בבא מציעא דף נג. א

מה החילוקים בין תרומה וביכורים לבין מעשר שני המוזכרים במשנה?

תרומה וביכורים מעשר שני
האוכל במזיד חייב מיתה בידי שמים פטור ממיתה בידי שמים
האוכלה ושוגג חייב חומש פטור מחומש
לזרים אסורים אין שום איסור לזר לאוכלו בירושלים בטהרה
לקדש אשה אפשר - כי הם נכסי כהן אי אפשר - וכר' מאיר דמעשר שני ממון גבוה
בדימוע עולים באחד ומאה [1] בטל ברוב
נטילה צריכים נטילת ידים לפירות אין ליטול ידים דהוא מגסי הרוח
היה טמא וטבל צריך להמתין להערב שמש כיון שעלה מהטבילה מותר

בבא מציעא דף נג: א

האם אפשר לפדות מעשר שני באופנים דלהלן?

כשאין בחומשו שוה פרוטה שאין במעשר שני שוה פרוטה
לרב אמי, ולר' יוחנן אפשר לפדות אי אפשר
לרב אסי, ולריש לקיש אי אפשר כ"ש שאי אפשר
-------------------------------------------------

[1] והדימוע מותר, ולוקח מדה אחת מתוך התערובת - דהיינו כמו הכמות של התרומה או הביכורים ונותנה לכהן.

-------------------------------------------------