PAST DEDICATION
BAVA METZIA 51-55 - Dedicated by Andy & Nancy Neff of Teaneck, N.J. in honor of those who learn the Dafyomi around the world.

1)

TOSFOS DH v'Asurim l'Zarim

תוספות ד"ה ואסורים לזרים

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chidush of this.)

פרש"י דמשום מעשר קתני לה לאשמעי' דאפי' איסורא ליכא

(a)

Explanation #1 (Rashi): This was taught due to Ma'aser, to teach that there is not even an Isur.

ומיהו במסכת חלה (פ"א מ"ט) לא מצינו לפרשו הכי דתנן התם החלה והביכורים חייבין עליהם מיתה וחומש ואסורים לזרים

(b)

Question: We cannot explain so in Maseches Clalah (1:9). The Mishnah says that Clalah and Bikurim, one is liable for them Misah (bi'Ydei Shamayim, if a Tamei or Zar eats them b'Mezid) and Chomesh (if a Zar eats them b'Shogeg, he pays what he ate and adds a quarter of the principal), and they are forbidden to Zarim;

ולא קתני מה שאין כן במעשר

1.

There, it does not teach "these do not apply to Ma'aser"!

וי"ל כדמפרש בירושלמי ואסורים לזרים אפילו חצי שיעור

(c)

Explanation #2: We can explain like the Yerushalmi. They are forbidden to Zarim, even Chetzi Shi'ur (less than a k'Zayis);

או דאורייתא או דרבנן דפליגי רבי יוחנן ור"ל בפרק בתרא דיומא (דף עד.)

1.

[The Isur of Chetzi Shi'ur] is mid'Oraisa or mid'Rabanan. R. Yochanan and Reish Lakish argue about this in Yoma (74a).

ואין לפרש דאסורה לזרים אפי' על ידי פדיון

(d)

Suggestion: "They are forbidden to Zarim" teaches that [a Zar may not eat them] even through redemption!

דבפרק הערל (יבמות דף עד.) אמר אין לה פדיון שייריה.

(e)

Rejection: In Yevamos (74a) it says that the Tana omitted "they cannot be redeemed."

2)

TOSFOS DH v'Oleh b'Echad v'Me'ah

תוספות ד"ה ועולה באחד ומאה

(SUMMARY: Tosfos proves that this is mid'Rabanan.)

בספרי דריש ממקדשו ממנו דתרומה עולה באחד ומאה

(a)

Reference: The Sifri expounds from "Mikdesho Mimenu" that [one measure of] Terumah is Batel in 101 [measures of mixture];

וערלה וכלאי הכרם באחד ומאתים דמתוך שכפל איסורו כפל עלייתו

1.

Orlah and Kil'ayim are Batel in 201. Because their Isur is double (one may not eat or benefit from them), their Shi'ur for Bitul is double.

ואסמכתא בעלמא הוא דמדאורייתא תרומה וערלה וכלאי הכרם בטלים ברוב ביבש ובלח בס' כשאר איסורין

(b)

Explanation: This is a mere Asmachta. Mid'Oraisa, Terumah, Orlah and Kil'ai ha'Kerem are Batel in a majority regarding a dry mixture, and for a wet mixture, in 60 [measures of Heter], like other Isurim.

1.

Note: Mid'Oraisa, Min b'Mino (Isur mixed with the same species of Heter) is Batel in a majority, and a wet mixture Min b'Eino Mino (with a different species) is permitted if one cannot taste the Isur. Chachamim estimated that normal Isurim do not give taste to more than 60 times their volume. Tosfos connotes that the Shi'ur of 60 for other Isurim corresponds to 101 and 201. This is difficult, for Min b'Eino Mino, also Terumah, Orlah and Kil'ayim are Batel in 60 even mid'Rabanan! Perhaps Tosfos discusses b'Eino Mino regarding taste, and Mino regarding the name (R. Akiva Eiger).

דבפרק הנזקין (גיטין דף נד:) גבי נפלו ונתפצעו קאמר והא הכא דמדאורייתא בטל ברוב

(c)

Source #1: In Gitin (54b), regarding a mixture of esteemed nuts [that are never Batel when they are whole], some of which were forbidden, and they fell and broke, it says "here, mid'Oraisa, it is Batel in the majority."

ובפ' כל הבשר (חולין דף קטו: ושם ד"ה ומה) ובפ' כל שעה (פסחים דף כד: ושם) יליף איסור הנאה בבשר בחלב מק"ו דערלה ולא פריך מה לערלה שכן צריכה אחד ומאתים להתבטל

(d)

Source #2: In Chulin (115b) and Pesachim (24b) it learns the Isur Hana'ah of meat and milk from a Kal v'Chomer from Orlah, and we do not ask "you cannot learn from Orlah, for it needs 201 [parts] for Bitul!

ובפרק הערל (יבמות ד' עד:) דחשיב מחפ"ז דהוי בתרומה ולא במעשר ולא חשיב אחד ומאה

(e)

Source #3: In Yevamos (74b) it lists stringencies that apply to Terumah, but not to Ma'aser - Machpaz (an acronym for Misah [bi'Ydei Shamayim], Chomesh (for a Zar who ate it b'Shogeg) Pidyon (it cannot be redeemed) and [it is forbidden to] Zarim). It does not list 101 [parts for Bitul].

והתם נמי (פב.) אמר ריש לקיש (הגהה בגליון) והוא שרבו חולין על התרומה.

(f)

Source #4 (Yevamos 82a): [If Chulin and Terumah fell into baskets of Chulin and Terumah, and we are unsure whether the Terumah fell into the Terumah and the Chulin into the Chulin, or vice-versa, the basket of Chulin is permitted.] Reish Lakish said that this is only if there was more Chulin (in the basket) than the amount of Terumah that fell. (Even if the Terumah fell into it, mid'Oraisa it is permitted.)

3)

TOSFOS DH b'Echad u'Me'ah Olin

תוספות ד"ה באחד ומאה עולין

(SUMMARY: Tosfos points out that one must remove a measure from the mixture, and explains why.)

מאיסור להיתר ולוקחים מדה אחת ונותנים לכהן

(a)

Explanation: [They are Batel, and go] from Isur to Heter. We take one measure [like the amount of Isur mixed in] and give it to a Kohen.

כדתנן במסכת ערלה (פ"ב מ"א) תרומה ותרומת מעשר עולין בק"א וצריך להרים הערלה וכלאי הכרם במאתי' ואחד ואין צריך להרים

(b)

Source (Orlah 2:1 - Mishnah): Terumah and Terumas Ma'aser are Batel in 101, and one must take off. Orlah and Kil'ai ha'Kerem [are Batel] in 201, and one need not take off.

וטעמא דצריך להרים טפי בתרומה מבשאר איסורים מפרש בירושלמי משום גזל השבט פירוש כהן.

(c)

Explanation: The reason one must take off for Terumah more than for other Isurim, the Yerushalmi says that it is due to theft from the Shevet, i.e. Kohen.

4)

TOSFOS DH v'Hen Nichsei Kohen

תוספות ד"ה והן נכסי כהן

(SUMMARY: Tosfos discusses what one may buy with Kesef Ma'aser.)

שילהי ביכורים תנן למה אמרו נכסי כהן ליקח בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה משא"כ במעשר

(a)

Citation (Bikurim 3:12 - Mishnah): Why did they say that [Terumah and Bikurim] are property of the Kohen? He may buy with them slaves, land and Tamei animals, unlike Ma'aser;

דתנן בפרק קמא דמ"ש (מ"ז) אין לוקחין עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ממעות מעשר שני

1.

(Ma'aser Sheni 1:7 - Mishnah): One may not buy slaves, land or and Tamei animals with money of (i.e. used to redeem) Ma'aser Sheni.

ותימה דבפ' בתרא דמעשר שני (מי"ב) תנן לא נתתי ממנו למת לא לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת משמע

(b)

Question - Citation (Ma'aser Sheni 2:12 - Mishnah): [In Viduy Ma'aser, one says] "v'Lo Nasati Mimenu l'Mes." This means that I did not buy a coffin or shrouds for a Mes with Kesef Ma'aser.

הא לחי דומיא דמת שרי אלמא שרי ליקח בגדים

1.

Inference: For a Chai (live person), what corresponds to these needs of a Mes are permitted. This shows that one may buy garments!

וי"ל דההיא דבפרק בתרא דמ"ש (מי"ב) אתיא כר' יהודה דאמר ממון הדיוט הוא

(c)

Answer #1: The latter Mishnah is like R. Yehudah, who says that Ma'aser Sheni is Mamon Hedyot (a person's property, it is not considered Hash-m's).

אי נמי תרוייהו כר' יהודה ובגדים דוקא שהגוף נהנה מהם שרי אבל עבדים אסורים מיתורא דקרא

(d)

Answer #2: Both of them are like R. Yehudah. Only garments, which the body benefits from, are permitted, but slaves are forbidden due to something extra in the verse.

אי נמי תרוייהו כר"מ ומן התורה שרי לקנות כל מילי ומדרבנן הוא דאסור

(e)

Answer #3: Both are like R. Meir. Mid'Oraisa, one may buy anything. Mid'Rabanan [other matters] are forbidden.

והא דאמר בירושלמי לא נתתי ממנו למת למאי אי ליקח ארון ותכריכין הא לחי נתתי בתמיה אלא לסיכה

(f)

Implied question - Citation (Yerushalmi): "V'Lo Nasati Mimenu l'Mes" - for what? If it refers to buying a coffin or shrouds, may one do so for a Chai?! Rather, it is for anointing. (It is forbidden for a Mes, and permitted for a Chai.)

ההיא דרשה אסמכתא בעלמא היא למאי דאסירא מדרבנן ומוקי לה בסיכה אבל אמת הוא דאתא למעוטי ארון ותכריכין כדתנן בשילהי פירקין דמעשר שני

(g)

Answer: That is a mere Asmachta for what is forbidden mid'Rabanan. We establish it for anointing, but really, it comes to exclude a coffin or shrouds, like the Mishnah (Ma'aser Sheni 2:12).

והא דאמר פרק הערל (יבמות דף עד. ושם) מנין למעשר שני שנטמא שמותר לסוך ממנו שנאמר לא נתתי איזהו דבר ששוה לחיים כו'

(h)

Implied question - Citation (Yevamos 74a): What is the source that if Ma'aser Sheni became Tamei, one may anoint with it? "I did not give from it for a Mes" [but the corresponding matter is permitted for a Chai]. What is the same for the living [and the dead? It is anointing.]

ואימא לארון ותכריכין

1.

Citation (cont.) Question: Perhaps it is it a coffin or shrouds!

ה"פ להא לחודיה אבל סיכה אסורה שמבערו בטומאה הוי כמו אכילה

(i)

Answer: The Gemara means that perhaps [the verse distinguishes between Chai and Mes] only for this, but anointing is forbidden [even for a Chai], for he expends it b'Tum'ah, and this is like eating (b'Tum'ah, which is forbidden)!

ומשני ממנו מגופו של מעשר משמע [וע"ע תוס' יבמות עג. ד"ה נכסי].

1.

It answers that "Mimenu (from it)" connotes from the Ma'aser Sheni itself. (A coffin or shrouds do not apply to Ma'aser itself, only to what is bought with its money.)

5)

TOSFOS DH u'Te'unim Rechitzas Yadayim

תוספות ד"ה וטעונין רחיצת ידים

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even to touch Terumah and Bikurim.)

אפילו למגע דאילו לאכילה אף למעשר טעון כדאמר בפ' השוחט (חולין דף לג:) כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים אסור בתרומה ומותר במעשר דברי ר"מ וחכמים אוסרין.

(a)

Explanation: [One must wash his hands] even to touch [Terumah and Bikurim]. For eating, one must wash even for Ma'aser, like it says in Chulin (33b), that anyone who must immerse mid'Rabanan is forbidden to Terumah and permitted to Ma'aser. This is R. Meir's opinion. Chachamim forbid.

6)

TOSFOS DH Havah Lei Davar Yesh Lo Matirin

תוספות ד"ה הוה ליה דבר שיש לו מתירין

(SUMMARY: Tosfos explains why Terumah is not Davar Yesh Lo Matirin.)

וא"ת תרומה נמי יש לו מתירין בשאלה כדאמר בפ' הנודר (נדרים דף נט.)

(a)

Question: Also Terumah has Matirin (can be permitted) through She'elah (one can annul his designation of Terumah, like a Neder), like it says in Nedarim (59a)!

וי"ל כדאמר התם מי הוי מצוה לאתשולי עלה

(b)

Answer #1: We cannot answer like it says there, that it is not a Mitzvah to annul [his designation. Since he is not destined to do so, it is not considered Davar Yesh Lo Matirin.]

אי נמי שנתנה לכהן שאינו יכול לשאול עליה עוד שאינה ברשותו.

(c)

Answer #2: He already gave it to a Kohen. He cannot annul [his designation] any longer, for it is not in his Reshus.

7)

TOSFOS DH Dilma Asi Le'asuyei Vadai

תוספות ד"ה דלמא אתי לאתויי ודאי

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere we did not make such a decree.)

וא"ת בהקומץ רבה (מנחות דף לא.) קאמר רבי שמעון שזורי פעם אחת נתערב לי טבל בחולין ואמר לי רבי טרפון לך וקח בשוק ועשר עליו

(a)

Question: In Menachos (31a), R. Shimon Shezuri said "once, I mixed Tevel with Chulin, and R. Tarfon told me to take [Demai] from the market and tithe [from it] on [the mixture]";

ולא גזרינן דלמא אתי לאתויי ודאי

1.

We do not decree lest he bring Vadai [Tevel, which is mid'Oraisa]!

וי"ל דהתם ליכא למגזר דלמא אתי לאתויי ודאי דידע שפיר דאין מפרישין מן החיוב על הפטור

(b)

Answer: There, there is no need to decree lest he bring Vadai, for he knows that we do not tithe from what is liable [mid'Oraisa] on what is exempt [mid'Oraisa, and liable only mid'Rabanan];

אבל הכא לא אסיק אדעתיה דלא מצטרפי דאורייתא ודרבנן.

1.

However, here it does not cross his mind that mid'Oraisa and mid'Rabanan do not join.

8)

TOSFOS DH Dilma Asi Le'asuyei Perutos

תוספות ד"ה דלמא אתי לאתויי פרוטות

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not decree not to redeem on Perutos.)

וא"ת והא דתנן (מעשר שני פ"ב מ"ח) הפורט סלע ממעות מ"ש =מעשר שני= אלמא מחללין מעשר על פרוטות

(a)

Question: A Mishnah (Ma'aser Sheni 2:8) says that one who exchanges the value of a Sela of [smaller coins] of Ma'aser Sheni... this shows that we redeem Ma'aser on Perutos;

וא"א לצמצם שישוה מעשר לפרוטות שלימות וא"כ אותו פחות משוה פרוטה אוכל בלא חלול

1.

It is impossible to be exact that the Ma'aser is worth a whole number of Perutos. If so, that less than a Shaveh Perutah (remaining above the number of whole Perutos) he eats without redemption!

וי"ל דמייתי איסר בהדייהו

(b)

Answer: He brings an Isar with them.

וא"ת דלמא מייתי פרוטות לבד כדגזר הכא

(c)

Question: Perhaps he brings only Perutos, like was decreed here!

וי"ל דהתם לא טעי דידע דחצי פרוטה לא תפסה אבל הכא טעי דלא מסיק אדעתיה דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי.

(d)

Answer: There, he would not err, for he knows that half a Perutah does not put Kedushah [on a coin], but here he errs, for it does not cross his mind that mid'Oraisa and mid'Rabanan do not join.

9)

TOSFOS DH Lihader u'Le'ailei

תוספות ד"ה ליהדר ולעייליה

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask this above.)

לעיל גבי אין בו שוה פרוטה לא פריך הכי

(a)

Implied question: Above, regarding "it is not Shaveh Perutah" we did not ask this!

דאיירי ברחוק מירושלים הרבה ומקרי בהכי אין לו מתירין

(b)

Answer: There, we discuss one who is very far from Yerushalayim. This is called Ein Lo Matirin;

אבל הכא דקתני משנכנס לירושלים ויצא משמע אפי' לא יצא אלא פסיעה אחת ואמאי ולעייליה.

1.

However, here it teaches "from when he entered Yerushalayim and left." This connotes that even if he took only one step outside. Why [is this Ein Lo Matirin]? He should enter [again]!

53b----------------------------------------53b

10)

TOSFOS DH k'R. Yehudah d'Amar Yikaver

תוספות ד"ה כרבי יהודה דאמר יקבר

(SUMMARY: Tosfos discusses why it cannot be redeemed.)

בספרי מפיק טעמא משום דכתיב הכסף כסף ראשון ולא כסף שני

(a)

Reference: In the Sifri, [R. Yehudah] learns the reason from "ha'Kesef" - [redemption must be on] the first money, and not second money.

וא"ת דבריש פירקין (דף מה.) אמרינן כסף ראשון ואפי' כסף שני

(b)

Question: Above (45a) we say "first money, and even second money"!

וי"ל דה"מ כסף על כסף אבל לחלל ב' פעמים פירות על כסף לא

(c)

Answer: This refers only to money on money, but not to redeem twice Peros on money (i.e. one may not redeem Peros with Kesef Ma'aser).

וא"ת דבפרק שלישי דמעשר שני (מ"י) תנן אמרו לו לר' יהודה ומה מעשר שנטמא נפדה לקוח לא כל שכן

(d)

Question - Citation (Ma'aser Sheni 3:10 - Mishnah - Chachamim (to R. Yehudah)) Question: If Ma'aser that because Tamei can be redeemed, all the more so what is bought [with Ma'aser can be redeemed]!

אמר להם לא אם אמרתם במעשר שנפדה טהור ברחוק מקום תאמרו בלקוח שאינו נפדה כו'

1.

Citation (cont. - R. Yehudah) Answer: You cannot learn from Ma'aser, which can be redeemed when it is Tahor when it is far [from Yerushalayim], to what is bought, which cannot be redeemed!

אם כן טעמא אחרינא אית ליה ולמה לי קרא בספרי

2.

Inference: R. Yehudah has a different reason. Why must the Sifri learn from a verse? (Note - a Stam Sifri is R. Shimon, but R. Yehudah taught the Sifri cited above.)

וי"ל דאסמכתא בעלמא הוא

(e)

Answer #1: [The Sifri] is a mere Asmachta.

אי נמי טרח וכתב לה קרא.

(f)

Answer #2: The Torah wrote a verse [even though we would have known the law even without the verse].

11)

TOSFOS DH Afilu Lo Yatza Nami

תוספות ד"ה אפילו לא יצא נמי

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask this above.)

מעיקרא דשני בשנטמא ה"מ למפרך הכי

(a)

Implied question: Initially, when we answered that it became Tamei, we could have asked this!

אלא דעדיפא מיניה פריך.

(b)

Answer: We asked a better question (if so, he can redeem it).

12)

TOSFOS DH Lo Plug Rabanan

תוספות ד"ה לא פלוג רבנן

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere, we did not say so.)

תימה דבסוף פרק חלק (סנהדרין ד' קיג.) משני כי גזרו רבנן כי איתנהו למחיצות ולא קאמר דלא פלוג רבנן כדקאמר הכא

(a)

Question: In Sanhedrin (113a), we answer that Rabanan decreed [only] for when there are walls [around Yerushalayim]. It does not say that they did not distinguish, like it says here!

ולא קשה מידי דהתם קאי אמאי דקאמר אלא דעיר הנדחת ואסקוה לירושלים והיה שם בשעת גמר דין

(b)

Answer: There, it refers to what it says "rather, it is of an Ir ha'Nidachas (a city in which most of the residents were convicted for serving idolatry. All property of the city is burned), and he took it to Yerushalayim, and it was there at the time of the final verdict [when they ruled that it is an Ir ha'Nidachas];

ליתאכיל דהא קלטוהו מחיצות וה"ל שלל ירושלים בשעת גמר דין כו'

1.

Citation (113a) Question: It should be eaten, for the walls were Kolet it (forbid taking it outside), and it is property of Yerushalayim at the time of the final verdict...!

ומסיק לעולם בטהור ואסקיה לירושלים ונגמר הדין דעיר הנדחת

2.

We conclude [there] that really, it is Tahor, and he brought it to Yerushalayim, and they gave a final verdict of Ir ha'Nidachas (for the city from which it came).

ודקא קשיא לך ליתאכיל כגון דנפול מחיצות פי' (הגהת ב"ש) אחר גמר דין

3.

Citation (cont.): You asked that it should be eaten. The case is, the walls fell, i.e. after the final verdict;

וכדרבא דאמר מחיצה לקלוט דרבנן שלא לפדות אפילו נפול מחיצה דלא פלוג רבנן

i.

This is like Rava taught, that the law of the walls for Kelitah is mid'Rabanan, not to redeem it [afterwards], even if the wall fell, for Rabanan did not distinguish.

כדקאמר בשמעתין דכיון דלקלוט לא הוי אלא מדרבנן מן התורה חל עליו גמר דין אפילו לא נפול מחיצה כלל כיון שיכול לאוכלו אם ירצה

ii.

Source: This is like it says in our Sugya. Since Kelitah is only mid'Rabanan, mid'Oraisa the final verdict takes effect on it, even if the wall did not fall at all, since he can eat it if he wants (so it is not called property of Shamayim);

ולא מיקרי נמי שלל ירושלי' כיון שיכול להוציאו ולפדותו

iii.

Also, it is not called property of Yerushalayim, since he can take it out and redeem it.

אלא דרבנן אמור מחיצה לקלוט אפילו לקרות שלל ירושלים ולאכול דהעמידו דבריהם על דין תורה

iv.

However, mid'Rabanan they said that the wall is Kolet, even to [cause to] call it property of Yerushalayim and to [permit] eating it, for they established their words against Torah law.

אהא מסיים כי גזרו רבנן היכא דאיתנהו למחיצות פירוש לא העמידו דבריהם על דין תורה למיקרי שלל ירושלים ולאכול אלא כי איתנהו למחיצות ולא נפול כלל

(c)

Explanation #1: Regarding this we conclude that Chachamim decreed only when the walls are intact. I.e. they established their words against Torah law, to call it property of Yerushalayim and to [permit] eating it, only when there are walls, and they did not fall at all;

אבל נפול מחיצות אחר גמר דין לא גזור רבנן להעמיד דבריהם על דין תורה לקרות שלל ירושלים ולאכול

1.

However, if the walls fell after the final verdict, Chachamim did not decree to establish their words against Torah law, to call it property of Yerushalayim and to [permit] eating it...

אף על גב דבשעת גמר דין קלטוהו מחיצות כיון דנפול מחיצות אחר גמר דין

i.

Even though at the time of the final verdict, the walls were Kolet it, [now it is forbidden,] since the walls fell after the final verdict.

אבל אי נפול מחיצות קודם גמר דין אף על גב דלא הוי שלל ירושלים מ"מ לא חל עליו גמר דין

(d)

Distinction: However, if the walls fell before the final verdict, even though it is not property of Yerushalayim, in any case the final verdict does not take effect on it;

דה"ל כגבולים וה"ל שלל שמים כיון שאינו ראוי לאכול ולא לפדות כדאמר בשמעתין דלא פלוג רבנן ויעלוהו כשיעשו מחיצות

1.

This is because it is like outside Yerushalayim, and it is Shamayim's property, so he cannot eat it or redeem it, like it says in our Sugya that Rabanan did not decree. He will take it to Yerushalayim when there will be walls.

א"נ דוקא מיירי בנפול מחיצות קודם גמר דין ולא הוי כמו בגבולים דכיון שהיה ראוי לאכלו שעה אחת הוה ליה ממון הדיוט

(e)

Explanation #2: We discuss only when the walls fell before the final verdict. It is not like outside (Yerushalayim), since it was once permitted to eat, it is the person's property;

ושלל ירושלים לא הוי כיון דנפול מחיצות בשעת גמר דין

1.

It is not property of Yerushalayim, since the walls had fallen at the time of the final verdict;

אבל נפול מחיצות אחר גמר דין כיון דהוי שלל ירושלים בשעת גמר דין תו לא פקע

2.

However, if the walls fell after the final verdict, since it was property of Yerushalayim at the time of the final verdict, this is not uprooted.

והשתא אתי שפיר טפי בפשיטות כי איתנהו בשעת גמר דין גזור למיהוי שלל ירושלים כי ליתנהו בשעת גמר דין לא גזור

(f)

Support: Now it is understood more simply. When there are [walls] at the time of the final verdict, they decreed that it be property of Yerushalayim. When there are no [walls] at the time of the final verdict, they did not decree.

ואם תאמר דמשמע דיגנזו משום דחל עלייהו גמר דין אבל היכא דלא חל עלייהו גמר דין יאכלו אם תבנה החומה

(g)

Question: It connotes that they are buried, because the final verdict took effect on them, but when the final verdict did not take effect on them, they may be eaten if the wall will be built;

והא אמרינן בפרק קדשי קדשים (זבחים דף נט.) כשהיה מזבח שלם ונפגם ונבנה אין חוזרין ונראין

1.

It says in Zevachim (59a) that when the Mizbe'ach was intact, became dented, and was rebuilt, Korbanos [that could not be offered at the time it was dented] do not become acceptable again!

וי"ל דדוקא זבחים שעושין מהם עבודות אבל מעשר או בשר זבח לאחר העבודה או שירי מנחה חוזרין ונראין.

(h)

Answer: This refers to only to Korbanos, with which Avodah is done. Ma'aser [Sheni], or meat of a Korban after the Avodah, or the remainder of a Minchah (after Kemitzah was removed and offered), they become acceptable again.

13)

TOSFOS DH di'Nfol Mechitzos

תוספות ד"ה דנפול מחיצות

(SUMMARY: Tosfos explains that the majority of the walls fell.)

פי' רוב מחיצות דאי נפול מקצתם אף על גב דאסור לטלטל בשבת מ"מ מקרי מחיצה לענין אכילת מעשר וקדשים קלים כדאמרינן ריש פרק אלו דברים (פסחים דף סו. ושם ד"ה תוחב ודף סז)

(a)

Explanation: This refers to most of the walls. If the minority fell, even though one may not carry inside on Shabbos (it is not Reshus ha'Yachid), in any case it is called a Mechitzah for eating Ma'aser [Sheni] and Kodshim Kalim, like it says in Pesachim (66a);

דההיא שמעתתא דהלל צריך להעמיד אחר שנפרצו בה פרצות לכך לא היו יכולין להוליך סכיניהם בשבת לעזרה לשחוט פסחיהם

1.

We must establish the Sugya of Hillel (Erev Pesach fell on Shabbos, and those who had forgotten to bring their knives to the Azarah before Shabbos, inserted the knife in the wool of a lamb, or in the horns of a goat) to be after the walls were breached, therefore they could not carry them to the Azarah to slaughter the Pesach;

דקודם שנפרצו היו מותרים לטלטל כדאמר רבי יוחנן (עירובין דף ו:) ירושלים אלמלא דלתותיה נעולות בלילה חייבין עליה משום רה"ר

2.

Before the walls were breached, they were permitted to carry, like R. Yochanan said (Eruvin 6b), that had the doors of Yerushalayim not been locked at night, one would have been liable for [carrying four Amos in] Reshus ha'Rabim;

ואעפ"כ בלילה היו אוכלין פסחיהם.

i.

Even though (in the episode with Hillel, they could not carry on Shabbos because the walls were breached), at night they ate their Pesachim (which must be eaten within the walls).

14)

TOSFOS DH Ein Bo Shaveh Perutah

תוספות ד"ה אין בו שוה פרוטה

(SUMMARY: Tosfos explains why he expounds this way.)

אין תופס פדיון

(a)

Explanation: [Ma'aser worth less than a Perutah] is not Tofes Pidyon (does not put Kedushah onto money used to redeem it).

ולא בעי למדרש אין בו שוה פרוטה אין מוסיף חומש אבל פדיון תופס

(b)

Implied question: Why didn't he expound that if it is not worth a Perutah, one does not add a Chomesh, but it is Tofes Pidyon?

דסברא לאוקמא מיעוטא בגופה ולא בחומש דפחות משוה פרוטה לא חשיב ממון לתפוס פדיון

(c)

Answer: It is reasonable to establish the exclusion for the matter itself (it is not Tofes Pidyon), and not regarding the Chomesh, for less than a Perutah is not considered money to be Tofes Pidyon.

אבל למ"ד אין בחומשו קשה דטפי הוה ליה למדרש דאינו מוסיף חומש.

(d)

Question: However, according to the opinion that there is not [a Perutah] in its Chomesh this is difficult. He should rather have expounded that one does not add a Chomesh!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF