1) TOSFOS DH Nishba'in la'Gizbarim

תוספות ד"ה נשבעין לגזברים

(SUMMARY: Tosfos explains that it depends on whether it was lost before or after Terumah was taken.)

פרש"י אם משנתרמה התרומה באו לדין נשבעים לגזברים דתנן תורמין על האבוד

(a) Explanation #1 (Rashi): If they came to judgment after Terumah was taken, they swear to the Gizbarim, for the Mishnah says that they take Terumah [with intent] for what was lost.

משמע שרוצה לפרש תורמין על האבוד שאבדו שליח קודם שנתרמה אך לא באו לדין אלא אחר שתרמו

(b) Inference: He explains "they take Terumah [with intent] for what was lost" to mean that the Shali'ach lost it before Terumah was taken, but they came to judgment only after Terumah was taken.

וקשה לפירושו דהוה ליה זו ואין צ"ל זו דכ"ש על הגבוי שלא נאבד שתורמין עליו

(c) Question #1: [If so,] the Mishnah teaches this (what was lost), and there is no need to teach this (the Seifa)! All the more so, they take Terumah for what was collected and not lost!

וגם הפשט לא מיירי בבואם לדין

(d) Question #2: The simple meaning [of the Mishnah] does not discuss that they came to judgment!

ויש לפרש תורמין על האבוד שבא ליד הגזבר ונאבד קודם שתרמו כיון שהגיע ליד הגזבר

(e) Explanation #2: "They take Terumah for what was lost", i.e. it came to the Gizbar's hand and it was lost it before they took Terumah. [They intend for it], since it reached the Gizbar's hand;

ועל הגבוי ועודנו ביד השליח בדרך תורמין אף על גב שנאבד אחר שתרמו

1. They take Terumah for what was collected and is still in the Shali'ach's hand on the way, even though it was lost after they took Terumah;

ועל העתיד לגבות אחר זמן ולשולחו לגזבר אף על פי שבשעת הרמה לא נתנה עדיין לשליח

2. [They take Terumah] also for what will be collected later and sent to the Gizbar, even though at the time they took Terumah it was not yet given to a Shali'ach.

ובפרק בתרא דכתובות (ד' קח. ושם ד"ה ועל) גבי מודר הנאה דפריך בשלמא שוקל שקלו דתנן תורמין על האבוד כו'

(f) Citation: In Kesuvos 108a, regarding a Mudar Hana'ah (a vow forbids Reuven to benefit from Shimon), it says "granted, Shimon may give the [half-]Shekel for Reuven, for a Mishnah teaches that they take Terumah for what was lost..."

פירוש אותו שנאבד משליח אחר שתרמו דאין זה הנאה כיון שהוא פטור

(g) Explanation #1: This refers to what was lost from the Shali'ach after they took Terumah. This is not Hana'ah, since [Reuven] is exempt [from giving another Shekel].

ולא כפרש"י דהתם דפי' דמעתיד לגבות מוכיח דתורמין אף על פי שלא יגבה לעולם

(h) Explanation #2 (Rashi there): From "what will be collected later", we prove that they take Terumah even for what will never be collected.

ואין משמע כן בשמעתין.

(i) Rebuttal: Our Sugya connotes unlike this.

2) TOSFOS DH d'Tanan Tormin Al v'Chulei

תוספות ד"ה דתנן תורמין על כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not a Mishnah.)

דתניא גרסינן דאין זו משנה בשקלים

(a) Observation: The text says "d'Tanya", for this is not a Mishnah in Shekalim.

ותימה אמאי לא מוכח מגופא דאינו חייב באחריות מדקאמר נשבעין לגזברין ולא לבני העיר.

(b) Question: Why isn't it proven from this itself, that [the sender] is not liable in Achrayus, since it says that they swear to the Gizbarin, and not to the people of the city? (If the sender has Achrayus, the people of the city are entitled to hear the Shevu'ah!)

3) TOSFOS DH Amar R. Yochanan beshe'Kanu mi'Yado

תוספות ד"ה אמר רבי יוחנן בשקנו מידו

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere, R. Yochanan does not require a Kinyan.)

וא"ת דבפ' הפועלים (לקמן ד' צד. ע"ש) תנא מתנה שומר חנם להיות כשואל להתחייב באונסין

(a) Question: Below (94a), a Beraisa says that a Shomer Chinam can stipulate to be like a borrower to be liable for Ones;

ופריך במאי מתנה בדברים ומשני אמר שמואל בשקנו מידו

1. We ask "how does he stipulate - through words?!" Shmuel answered that they acquired from him (Kinyan Sudar);

ור' יוחנן אמר אפילו תימא לא קנו מידו בההוא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה

2. R. Yochanan said, you can even say that they did not acquire from him. Through the Hana'ah that he trusts him, he resolves to obligate himself.

א"כ מאי בעי קנין

3. If so, [according to R. Yochanan] what requires a Kinyan?

וי"ל דהכא דפטור אפי' משבועה לא משעבד נפשיה בלא קנין

(b) Answer #1: Here that he is exempt even without a Shevu'ah, he does not obligate himself without a Kinyan.

אי נמי התם כיון שמתחייב כשואל סבורים העולם שהשאיל לו ובההיא הנאה משעבד נפשיה.

(c) Answer #2: There, since he becomes obligated like a borrower, you can even say that they did not acquire from him. Through the Hana'ah that he trusts him, he resolves to obligate himself.

4) TOSFOS DH Lishmor ha'Zera'im

תוספות ד"ה לשמור הזרעים

(SUMMARY: Tosfos explains why this was permitted for the Omer.)

וא"ת והיאך מותר לעומר כיון ששומר הא כתיב (יחזקאל מה) ממשקה ישראל מן המותר לישראל

(a) Question: How is this permitted for the Omer, since he guards it? It says "mi'Mashke Yisrael" - [Korbanos must come from] what is permitted to Yisrael!

ודרשינן (ת"כ פ' בהר) ואת ענבי נזיריך לא תבצור מן המשומר אי אתה בוצר אבל אתה בוצר מן ההפקר

1. We expound "v'Es Invei Nezirecha Lo Sivtzor" - [in Shemitah] you may not be Botzer (harvest grapes) from what was guarded, but you may be Botzer from what was Hefker.

משמע דאסור אם ליקט מן המשומר

2. Inference: If he took from what was guarded, it is forbidden!

וכי תימא אינו אסור כי אם לבצור אבל אם עבר ובצר שרי לאכול

3. Suggestion: Perhaps it is forbidden only to be Botzer, but if he transgressed and was Botzer, one may eat it.

הא אפילו מן ההפקר אסור לבצור דבצירה תולדה דקצירה כדאמרינן בריש מועד קטן (ד' ג.)

4. Rejection: Even from Hefker one may not be Botzer, for Betzirah is a Toldah (derivative) of Ketzirah (harvesting), like it says in Mo'ed Katan (3a)!

וי"ל שלא היה מוחה לעולם מליקח רק שהיה מודיען שיחדום לעומר ומעצמן היו נמנעין מליקח.

(b) Answer: [The Shomer] never protested [against one who wanted to take], just he informed people that they were designated for the Omer, and people refrained by themselves from taking.

58b----------------------------------------58b

5) TOSFOS DH Ha Mah Ani Mekayem Lo Sonu b'Ona'as Devarim

תוספות ד"ה הא מה אני מקיים לא תונו באונאת דברים

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say that this is another Lav for Ona'as Mamon.)

דכל היכא דאיכא למדרש דרשינן ולא מוקמינן בלאוי יתירי.

(a) Explanation: When it is possible to expound [new laws], we do not establish [a verse] to teach about extra Lavim.

6) TOSFOS DH Im Hu Ben Gerim v'Chulei

תוספות ד"ה אם הוא בן גרים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains how this is a bigger Chidush.)

היינו זו אף זו דאפילו מעשה אבותיו אין לו להזכיר.

(a) Explanation: The latter clause is a bigger Chidush. One may not mention even his father's actions.

7) TOSFOS DH ha'Lo Yirascha Kislasecha

תוספות ד"ה הלא יראתך כסלתך

(SUMMARY: Tosfos explains that this is an expression of Bitachon.)

פירוש לשון בטחון כמו שמתי זהב כסלי (איוב לא) וכמו אשר יקוט כסלו וגו' (שם ח) כלומר היה לך לירא מהקב"ה וזה היה בטחונך ותום דרכיך היא תקותך

(a) Explanation: [Kislasecha] is an expression of Bitachon, like "Samti Zahav Kisli", and "ka'Asher Yakot Kislo...", i.e. you should have feared Hash-m. This would be your reliance, and purity of your deeds would be your hope.

זכר נא מי הוא נקי ואבד אם היית נקי לא היית אובד

1. "Zechor Na Mi Hu Naki v'Avad" - if you were clean [of sin], you would not perish.

וסוף פרק הנחנקין (סנהדרין ד' פט:) יש לפרש כמו כן לשון בטחון ולא לשון סכלות

(b) Support: In Sanhedrin (89b) we can similarly explain [Kislasecha] to be an expression of reliance, and not an expression of folly;

דא"ל לאברהם הלא יראתך כסלתך כלומר מה שאתה ירא מהקב"ה היה לך להיות בטחונך והרי אתה מפסיד בדבר שאתה שוחט בנך.

1. [The Satan] said to Avraham "Yirascha Kislasecha", i.e. your fear of Hash-m should have been your reliance, and you lose through this, for you will slaughter your son!

8) TOSFOS DH Zeh b'Gufo v'Zeh b'Mamono

תוספות ד"ה זה בגופו וזה בממונו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that stealing money is worse.)

והא דאמרי' פרק הגוזל בתרא (ב"ק ד' קיט.) הגוזל לחבירו שוה פרוטה כאילו גזל נשמתו

(a) Implied question: It says in Bava Kama (119a) one who steals Shaveh Perutah from his friend, it is as if he steals his Neshamah!

היינו משום דפעמים רעב כבד ואין לו במה לקנות אבל יש הרבה בני אדם שאינם חסרים כל כך.

(b) Answer: This is because sometimes hunger is severe, and he has nothing with to buy [food]. However, there are many people who are not lacking so much.

9) TOSFOS DH d'Azil Sumka v'Asi Chivra

תוספות ד"ה דאזיל סומקא ואתי חיורא

(SUMMARY: Tosfos explains why at first he turns red.)

ומה שמאדים בתחילה לפי שהדמים מתאספין לברוח.

(a) Explanation: He becomes red initially because the blood gathers to go away.

10) TOSFOS DH Chutz mi'Gimel she'Yordin v'Ein Olin

תוספות ד"ה חוץ מג' שיורדין ואין עולין

(SUMMARY: Tosfos discusses categories of sinners who do not rise from Gehinom.)

אין לפרש דאין עולין לעולם

(a) Suggestion: They never come up [from Gehinom].

דהא אמרינן בסמוך הבא על אשת איש יש לו חלק לעולם הבא

(b) Rejection: It says below that one who has Bi'ah with a married woman has a share in the world to come!

אלא ה"פ כל היורדין עולין מיד ואין אור של גיהנם שולט בהן כדאמרינן בפרק עושין פסין (עירובין ד' יט.) ק"ו ממזבח הזהב ובפרק בתרא דחגיגה (ד' כז.) עביד ק"ו מסלמנדרא

(c) Explanation #1: Rather, it means that all who descend come up immediately, and the fire of Gehinom does not rule over them, like it says in Eruvin (19a). We learn from a Kal v'Chomer from the gold Mizbe'ach. In Chagigah (27a), we make a Kal v'Chomer from Salamandra (a creature that comes from fire. One who anoints with its blood, fire does not rule over him.)

חוץ מג' דאין עולין מיד אבל יש מהם נדונין לעולם כגון (הגהת הב"ח) המלבין פני חבירו ברבים דאמר בסמוך אין לו חלק לעולם הבא

1. There are only three exceptions who do not come up immediately. However, some of them are judged forever, e.g. one who publicly shames another. It says below that he has no share in the world to come!

ויש שעולין לאחר י"ב חדש כגון הבא על אשת איש דמשפט רשעי ישראל בגיהנם י"ב חדש

2. Some come up after 12 months, e.g. one who has Bi'ah with a married woman, for the judgment of Resha'im in Gehinom is 12 months;

אי נמי מלבין נמי נהי דאין לו חלק לעולם הבא אינם נדונין יותר מי"ב חדש

(d) Explanation #2: Alternatively, one who publicly shames another, granted, he has no share in the world to come, but he is not judged for more than 12 months;

אלא לאחר י"ב חדש לא חיין ולא נדונין ושרוים בלא טובה ובלא רעה

1. Rather, after 12 months they do not live, and they are not judged. They are suspended without good and without evil.

וניחא השתא דלא חשיב מינים ואפיקורסים שאותם נדונין לדורי דורות כדאמר בפ"ק דר"ה (ד' יז. ושם ד"ה כי) דגיהנם כלה והם אינם כלים

(e) Support: Now it is fine that [R. Chanina] does not list Apikorsim (heretics), for they are judged for all generations, like it says in Rosh ha'Shanah (17a) that Gehinom finishes, and they do not finish.

ומיהו תימה דלא חשיב פושעי ישראל בגופם כגון קרקפתא דלא מנח תפילין

(f) Question: Why doesn't he list Yisraelim who sinned with their bodies, e.g. a head that did not wear Tefilin?

דאמרינן בר"ה (שם) שיורדין ונדונין בה י"ב חדש ואח"כ גופן ונשמתן נשרפת ונעשים אפר תחת כפות רגליהם של צדיקים

1. We say in Rosh ha'Shanah (17a) that they descend and are judged for 12 months, and afterwards their bodies and Neshamos are burned and become ashes under the feet of Tzadikim!

ונראה דלא רצה למנות אותם ששנויים בברייתא דלא היה משמיענו שום חדוש

(g) Answer: He did not want to list those listed in the Beraisa, for this is not a Chidush.

והא דחשיב מלבין אף על גב דתנא ליה במס' אבות (פ"ג מי"ב)

(h) Question: He listed one who publicly shames another, which was taught in Avos (3:12)!

אגב מכנה נקיט ליה ומכנה איצטריך לאשמועינן אף על גב דדש ביה בשמיה

(i) Answer: He listed it Agav (along with) one who makes a nickname [for someone else]. He needed to teach about one who makes a nickname [that he has no share in the world to come] even if [the one he calls by the name] is used to the name.

והא דלא חשיב הבא על הכותית

(j) Question: Why doesn't he list one who has Bi'ah with a Nochris?

דאמר בעושין פסין (עירובין ד' יט. ושם ד"ה בר) דלא מסיק ליה אברהם אבינו דממשכה עורלתיה ולא מבשקר ליה

1. It says in Eruvin (19a) that Avraham does not remove him from Gehinom, for his foreskin stretches, and Avraham does not recognize him!

דלא חשיב אלא הני דבשביל עבירה זו לבדה אין עולים כדתניא אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים

(k) Answer: He lists only those who do not come up due to this Aveirah alone, like the Beraisa says "even though he has Torah and good deeds";

אבל הבא על הכותית בשביל עבירה זו לבדה אינו נענש אם לא שיש בידו עבירות אחרות שראוי בשבילם לירד לגיהנם

1. However, one who has Bi'ah with a Nochris, for this Aveirah itself he is not punished unless he has other Aveiros worthy to descend to Gehinom for them;

אלא שעבירה זו גורמת לו דאין אברהם אבינו מעלהו מיד אלא שיהא שם י"ב חדש

i. However, this Aveirah causes that Avraham does not raise him out immediately. Rather, he is there for 12 months.

וכולהו בשלא עשה תשובה דתשובה מועלת לכל דבר

(l) Limitation: All of these are when he did not do Teshuvah. Teshuvah helps for everything.

ואיכא למאן דאמר (ברכות ד' לד:) דבעלי תשובה גדולים מאותן שהיו צדיקים לעולם.

1. There is an opinion (Brachos 34b) that Ba'alei Teshuvah are greater than those who were always Tzadikim.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF