va'Yatzes Esh b'Tziyon."

שהיתה קרובה לאש כבר ולא שלחה לו אלא ברמז אם לא היה מודה לא היתה מפרסמתו.

(b) Explanation: [Tamar] was already close to the fire, yet she sent to [Yehudah] only through a hint. Had he not admitted, she would not have publicized him (that he is the father).

4) TOSFOS DH v'El Dim'asi Al Techerash

תוספות ד"ה ואל דמעתי אל תחרש

(SUMMARY: Tosfos explains how we learn from the verse.)

אינו אומר שמע אל בכיי או ראה דמעתי אלא אל תחרש

(a) Observation: It does not say "hear my crying" or "see my tears", rather, "do not be silent."

כלומר בטוח אני שלא תחרש דשערי דמעות לא ננעלו.

(b) Explanation: I am reliant that you will not be silent, because the gates of tears are never locked.

5) TOSFOS DH Chatchu Chuliyos v'Nasan Chol Bein Chuliya l'Chuliya

תוספות ד"ה חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא

(SUMMARY: Tosfos explains the case that they argue about.)

אם לא היה חול בינתים היה מודה רבי אליעזר דכלי חשוב הוא שהטפלה סביב לתנור מחברת החוליות ומעמידתן זו אצל זו

(a) Assertion: If there was not sand in between, R. Eliezer admits that it is considered a Kli, for the plaster around the oven connects the rings and stands them by each other;

ומשום דנתן חול בינתים להפריד החוליות זו מזו מטהר ר"א

1. Because he put sand in between to separate the rings from each other, R. Eliezer is Metaher.

והכי תנן במסכת כלים (פרק ה משנה ח) חתכו לרוחבו פחות פחות מארבעה טפחים טהור מרחו בטיט טמא משיסיקנו לאפות בו סופגנים

(b) Support: The Mishnah in Kelim (5:8) says that if he cut it widthwise less than four Tefachim [thick] in each slab, it is Tahor. If he smeared it with mud, it is Tamei (Mekabel Tum'ah) from when he ignites it to bake Sufganim (thin, soft wafers);

הרחיק את הטפלה ונתן חול או צרור בינתים בזה אמרו הנדה והטמאה והטהורה אופות בו והוא טהור

1. If he distanced the mud and put sand or pebble in between, about this they said that a Nidah, Tamei and Tahor may bake in it, and it is Tahor;

קתני חול דומיא דצרור שהוא יבש.

2. It teaches sand similar to a pebble, which is dry.

59b----------------------------------------59b

6) TOSFOS DH Zeh Tanur Shel Achnai

תוספות ד"ה זה תנור של עכנאי

(SUMMARY: Tosfos brings an alternative text.)

יש דגרס חכנאי וכן בירושלמי

(a) Alternative text: Some texts say "Chachnai." This is the text in the Yerushalmi.

וחכן זה נחש ושמא בעל התנור שהיה עושה שמו כן.

(b) Explanation: "Chachan" is a snake. Perhaps this was the name of the owner of the oven.

7) TOSFOS DH Lo ba'Shamayim Hi

תוספות ד"ה לא בשמים היא

(SUMMARY: Tosfos resolve this with the Gemara in Yevamos.)

והא דאמר בפ"ק דיבמות (ד' יד. ושם ד"ה רבי) דהלכה כב"ה משום דיצאה בת קול

(a) Implied question: It says in Yevamos (14a) that the Halachah follows Beis Hillel because a Bas Kol (voice from Heaven) said so!

שאני הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטות

(b) Answer #1: Here is different, for [the Bas Kol] comes to argue with Divrei Torah. It says "Acharei Rabim Lehatos" (we follow the majority);

אבל התם אדרבה ב"ה רובא אי לאו דהוה מספקא לן אי אזלינן בתר רובא משום דב"ש הוו חריפי טובא

1. There, just the contrary (the Bas Kol came to support Torah law). Beis Hillel were the majority, [and surely we follow them], if not that we were unsure if we follow the majority, because Beis Shamai were sharper.

ועוד דכאן לא יצאה בת קול אלא משום כבודו דר"א שאמר מן השמים יוכיחו

(c) Answer #2: Here, the Bas Kol was only for the honor of R. Eliezer, who said that Shamayim should prove [that the Halachah follows him].

והא דאמר התם רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול ולא שמעינן ליה לר' יהושע אלא על ב"ק דהאי מעשה דר"א דהכא

(d) Implied question: There, we say "this is like R. Yehoshua, who says that we do not heed a Bas Kol." We heard R. Yehoshua say so only regarding the Bas Kol of this episode with R. Eliezer! (Perhaps he follows a Bas Kol when it is like Torah law, and not merely for a Chacham's honor!)

התם דייק מדקאמר לא בשמים היא כבר ניתנה לנו תורה מסיני משמע דבשום מקום אין משגיחין.

(e) Answer: There we infer from his words "[Torah] is not in Shamayim. Torah was already given to us from Sinai." This implies that we never heed a Bas Kol.

8) TOSFOS DH ka'Chayich v'Amar Nitzchuni Banai

תוספות ד"ה קחייך ואמר נצחוני בני

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that Hash-m does not laugh nowadays.)

והא דאמר בריש ע"ז (ד' ג:) מיום שחרב בהמ"ק אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא

(a) Implied question: It says in Avodah Zarah (3b) that from the day that the Beis ha'Mikdash was destroyed, there is no laughter in front of Hash-m!

היינו קבוע והכא מילתא דבדיחותא בעלמא הוא דאמר.

(b) Answer: That refers to on a fixed basis. Here He merely said an amusing matter.

9) TOSFOS DH v'Kara Begadav v'Chalatz Min'alav

תוספות ד"ה וקרע בגדיו וחלץ מנעליו

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from here that an Avel must do so.)

אין להוכיח מכאן הא דמבעיא ליה במועד קטן (ד' טו: ושם ד"ה לא) אם מנודה צריך קריעת בגדים וחלוץ מנעל

(a) Suggestion: We can resolve from here the question in Mo'ed Katan (15b) whether or not a Menudah (someone excommunicated) must tear his clothes and remove his shoes!

דדלמא הכא לצערא בעלמא הוא דעבד הכי.

(b) Rejection: Perhaps he did so merely due to pain.

10) TOSFOS DH mi'Beis Avi Aba

תוספות ד"ה מבית אבי אבא

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to David's house.)

פי' בקונטרס מבית דוד אבי משפחה שבת נשיאים היתה והם מבית דוד.

(a) Explanation #1 (Rashi): This is Beis David, the father of the family. She (R. Gamliel's sister) was the daughter of Nesi'im, and they are from Beis David.

1. Note: Maharam and Maharsha explain that the coming Dibur is a continuation of this Dibur. There, Tosfos gives another explanation.

11) TOSFOS DH Chutz mi'Sha'arei Ona'ah

תוספות ד"ה חוץ משערי אונאה

(SUMMARY: Tosfos discusses her tradition for this.)

לפי שצער הלב היא וקרוב להוריד דמעות

(a) Explanation: This is because [Ona'ah] pains the heart, and [the victim] is prone to shed tears.

משמע לפי' (גירסת כתב יד) משום דנפקא לעיל מקרא דתהלים דשערי דמעה לא ננעלו

(b) Inference: [Rashi explained so] because above we learned (59a) from a verse in Tehilim ("v'El Dim'asi Al Techerash") that the gates of tears are never locked.

ובחנם דחק כן דהא דריש לעיל רב חסדא בהדיא מדכתיב הנה ה' נצב על חומת אנך

(c) Rebuttal: There was no need to explain like this. Above, Rav Chisda explicitly expounded from "Hinei Hash-m Nitzav Al Chomas Anach"!

ושמא מבית רבן גמליאל היתה מקובלת שהיה אבי אביה ולאו אדוד קאמ' (כן הוא בדפוס ויניציה)

(d) Explanation #2: Perhaps she had a tradition from the house of R. Gamliel [ha'Zaken]. He was her father's father. She did not mean [that her tradition was from] David.

כדאשכחן נמי (ר"ה ד' כה.) דאמר רבן גמליאל מקובלני מבית אבי אבא שפעמים בא בארוכה כו'.

(e) Support: We find also (Rosh Hashanah 25a) that R. Gamliel said "I received from my father's father's house that sometimes [the moon] comes on a long path (there is much time between when the old moon was seen and when the new moon is seen).

12) TOSFOS DH v'Amrei Lah b'Mem Vav

תוספות ד"ה ואמרי לה במ"ו

(SUMMARY: Tosfos explains why this opinion counts more places.)

יש מפרש משום דחשיב כי גרים הייתם וכיוצא בה.

(a) Explanation: Some say that this opinion counts "Ki Gerim Hayisem" and similar verses.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF