1)

TOSFOS DH Mai Taimaihu d'Rabanan

תוספות ד"ה מאי טעמייהו דרבנן

(SUMMARY: Tosfos explains that Shmuel did not know the Beraisa.)

תימה אי שמואל ידע ברייתא דקתני אחד זה ואחד זה גובה מנכסים משועבדים א"כ היה לו לפרש המשנה כוותיה ולא הוה איתותב

(a)

Question: If Shmuel knew the Beraisa that teaches "both of these collect from Meshubadim", he should have explained the Mishnah like this, and he would not be refuted;

ואי לא ידע ברייתא מנליה דלרבנן אין בו אחריות וגבי ממשעבדי

1.

If he did not know the Beraisa, what is the source that according to Rabanan, when there is no Acharayus, he collects from Meshubadim?

וי"ל דלא ידע הברייתא ומ"מ אית ליה מסברא כדפרישית לעיל (דף יג: ד"ה דברי) דאי לא גבי ממשעבדי לא גבי נמי מבני חרי כמו לר"מ.

(b)

Answer: He did not know the Beraisa. Even so, he knew from reasoning like I explained above (13b DH Divrei), that if he cannot collect from Meshubadim (because he pardoned the Shibud, he pardoned also the principal, and), he would not collect even from Bnei Chorin, like R. Meir holds.

2)

TOSFOS DH Shibud Tzarich Limalech

תוספות ד"ה שעבוד צריך לימלך

(SUMMARY: Tosfos explains that Stam, there is a lien for compensation if it turns out that the property sold was stolen.)

בשטרי מקח ואי לא כתבו מבני חרי נמי לא גבי

(a)

Explanation: [One must consult about writing a lien in] sale documents. If he did not write [Shibud], he does not collect even from Bnei Chorin;

אי בעל חוב טרפה לה כדאמר בסמוך אפי' שלא באחריות דלא ניחא לי דלהוי תרעומת דשמעון עלי אלמא לא הדר עליה

1.

If a creditor seized it, like it says below, even without Acharayus, for he does not want Shimon (the buyer) to have complaints against him. This shows that [the buyer] is not compensated.

אבל אי נגזל טרפה חוזר על הגזלן אפילו בלא אחריות ואפילו ממשעבדי כיון דהוי מקח טעות הוי ליה שטר הלואה

(b)

Distinction: However, if a Nigzal (from whom it was stolen) took it, [the buyer] goes to the Gazlan [for compensation], even without Acharayus, and even from Meshubadim. Since it was a Mekach Ta'os, it (the sale document) is a loan document.

והשתא א"ש דלא קאמר הכא פירי דמיירי שבעל חוב טרפה ולית ליה פירי

(c)

Support #1: Now it is fine that here he did not say Peros. The case is, a creditor took it, and he does not get Peros;

כדאמר לקמן (דף טו.) בעל חוב גובה את השבח שבח אין פירי לא

1.

This is like it says below (15a) "a creditor collects Shevach" - he gets Shevach, but not Peros.

והא ניחא נמי דלקמן (שם) אמר שמואל אמליך וכתוב שופרא ושבחא ופירי ולא קאמר שעבוד כדהכא

(d)

Support #2: It is fine also that below (15a), Shmuel said "consult [with the seller before] writing [that compensation will be from] Idis (highest quality land, and for) improvements (made to the field before it was taken) and Peros, and he did not say "a lien", like he said here;

משום דלקמן מיירי בנגזל שטרפה אף בלא כתיבת שעבוד חוזר עליו ואפי' ממשעבדי

1.

This is because there he discusses a Nigzal who took it. Even without writing a lien, he collects from him (the seller), even from Meshubadim;

והיינו טעמא כדפרישית דכיון דיש לו שטר מקח והרי מקח בטל שגזולה היתה והוי ליה שטר הלואה דאמרינן ביה אחריות טעות סופר הוא

2.

The reason is like I explained. Since there is a sale document, and the sale is Batel, for it was stolen, it is a loan document, about which we say Acharayus Ta'us Sofer.

והא דאמר שמואל בחזקת הבתים (ב"ב דף מג.) המוכר שדה שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו

(e)

Implied question: In Bava Basra (43a), Shmuel said that if one sells a field without Acharayus, he may not testify about it, for he establishes it [with the buyer,] for his (the seller's) creditor to collect from;

הא לאו הכי מעיד לו עליה אפי' נמצאת שאינה שלו משמע דלא הדר עליה

1.

Inference: If not for this, he could testify for him, even if it was found that it is not his. This implies that [the buyer] cannot collect from [the seller, when it is found that it was stolen]!

התם מיירי שפירש לו בשטר שלא באחריות אבל סתמא הדר עליה.

(f)

Answer: There, he specified in the document that there is no Acharayos. However, Stam he is compensated.

3)

TOSFOS DH Dina Hu d'Asi Reuven

תוספות ד"ה דינא הוא דאתי ראובן

(SUMMARY: Tosfos explains why this makes a difference.)

תימה מאי נפקא מינה דהא כל מה שיוכל לטעון ראובן טוען שמעון דטוענין ללוקח

(a)

Question: What difference does it make? Whatever Reuven can claim, also Shimon can claim, for we claim for a buyer!

ואין לומר דנ"מ אם יש לבע"ח עדים שקרובים לראובן ורחוקים לשמעון

1.

Suggestion #1: The creditor has are witnesses who are related to Reuven, but not to Shimon.

דאי טעין נמי שמעון הם פסולים דכיון דאי מפסיד שמעון הדר על ראובן

2.

Rejection: Also if Shimon claims, they are Pasul, for if Shimon loses [the property that he bought], he goes to Reuven [for compensation]!

כדמוכח ספ"ק דמכות (דף ז.) גבי אלעא וטוביה קרובים דערבא הוו וקא מסיק דפסולים אף ללוה ולמלוה כיון דאי לית ליה ללוה אזיל בתר ערבא

i.

It is proven like this in Makos (7a) regarding Ila'a a Tuviya, who were relatives of the Arev (guarantor). We conclude that they are Pasul [for testimony] even for the borrower and lender, since if the borrower lacks [what to pay the loan, the lender] goes to the Arev [to collect].

ומהאי טעמא נמי א"ל דנ"מ אם יש לשמעון עדים שהם קרובים לו ורחוקים לראובן

3.

Suggestion #2: Shimon has witnesses who are related to him, but not to Reuven.

דכי נמי טוען ראובן פסולים שעל פי עדותם ישאר הקרקע ביד שמעון שהוא קרובם

4.

Rejection: Also if Reuven claims, they are Pasul, since through their testimony, the land will remain with Shimon, who is their relative;

וכל שכן כשקנה שלא באחריות שהם פסולים שאז מרויחים לו הקרקע לגמרי

i.

All the more so [they are Pasul] if he bought without Acharayus, for then they cause that he totally gains the land!

וי"ל דנ"מ אם אמר שמעון אין לי עדים ואין לי ראיה ואח"כ מצא עדים או ראיה שהוא אינו יכול להביא דאין הלכה כרשב"ג בראיה אחרונה (סנהדרין דף לא.) וראובן יביאם

(b)

Answer #1: It makes a difference if Shimon said "I have no witnesses, and I have no proof", and afterwards he found witnesses or a proof. He cannot bring [the witnesses or proof], for the Halachah does not follow R. Shimon ben Gamliel regarding a later proof (Sanhedrin 31a). Reuven can bring them.

א"נ כגון שבעל חוב חייב שבועה דאורייתא לראובן והשתא יגלגל עליו שבועה שלא פרע

(c)

Answer #2: In a case that the creditor needs to take a Shevu'ah mid'Oraisa to Reuven, now Reuven can be Megalgel on [the creditor] a Shevu'ah that he did not pay;

אבל לשמעון לא ישבע אלא שבועה דרבנן

1.

To Shimon, he would need to swear only mid'Rabanan.

ובפרק הכותב (כתובות דף פח.) אמר אי פקח הוא מייתי ליה לידי שבועה דאורייתא אלמא יש חומר בשבועה דאורייתא יותר משבועה דרבנן בנרות דולקות ונודות נפוחות כדמפרש בתשובת הגאונים

i.

In Kesuvos (88a), it says that if he is clever, he brings him to a Shevu'ah mid'Oraisa. This shows that a Shevu'ah mid'Oraisa is more stringent than a Shevu'ah mid'Rabanan. The stringency is burning candles and inflated flasks, like Teshuvas ha'Ge'onim explains.

ועוד נפקא מינה כגון שראובן פקח ובעל דברים

(d)

Answer #3: It makes a difference if Reuven is clever and eloquent.

ועוד שאינו מעיז ברצון נגד ראובן לפי שידע שפרעו

(e)

Answer #4: The creditor does not want to be brazen against Reuven, for [Reuven] knows whether or not he paid him.

או אם יכול ראובן ללכת עמו לב"ד הגדול ושמעון אינו יכול [וע"ע תוס' כתובות צב: ד"ה דינא הוא וכו'].

(f)

Answer #5: Reuven can go with him to the Great Beis Din, but Shimon cannot. See also Tosfos (Kesuvos 92b DH Dina).

4)

TOSFOS DH v'Yatz'u Aleha Asikin

תוספות ד"ה ויצאו עליה עסיקין

(SUMMARY: Tosfos proves that these are protesters.)

פי' עוררין ולא אנסין מדמפליג בין מכר באחריות ללא באחריות

(a)

Explanation: These are protesters, and not extortionists, because we distinguished between a sale with Acharayus and without Acharayus.

וכן מוכח פ' שבועת העדות (שבועות דף לא. ושם) ואשר לא טוב עשה וגו' זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין

(b)

Support: Is proven like this in Shevuos (31a). "Va'Asher Lo Tov Asah..." is one who buys a field on which there are Asikin;

ואי אנסין תבא עליו ברכה.

1.

If these are extortionists, he should be blessed [for saving the seller from problems]!

5)

TOSFOS DH Ad she'Lo Hichzik Bah

תוספות ד"ה עד שלא החזיק בה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that he acquired with another Kinyan.)

תימה היכי מיירי אי גם לא נתן מעות פשיטא דיכול לחזור בו דאפילו מי שפרע ליכא

(a)

Question #1: What is the case? If he did not give money, obviously he can retract. There is not even Mi she'Para (a curse enacted for one who retracts from Kinyan Kesef)! 'He who punished the generations of the flood and the dispersion, He will punish one who does not fulfill his word....'

ואי נתן המעות אמאי יכול לחזור בו והא קרקע נקנית בכסף אם לא נעמיד באתרא דלא קנו בכספא

1.

If he gave money, why can he retract? Land is acquired through money, unless we will establish it in a place where people do not acquire through money!

ועוד משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו אבל באחריות יכול לחזור בו

(b)

Question #2: [Abaye said] "once he made Chazakah, he cannot retract, but if there was Acharayus, he can retract";

אמאי יכול לחזור בו כיון שנתן מעות והחזיק כמשפט

1.

Why can he retract? He gave money and properly made Chazakah!

ועוד חזקה דדייש אמצרי לא אשכחן בשום מקום ולמה הניח חזקה דתנן במתני' (ב"ב ד' מב.) דנעל גדר ופרץ

(c)

Question #3: We never find a Chazakah of walking on the borders. Why did [the Gemara] abandon the Chazakah taught in the Mishnah (Bava Basra 42a) "he locked, fenced or breached"?

ועוד מאי שנא הכא ששואל מאימתי הוי חזקה יותר מבשום מקום דבכמה מקומות מזכיר חזקה ולא בעי מאימת הוי חזקה

(d)

Question #4: Why did the Gemara ask here what is Chazakah, more than elsewhere? In several places it mentions Chazakah, and we do not ask from when is a Chazakah!

ופירש ריב"א דמיירי כגון שקנאה בקנין גמור כגון בחליפין ולא נתן מעות

(e)

Answer (Riva): The case is, he acquired through an absolute Kinyan, e.g. Chalipin, and he did not give money;

וקאמר עד שלא החזיק בה חזקה דמפרש בתר הכי דייש אמצרי שלא הלך לארכה ולרחבה ולא סמכה דעתיה יכול לחזור בו

1.

[Abaye] says that until he made the Chazakah specified afterwards, of walking on the borders, that he did not walk along the length and width, he did not resolve [to buy it, so], he can retract;

משהחזיק בה שהלך לארכה ולרחבה אינו יכול לחזור בו

2.

Once he made the Chazakah, i.e. he walked along the length and width, he cannot retract;

אבל באחריות יכול לחזור כיון שלא נתן מעות ויש עוררים הואיל וסופו לשלם מעותיו עתה שהם בידו יעכבם

(f)

Distinction: However, if there was Acharayus, he can retract, since he did not give money and there are protests. Since in the end [the seller] will return his money, which is now in his hand, he can keep it.

וא"ש דדייש אמצרי אינה חזקה גמורה אלא לראותה אם היא מיושבת על לבו

1.

This is fine that walking on the borders is not a full Chazakah. Rather, it is only to see if his heart is settled with it.

וא"ת כשהחזיק בה אמאי אינו יכול לחזור בו כיון שלא נתן מעות לימא ליה שקול ארעא בזוזך

(g)

Question: Once he made the Chazakah, why can't he retract? Since he did not give money, he should say "take the land in lieu of your coins (i.e. what I agreed to pay you)"!

אפילו אית ליה זוזי לפי המפרשים דאפילו אית ליה זוזי מצי לסלק ליה לבע"ח בשאר דברים

1.

This is even if he has coins, according to those who explain that even if he has coins, one can dispel a creditor with others matters.

וגרסינן בהמוכר פירות (ב"ב ד' צב: ושם ד"ה אי) אי לתנהו להנהו זוזי כו'

2.

[That opinion holds that] the text in Bava Basra (92b) says "if those coins are not around..." (regarding one who bought an ox for plowing, and it turns out that it is a gorer, if the seller does not have the same coins that the buyer paid, even if he has other coins, he may tell him to keep what he bought, in lieu of a refund of his money).

וי"ל דהכא מצי א"ל האי ארעא אינה שוה כפי מעותי לפי שיש עליה עוררים

(h)

Answer: Here, he can say "this land is not worth my money (what I agreed to pay for it), because there are protests;

אבל שור שנגח כיון דאייקר שוה מעותיו שפיר.

1.

However, if an ox gored, since its price rose to be equal to the coins paid for it, it is proper [to return the ox in place of the money].

14b----------------------------------------14b

6)

TOSFOS DH v'Yesh Lo Shevach

תוספות ד"ה ויש לו שבח

(SUMMARY: Tosfos explains from when the buyer is compensated.)

שהנגזל לוקח הקרקע עם השבח ואינו משלם ללוקח רק היציאה כדין יורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות

(a)

Explanation: The Nigzal takes the land with Shevach, and he pays the buyer only the expenditures, like the law of one who enters [and improves] another's field without permission;

דאם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואותו שבח היתר יקח הלוקח מן הגזלן ומיירי שנגזלה ריקנית.

1.

If the Shevach exceeds the expenditures, he gives to him the expenditure. The excess Shevach the buyer takes from the Gazlan. The case is, he stole it empty (without Shevach).

7)

TOSFOS DH u'Shmuel Amar Ma'os Yesh Lo

תוספות ד"ה ושמואל אמר מעות יש לו

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if he bought it without Acharayus.)

אפילו קנאה שלא באחריות כדפי' לעיל

(a)

Explanation: Even if he bought it without Acharayus [he gets back his money], like I explained above (14a DH Shibud).

וכן משמע דמיירי דומיא דהכיר בה שאינה שלו דלקמן דמיירי על כרחך שלא באחריות כדקאמר שמואל מעות מתנה

(b)

Support: It connotes that we discuss similar to the case of one who recognized that it is not [the seller's], below (15b). You are forced to say that that is without Acharayus, like Shmuel says "the coins are a gift";

דאי באחריות אמאי מעות מתנה.

1.

If it is with Acharayus, why are the coins a gift?!

8)

TOSFOS DH Seifa Nami b'Nigzal v'Chulei

תוספות ד"ה סיפא נמי בגוזל כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask from the Reisha.)

מרישא עצמה היה יכול להקשות כדמקשה בסמוך

(a)

Implied question: He could have asked from the Reisha itself, like he asks below! (We must establish it to discuss one who bought from a Gazlan. Now we are thinking that the Seifa is like the Reisha.)

אלא כמה שיכול להקשות משבח גופיה פריך.

(b)

Answer: Whatever he can ask about Shevach itself, he asks.

9)

TOSFOS DH Taritz Nami b'Ba'al Chov

תוספות ד"ה תריץ נמי בבעל חוב

(SUMMARY: Tosfos discusses attempts to resolve whether or not a creditor gets a lien on property acquired later.)

בפרק מי שמת (ב"ב דף קנז: ושם ד"ה גובה) רצה להוכיח דאקני קנה ומכר משתעבד מהכא דגבי בעל חוב שבח שלא היה בעין בשעת הלואה

(a)

Reference: In Bava Basra (157b), [Rav Mesharshiya] wanted to prove that if one put a lien "on what I acquire", and he acquired and sold, there is a lien on it, from here, that a creditor collects Shevach that was not existent at the time of the loan;

ודחי ר"מ היא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

1.

We reject the proof. [The Beraisa] is like R. Meir, who says that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam.

וא"ת ולוכח משמואל דאמר בעל חוב גובה את השבח ושמואל גופיה הוא דבעי ליה התם

(b)

Question: We should bring a proof from Shmuel, who said that a creditor collects Shevach, and Shmuel himself asked there [whether a lien 'on property that I will acquire', takes effect];

דלא מצי למימר דשמואל נמי סבר כר"מ ומבעי ליה אליבא דרבנן

1.

Suggestion: [We did not, for] we could have said that Shmuel [said he collects Shevach because he] holds like R. Meir, and he asked according to Chachamim.

דהא בפרק אע"פ (כתובות דף נט.) פסק שמואל כר' יוחנן הסנדלר דלית ליה אדם מקנה כו'

2.

Rejection: In Kesuvos (59a), Shmuel rules like R. Yochanan ha'Sandlar, who holds that one cannot be Makdish [Davar she'Lo Ba l'Olam]!

וי"ל דהא דאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח היינו לפי המסקנא דהתם דפשיט דאקני קנה ומכר משתעבד אף לרבנן

(c)

Answer: Shmuel said that a creditor collects Shevach, i.e. according to the conclusion there that resolves that [if one put a lien] "on what I acquire", and he acquired and sold, there is a lien on it, even according to Rabanan.

ואם תאמר אדרבה לוכח מהכא דלא משתעבד מדלא טריף בע"ח ממשעבדי דטריף לוקח

(d)

Question: Just the contrary! We should prove from here that there is no lien, since a creditor cannot take from the Meshubadim that a buyer took [from one who bought after him, i.e. after a creditor took the first buyer's property. If the creditor had a lien on the latter property sold, why was he able to take from the first buyer? The first buyer should tell him, I left other property for you to collect from! Even if that other property was sold later, you must collect from it before you collect from me!]

דאין לומר דאחר שטרף בע"ח קרקע מן הלוקח קנה המוכר קרקעות ומכרן

1.

Suggestion: After the creditor took from the [first] buyer, the seller acquired lands and sold them.

דא"כ גם השבח יגבה מהנהו משעבדי דגם השבח היה קצוב כיון שכבר טרף הבעל חוב קודם שלקח זה הקרקע

2.

Rejection: If so, he (the earlier buyer) collects also Shevach from these Meshubadim, for also the Shevach was fixed, since the creditor already took it before this [second buyer] bought the land!

וי"ל דמיירי שזה הקרקע עשאו המוכר לבעל חוב אפותיקי ולכך גובה אותו בע"ח ואע"פ שיש שאר משעבדי

(e)

Answer: The case is, the seller made this land an Apotiki for his creditor. Therefore, the creditor collects it, even though there are other Meshubadim.

אך קשה אמאי דחיק לדחויי בפרק מי שמת (ב"ב דף קנז: ושם) הא מני ר"מ היא

(f)

Question: Why did the Gemara in Bava Basra (157b) give a poor answer that the Beraisa is R. Meir?

יעמיד כשעשאו אפותיקי דאז בעל חוב גובה את השבח היתר על היציאה חנם כדין יורד לתוך שדה חבירו כדמשמע לקמן

1.

It should establish it when he made it an Apotiki, for then a creditor collects for free Shevach above the expenditures, like the law of one who enters [and improves] another's field without permission, like it connotes below (15b)!

או יעמיד בלוקח מן הגזלן וכגון שיש לו קרקע או קנו מידו כדמתרץ לקמן בשמעתין.

2.

Alternatively, it could establish it to discuss one who bought from a Gazlan, e.g. [the Gazlan] has land, or he acquired from [the Gazlan rights to compensation for Shevach], like we answer below in our Sugya (15a)!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF